Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-CRzB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Przedmioty do wyboru /2 z 4/ dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI2_W05

HI2_W06

HI2_U02

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza historyczna.


Pełny opis:

Wykład przedstawia zagadnienia dotyczące relacji Cesarstwa Rzymskiego i ludów określanych przez starożytni jako barbarzyńcy.

W ramach zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

- genezy i znaczenia terminu "barbaros (gr) - barbarus (łac.)"

- czasu i miejsc spotkania Rzymian i barbarzyńców.

- wzajemnego postrzegania obu grup

- aspektów relacji pomiędzy Rzymianami i barbarzyńcami

- integracji tych społeczności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1: Student ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

W2: Student posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach i potrzebie interpretacji faktów historycznych z uwzględnieniem środowiska kulturowego, religijnego i narodowego.

W3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę źródeł i prac innych autorów pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie w zajęcia i udział w dyskusjach oraz analizie tekstów.

Na zakończenie studenci zdają egzamin lub przygotowują pracę pisemną według podanych kryteriów. Ocena z egzaminu/pracy stanowi zasadniczą składową oceny końcowej.

Na ocenę bardzo dobrą:

W1: Student ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

W2: Student posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach i potrzebie interpretacji faktów historycznych z uwzględnieniem środowiska kulturowego, religijnego i narodowego.

W3: Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę źródeł i prac innych autorów pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych.

Na ocenę dobrą

W1: Student ma ogólną znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

W2: Student posiada wiedzę o możliwościach i potrzebie interpretacji faktów historycznych z uwzględnieniem środowiska kulturowego, religijnego i narodowego.

W3: Posiada potrafi w sposób wystarczający przeprowadzić analizę źródeł i prac innych autorów w zakresie problemów relacji rzymsko-barbarzyńskich

Na ocenę dostateczną

W1: Student ma zaledwie wystarczającą znajomość faktografii historii powszechnej okresu I tysiąclecia w zakresie kontaktu Cesarstwa Rzymskiego z barbarzyńcami

W2: Student posiada bardzo powierzchowną wiedzę o możliwościach i interpretacji faktów historycznych z uwzględnieniem środowiska.

W3: Posiada zaledwie dostateczne umiejętności badawcze obejmujące analizę źródeł i prac innych autorów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia relacji Cesarstwa rzymskiego i barbaricum oraz modele migracji i osiedlania się przybyszów z terenów "barbaricum" na dawnych terenach cesarstwa.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii starożytnej w zakresie I stopnia studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie prac/przygotowanie do egzaminu - 75 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia relacji Cesarstwa rzymskiego i barbaricum oraz modele migracji i osiedlania się przybyszów z terenów "barbaricum" na dawnych terenach cesarstwa.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii starożytnej w zakresie I stopnia studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Skibiński
Prowadzący grup: Tomasz Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie prac/przygotowanie do egzaminu - 75 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia podejmują wybrane zagadnienia relacji Cesarstwa rzymskiego i barbaricum oraz modele migracji i osiedlania się przybyszów z terenów "barbaricum" na dawnych terenach cesarstwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)