Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia. Instrumentarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MUZINS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzykalia. Instrumentarium
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Moduły do wyboru dla 1 roku studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS2_W02

HS2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS2_U07

Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Wsparcie informatyczno-dydaktyczne: https://muzykalia.shutterfly.com/

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią. Ćwiczenia z elementami konwersatorium.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch, wybrane rozdziały):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W 02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie.

W 06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

U 07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dawnej i współczesnej kulturze wizualnej oraz prezentować opracowania krytyczne o różnorodnej formie.

Łączny czas, jaki student winien przeznaczyć na opanowanie materiału to ok. 50 godz. (zajęcia, studium własne, przygotowanie do zaliczenia)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie testu. Przedział punktowy odpowiadający danej ocenie podany będzie na pierwszych zajęciach i powtórzony na ostatnich. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

O ILE SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POZWOLI:

Przewidywana grupowa wizyta w Filharmonii Narodowej (pierwsza połowa grudnia) w celu skonfrontowania teoretycznej wiedzy z realnymi instrumentami muzycznymi bądź w warsztacie lutniczym ewentualnie organmistrzowskim w celu zapoznania się z procesem wytwórstwa instrumentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.SUMA GODZIN: 32 = 1 ECTS

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią.

Ćwiczenia z elementami konwersatorium. Za zgodą studenta (podanie adresu e-mail) rozsyłam drogą elektroniczną zwiastun tematyki zajęć, udostępniam materiały dydaktyczne na specjalnie utworzonej stronie www oraz (po zakończonych zajęciach) krótkie resume.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Zajęcia dydaktyczne według planu (aktywne uczestnictwo w nich) = 15 godz.

2. Praca własna (studium literatury, wysłuchanie wskazanych klipów muzycznych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Zajęcia dydaktyczne według planu (aktywne uczestnictwo w nich) = 15 godz.

2. Praca własna (studium literatury, wysłuchanie wskazanych klipów muzycznych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią.

Ćwiczenia z elementami konwersatorium.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)