Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczna procedura administracyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-KPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kanoniczna procedura administracyjna
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

prawo kanoniczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W08, PK_U05,

PK_K05, PK_K06,

PK_K07, PK_K08

Wymagania wstępne:

Student zna hierarchiczny ustój Kościoła oraz ma podstawową wiedzę na temat władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej w Kościele.

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są normy prawa kanonicznego zawarte w Księdze VII Kodeksu Prawa Kanonicznego pt. "Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujący zakres tematyczny: pojęcie i systemy sprawiedliwości administracyjnej; środki pojednawcze mające na celu zapobieżenie zaistnieniu sporu administracyjnego; rekurs hierarchiczny; rekurs sądowo-administracyjny.

Literatura:

1. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 483-596.

2. G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 61-157.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 2010, t. 4, s. 390-394.

4. T. Białobrzeski, Prace Papieskiej Komisji do Rewizji KPK nad projektem „Lex de procedura administrativa”, w: Finis legis Christus, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 263-276.

5. R. Kamiński, Stosowanie procedury rozwiązywania małżeństw na korzyść wiary w Kongregacji Nauki Wiary w latach 2001-2006, Prawo Kanoniczne 1 (2019), s. 157-181.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

E_W_01 - student zna podstawowa terminologie z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

E_W_02 2 - student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

E_W_03 - student posiada wiedze pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

W zakresie umiejętności:

E_U_ 01 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące procedury administracyjnej w Kościele.

E_U_02 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na tematy z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

E_U_03 - student potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

W zakresie kompetencji:

E_K_01 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualna pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu sprawiedliwości administracyjnej w Kościele.

EE_K_02 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

na ocenę 2 (ndst.) - student nie zna podstawowej terminologii z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; nie ma uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; nie posiada wiedzy pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

- na ocenę 3 (dst.) - student zna dostatecznie podstawową terminologię z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; w stopniu dostatecznym posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu dostatecznym.

- na ocenę 4 (db.) - student zna dobrze podstawową terminologię z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; w stopniu dobrym posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu dobrym.

- na ocenę 5 (bdb.) - student zna bardzo dobrze podstawową terminologię z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; w stopniu bardzo dobrym posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu bardzo dobrym.

W zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie potrafi interpretować norm prawa dotyczących procedury administracyjnej w Kościele; nie potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografii na tematy z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; nie potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnień prawnych z zakresu procedury administracyjnej w Kościele.

- na ocenę 3 (dst.) - student potrafi dostatecznie interpretować normy prawne dotyczące procedury administracyjnej w Kościele; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na tematy z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu dostatecznym; potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu procedury administracyjnej w Kościele stopniu dostatecznym.

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dobrze interpretować normy prawne dotyczące procedury administracyjnej w Kościele; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na tematy z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu dobrym; potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu procedury administracyjnej w Kościele stopniu dobrym.

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi bardzo dobrze interpretować normy prawne dotyczące procedury administracyjnej w Kościele; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na tematy z zakresu procedury administracyjnej w Kościele w stopniu bardzo dobrym; potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu procedury administracyjnej w Kościele stopniu bardzo dobrym.

W zakresie kompetencji:

- na ocenę 2 (ndst.) - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, nie uczestniczy w dyskusji, nie formułuje poprawnych wypowiedzi oraz uwagi.

- na ocenę 3 (dst.) - student w stopniu dostatecznym potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; angażuje się podczas prowadzonych zajęć, mało uczestniczy w dyskusji, nie zawsze formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

- na ocenę 4 (db.) - student potrafi dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

- na ocenę 5 (bdb.) - student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu procedury administracyjnej w Kościele; bardzo aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, aktywnie uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami prawa administracyjnego stosowanego w Kościele katolickim, w zakresie stosowanych procedur opisanych w Kodeksie prawa kanonicznego.

Pełny opis:

Wykład, prowadzony prowadzony stacjonarnie, rozpocznie się od zdefiniowania podstawowych pojęć prawa administracyjnego państwowego i kanonicznego. W dalszej kolejności ukazane zostaną sposób sprawowania władzy administracyjnej w Kościele. Na kolejnych etapach rozważane będą zagadnienia związane z aktami administracyjnymi, ich klasyfikacją, legalnością, wadliwością i nielegalnością. Poruszone zostaną ponadto kwestie właściwe dla sprawowania funkcji sprawiedliwości administracyjnej, jak: środki pojednawcze, procedura administracyjne na szczeblu diecezji, rekurs hierarchiczny oraz procedura w II Sekcji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Literatura:

J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011

J. Krukowski, Kościelna procedura administracyjna w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego, Kościół i Prawo 1988, s. 145-168;

F. Lempa, Odpowiedzialność administracji kościelnej za szkody wynikłe z nielegalnego aktu administracyjnego, Lublin 1985;

G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008;

P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonica. La Chiesa: mistero e istituzione, Bologna 2006. J. Urrutia, Władza administracyjna w Kościele według Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kościół i Prawo 1991, s. 171-189.

Wymagania wstępne:

W przypadku decyzji o zdalnym nauczaniu wykład prowadzony będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, za pomocą Platformy Moodle i MSTeams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – wykład – 30 godz.

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – konsultacje – 5 godz.

- praca własna – czas studenta poświęcony na przygotowanie do zajęć – 5 godz.

- praca własna – czas studenta poświęcony na czytanie literatury – 10 godz.

Liczba godzin: 50

Liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 483-596.

2. G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 61-157.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 2010, t. 4, s. 390-394.

4. T. Białobrzeski, Prace Papieskiej Komisji do Rewizji KPK nad projektem „Lex de procedura administrativa”, w: Finis legis Christus, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 263-276.

5. R. Kamiński, Stosowanie procedury rozwiązywania małżeństw na korzyść wiary w Kongregacji Nauki Wiary w latach 2001-2006, Prawo Kanoniczne 1 (2019), s. 157-181.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kamiński
Prowadzący grup: Rafał Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – wykład – 30 godz.

- praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – konsultacje – 5 godz.

- praca własna – czas studenta poświęcony na przygotowanie do zajęć – 5 godz.

- praca własna – czas studenta poświęcony na czytanie literatury – 10 godz.

Liczba godzin: 50

Liczba ECTS: 2


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. J. Krukowski, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011, s. 483-596.

2. G. Leszczyński, Kościelna procedura administracyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 61-157.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 2010, t. 4, s. 390-394.

4. T. Białobrzeski, Prace Papieskiej Komisji do Rewizji KPK nad projektem „Lex de procedura administrativa”, w: Finis legis Christus, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 263-276.

5. R. Kamiński, Stosowanie procedury rozwiązywania małżeństw na korzyść wiary w Kongregacji Nauki Wiary w latach 2001-2006, Prawo Kanoniczne 1 (2019), s. 157-181.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)