Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PKiUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z prawa konstytucyjnego i Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

PK_W13

PK_W16

PK_K01

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem

konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem

konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej. Tematyka wykładu skupiać się będzie na przedstawieniu podstawowych

instytucji prawa konstytucyjnego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym przedstawienie środków prawnych przysługujących

uprawnionym podmiotom.

Literatura:

Podstawowe zródło

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Literatura

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber, Warszawa (dowolone wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(dowolne wydanie)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa konstytucyjnego

EK 2

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej podstawowych zagadnień z prawa Unii Europejskiej

Umiejętności

EK 3

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa

konstytucyjnego

EK 4

Student potrafi wykorzystac podstawowe srodki prawne wynikajace z prawa Unii Europejskiej

Kompetencje

EK 5

Student potrafi formułowac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

zwiazane z prawem konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z

przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem

zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie

widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia

znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej

(2) do bardzo dobrej (5)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Poniatowski
Prowadzący grup: Michał Poniatowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afW3WXpyxROyAZcjG89Q2PLROx9Boea7ew09P9vyoxsI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e74f6e0a-017e-4530-ae97-d4a2b583ddf6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem

konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z prawem

konstytucyjnym i prawem Unii Europejskiej. Tematyka wykładu skupiać się będzie na przedstawieniu podstawowych

instytucji prawa konstytucyjnego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym przedstawienie środków prawnych przysługujących

uprawnionym podmiotom.

Literatura:

Podstawowe zródło

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Literatura

J. Mordwiłko, Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego, Wyd. Liber,

Warszawa (dowolone wydanie)

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wyd. Liber, Warszawa

(dowolne wydanie)

Literatura fakultatywna

M. Poniatowski, Podstawy finansowania nauczania religii w szkołach publicznych z

budzetu panstwa, [w:] Religia i etyka w edukacji publicznej, J. Krukowski, P. Sobczyk,

M. Poniatowski (red.), Warszawa 2014, s. 169-209.

Współdziałanie miedzy panstwem a Kosciołem na rzecz ubogich, [w:] Katolickie

zasady relacji panstwo-Kosciół a prawo polskie, J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak

(red.), Lublin 2015, s. 307-322.

Wymagania wstępne:

Znajomosc podstawowych instytucji prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Pietrzak
Prowadzący grup: Helena Pietrzak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acFqQ0cxgsOf7iCRc3N9FPCPa6dwIqi6Mfosf20YLooY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=abb8f0cf-c4ba-40c7-906c-82320e4d2ed1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)