Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje Kościołów reformowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-DzKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje Kościołów reformowanych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Przedmioty do wyboru /2 z 4/ dla 2 roku 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1 _W05

HI1 _W06

HI1 _U05

HI1 _U06

HI1 _K01

HI1 _K0

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którzy posiadają już rozległą wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. Szczegółowo omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki reformacji europejskiej i polskiej.

Pełny opis:

Po zarysowaniu sytuacji w Kościele na przełomie XV i XVI wieku, szczegółowo omówiona zostanie kwestia przyczyn wybuchu reformacji w państwach niemieckich. W tym kontekście zarysowana zostanie postać i działalność Marcina Lutra i teologia protestancka. W trakcie zajęć zaprezentowany zostanie przebieg rozwoju reformacji w Niemczech a także w sąsiednich krajach (Szwajcaria, Francja, Anglia, Skandynawia), z uwzględnieniem m.in. postaci Zwinglego i Kalwina. Druga część zajęć ukaże rozwój protestantyzmu w Księstwie Pruskim, Prusach Królewskich i w Koronie w XVI-XVIII wieku. Istotnym elementem będzie także zaprezentowanie katolickiej reformy i omówienie skutków reformacji w Europie i Polsce.

Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- ma wiedzę o przyczynach i rozwoju reformacji w Niemczech

- zna genezę i przebieg wprowadzania reformacji w Europie, Prusach i Polsce

- ma wiedzę o reformie Kościoła katolickiego i kontrrefomacji

Umiejętności:

- ocenia zasadnośc i znaczenie wystąpienia Marcina Lutra

- poddaje krytyce opinie o reformacji i kontrreformacji

- analizuje skutki reformacji w krajach europejskich i Polsce

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie reformacji i kontrreformacji

- dyskutuje o przemianach religijnych w Europie w XVI wieku

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do konwersacji: 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

EK 1:

- na ocenę 2 (ndst): nie posiada żadnej wiedzy o reformacji i kontrreformacji.

- na ocenę 3 (dst): potrafi ogólnie scharakteryzowac rolę i znaczenie reformacji w historii Europy i Polski.

- na ocenę 4 (db): potrafi szczegółowo przedstawic wybrane zagadnienia z dziejów reformacji.

- na ocenę 5 (bdb): posiada rozległą wiedzę o reformacji.

EK 2:

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentowac nabytej wiedzy

- na ocenę 3 (dst): posiadaną wiedzę prezentuje ogólnikowo, bez uszczegółowień i prezentacji wniosków

- na ocenę 4 (db): przedstawia zagadnienie w formie pogłębionej, potrafi prowadzic dyskusję, dokonuje podsumowań i ocen

- na ocenę 5 (bdb): potrafii krytycznie odnieśc się do literatury przedmiotu i obiegowych poglądów, efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę

Ocena podsumowująca: Lektura i zaliczenie prezentacji wybranego zagadnienia.

Praktyki zawodowe:

KOD: h7c5ku1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którzy posiadają już rozległą wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. Szczegółowo omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki reformacji europejskiej i polskiej.

Pełny opis:

Po zarysowaniu sytuacji w Kościele na przełomie XV i XVI wieku, szczegółowo omówiona zostanie kwestia przyczyn wybuchu reformacji w państwach niemieckich. W tym kontekście zarysowana zostanie postać i działalność Marcina Lutra i teologia protestancka. W trakcie zajęć zaprezentowany zostanie przebieg rozwoju reformacji w Niemczech a także w sąsiednich krajach (Szwajcaria, Francja, Anglia, Skandynawia), z uwzględnieniem m.in. postaci Zwinglego i Kalwina. Druga część zajęć ukaże rozwój protestantyzmu w Księstwie Pruskim, Prusach Królewskich i w Koronie w XVI-XVIII wieku. Istotnym elementem będzie także zaprezentowanie katolickiej reformy i omówienie skutków reformacji w Europie i Polsce.

Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zawadzki
Prowadzący grup: Wojciech Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot skierowany jest do studentów studiów magisterskich, którzy posiadają już rozległą wiedzę z zakresu historii powszechnej i Polski. Szczegółowo omówione zostaną przyczyny, przebieg i skutki reformacji europejskiej i polskiej.

Pełny opis:

Po zarysowaniu sytuacji w Kościele na przełomie XV i XVI wieku, szczegółowo omówiona zostanie kwestia przyczyn wybuchu reformacji w państwach niemieckich. W tym kontekście zarysowana zostanie postać i działalność Marcina Lutra i teologia protestancka. W trakcie zajęć zaprezentowany zostanie przebieg rozwoju reformacji w Niemczech a także w sąsiednich krajach (Szwajcaria, Francja, Anglia, Skandynawia), z uwzględnieniem m.in. postaci Zwinglego i Kalwina. Druga część zajęć ukaże rozwój protestantyzmu w Księstwie Pruskim, Prusach Królewskich i w Koronie w XVI-XVIII wieku. Istotnym elementem będzie także zaprezentowanie katolickiej reformy i omówienie skutków reformacji w Europie i Polsce.

Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)