Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-MU-I-2-HisKulPol
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XIX w.
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W12

Muz1_U02

Muz1_U11

Muz1_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie wiedzy o kulturze polskiej, a także kształtowanie umiejętności rozpoznawania istotnych kontekstów (np. historycznych, religijnych i estetycznych) wpływających na rozwój filozofii, literatury i sztuki w latach 1795-1918.

W trakcie zajęć student poznaje podstawowe założenia społeczno-polityczne, artystyczne i aksjologiczne w XIX w.; zaznajamia się z kanonicznymi obiektami, nurtami myślowymi, prądami i stylami w sztuce oraz polskimi twórcami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student w obszarze:

WIEDZA (Muz1_W12)

- wymienia zjawiska związane z rozwojem kultury polskiej w XIX w.

- omawia kierunki i nurty artystyczne w sztuce polskiej z XIX w.

- przedstawia najwybitniejszych twórców kultury polskiej z XIX w.

- zna miejsca przechowywania kanonicznych dzieł sztuki z XIX w. (muzea, galerie, biblioteki)

UMIEJĘTNOŚCI (Muz1_U02, Muz1_U11)

- klasyfikuje przemiany w kulturze polskiej w XIX w.

- analizuje wybrane dzieła sztuki z XIX w.

- poddaje weryfikacji dokonania polskich artystów z XIX w.

- ocenia funkcjonowanie miejsc przechowywania kanonicznych dzieł sztuki z XIX w. (muzea, galerie, biblioteki)

KOMPETENCJE (Muz1_K01)

- przedstawia swoją opinię o głównych tendencjach i stylach w sztuce w XIX w.

- w prezentacji stosuje narzędzia badawcze charakterystyczne dla nauk o kulturze i religii

- współpracuje w grupie przy realizacji zadania ujawniającego przemiany kulturowe i muzeologiczne

- interesuje się wystawami dotyczącymi sztuki z XIX w.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

aktywność podczas zajęć

przygotowanie do zajęć (lektury, zadania na Moodle)

opracowanie wybranego zagadnienia

Na ocenę BDB (5) - student ma wiedzę na temat omawianych na zajęciach zjawisk w kulturze polskiej; płynnie posługuje się terminologią dotyczącą działalności literackiej i artystycznej XIX w.; rozumie historię kultury polskiej jako proces, a także dostrzega znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na jej rozwój; rozpoznaje konteksty (np. historycznoliterackie, filozoficzne, religijne) niezbędne przy analizie tekstów kultury i dzieł plastycznych; potrafi zaprezentować zagadnienie związane z życiem i twórczością wybitnej postaci dla kultury polskiej XIX w.

Na ocenę DB (4) - student ma ogólne wiadomości dotyczące zjawisk w kulturze polskiej; podaje cechy charakterystyczne poszczególnych epok (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska); wymienia najważniejszych twórców i ich wpływ na kulturę polską; rozumie najważniejsze zjawiska społeczne, narodowościowe i kulturowe; posługuje się terminami i metodami poznanymi na zajęciach w przygotowanej pracy.

Na ocenę DST (3) - student opanował w minimalnym stopniu informacje o twórczości literackiej i artystycznej XIX w.; wskazuje kolejne epoki (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska); ma świadomość dorobku polskiej kultury; stosuje wymagane terminy i metody w przygotowanej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kuciński, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Paweł Kuciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadoch, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Elżbieta Sadoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

0,5 pkt – praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie)

1,5 pkt – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zadania na Moodle, opracowanie zagadnienia – prezentacja)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)