Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-U2-CKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P7S_WK, P7S_WG, P7S_UW

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych.

Pełny opis:

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych. Cyberprzestrzeń jest obecnie stałym i nieodłącznym elementem przestrzeni społecznej współczesnego człowieka. Ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie każdego z nas zarówno w płaszczyźnie społecznej, psychologicznej, edukacyjnej, jak i zawodowej, ekonomicznej czy technicznej. Poszczególne moduły przedmiotu „Cyberprzestrzeń – kurs podstawowy” poświęcone będą różnym aspektom obecności człowieka w cyberprzestrzeni i dadzą mu przekrojową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego korzystania z jej zasobów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Oprócz aspektów społecznych poruszone będą również aspekty prawne oraz związane z cyberprzestępczością. Przedstawionych i przećwiczonych zostanie kilka kryptosystemów.

Literatura:

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę o społecznym aspekcie funkcjonowania człowieka w środowisku cyberprzestrzeni, związaną z jego sferą emocjonalną oraz osobowościową oraz zna zasady pozwalające na bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni z perspektywy nauk społecznych.

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą aspektów prawnych cyberprzestępczości oraz popularnych typów cyberprzestępstw.

Student ma podstawową wiedzę o metodach i zastosowaniach kryptografii do zabezpieczania komunikacji i danych.

Student sprawnie komunikuje się w środowisku cyberprzestrzeni oraz potrafi w sposób efektywny wyszukiwać, selekcjonować informacje oraz potrafi wykorzystać możliwości cyberprzestrzeni do realizacji zadań związanych z przyszłą pracą zawodową.

Student potrafi zlokalizować i przeciwdziałać podstawowym typom oszustw internetowych.

Student potrafi kodować i szyfrować dane kilkoma algorytmami o dobrej mocy kryptogrficznej.

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w organizacji, w której pracuje, którą kieruje, w której uczestniczy

Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także do dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest:

1. Wypełnienie dokumentacji projektowej.

2. Obecność na 80% zajęć

3. Wypełnienie Pretestu i zaliczenie Posttestu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kurkowski
Prowadzący grup: Zbigniew Łęski
Strona przedmiotu: https://wmp.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS odpowiada nakładowi 25h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną.

Skrócony opis:

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych.

Pełny opis:

Przedmiot „Cyberbezpieczeństwo – kurs podstawowy” przeznaczony jest dla wszystkich studentów, którzy pragną poznać najważniejsze zasady związane z cyberbezpieczeństwem z perspektywy zarówno nauk społecznych, jak i technicznych. Cyberprzestrzeń jest obecnie stałym i nieodłącznym elementem przestrzeni społecznej współczesnego człowieka. Ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie każdego z nas zarówno w płaszczyźnie społecznej, psychologicznej, edukacyjnej, jak i zawodowej, ekonomicznej czy technicznej. Poszczególne moduły przedmiotu „Cyberprzestrzeń – kurs podstawowy” poświęcone będą różnym aspektom obecności człowieka w cyberprzestrzeni i dadzą mu przekrojową wiedzę oraz umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego korzystania z jej zasobów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Oprócz aspektów społecznych poruszone będą również aspekty prawne oraz związane z cyberprzestępczością. Przedstawionych i przećwiczonych zostanie kilka kryptosystemów.

Literatura:

Wallace P (2010). Psychologia Internetu. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Spitzer M (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk: Dobra literatura

Łęski Z. (2016). Duch w maszynie. Kim jest dla nas komputer. Charakterystyka relacji w języku AT. Częstochowa: Wydawnictwo AJD

Łęski Z. (2018) Nowe technologie-nowe czasy-nowe pokolenia. Charakterystyka młodych użytkowników nowych mediów z perspektywy analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo UJD

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Łęski
Prowadzący grup: Mirosław Kurkowski, Zbigniew Łęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)