Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-CH-S1-E5-CHOIII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna III
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W10

CH1_W13, W17

CH1_W04, W10, W15

CH1_U01, CH1_U02

CH1_U13, CH1_U15

CH1_U17

CH1_K02

CH1_K05-K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu:

Utrwalenie i pogłębienie wiedzy studentów z chemii organicznej w zakresie podstaw chemii organicznej, stereochemii związków organicznych, znajomości podstawowych mechanizmów reakcji organicznych, a także analizy retrosyntetycznej oraz chemii związków heterocyklicznych i związków istotnych dla funkcjonowania żywych organizmów.

Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik egzaminów z Chemii Organicznej I i II

Pełny opis:

1. Budowa cząsteczek organicznych (orbitale, wiązania, hybrydyzacja)

2. Delokalizacja, sprzężenie i aromatyczność.

3. Mechanizmy reakcji (podstawowe pojęcia, rodzaje reakcji chemicznych i typy mechanizmów)

4. Reakcje polarne w środowisku zasadowym.

5. Reakcje polarne w środowisku kwaśnym.

6. Reakcje rodnikowe, pericykliczne i z udziałem metalu.

7. Stereochemia.

8. Chemo- i stereoselektywność.

9. Analiza retrosyntetyczna.

10. Heterocykle i biocząsteczki.

Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia Organiczna, WNT 2009.

2. J. March, Chemia Organiczna - Reakcje, mechanizmy, budowa, WNT, 1985 lub wydanie późniejsze.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

EK1: wyjaśnia pojęcie hybrydyzacji, wylicza typy wiązań, opisuje ideę rezonansu i aromatyczności, wymienia i charakteryzuje rodzaje izomerii

EK2: opisuje właściwości związków heteroaromatycznych oraz związków istotnych z biologicznego punktu widzenia.

EK3: wyjaśnia typowe mechanizmy reakcji chemicznych, charakteryzuje wolne rodniki, karbokationy, karboaniony i karbeny

EK4: klasyfikuje podstawowe typy reakcji chemicznych oraz analizuje ich mechanizmy

EK5: przewiduje podstawowe właściwości oraz reaktywność związków organicznych

EK6: rozwiązuje problemy z zakresu omawianego materiału i dostrzega konieczność ciągłego pogłębiania swojej wiedzy

EK7: proponuje metody otrzymywania wskazanych związków organicznych w oparciu o przegląd literatury specjalistycznej i własną wiedzę

EK8: uzasadnia swoje wybory, broniąc ich podczas dyskusji

EK9: jest zorientowany na dobór optymalnych strategii syntezy, rozumie rolę konstruktywnej krytyki i potrafi współpracować w ramach grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kowalski
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kowalski
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kowalski
Prowadzący grup: Jarosław Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)