Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia. Instrumentarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MUZINS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Muzykalia. Instrumentarium
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Moduły do wyboru dla 1 roku studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS2_W02

HS2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS2_U07

Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Wsparcie informatyczno-dydaktyczne: https://muzykalia.shutterfly.com/

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią. Ćwiczenia z elementami konwersatorium.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch, wybrane rozdziały):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W 02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie.

W 06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

U 07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dawnej i współczesnej kulturze wizualnej oraz prezentować opracowania krytyczne o różnorodnej formie.

Łączny czas, jaki student winien przeznaczyć na opanowanie materiału to ok. 50 godz. (zajęcia, studium własne, przygotowanie do zaliczenia)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie testu. Przedział punktowy odpowiadający danej ocenie podany będzie na pierwszych zajęciach i powtórzony na ostatnich. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

O ILE SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POZWOLI:

Przewidywana grupowa wizyta w Filharmonii Narodowej (pierwsza połowa grudnia) w celu skonfrontowania teoretycznej wiedzy z realnymi instrumentami muzycznymi bądź w warsztacie lutniczym ewentualnie organmistrzowskim w celu zapoznania się z procesem wytwórstwa instrumentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Strona przedmiotu: http://6yyz4m0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią.

Ćwiczenia z elementami konwersatorium. Za zgodą studenta (podanie adresu e-mail) rozsyłam drogą elektroniczną zwiastun tematyki zajęć, udostępniam materiały dydaktyczne na specjalnie utworzonej stronie www oraz (po zakończonych zajęciach) krótkie resume.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

POLECANA:

3. W. Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. Zarys problematyki rozwojowej, Kraków 1971.

4. Zb. Kamykowski (red.), Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.

5. K. Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, Poznań 2002.

6. J. H. van der Meer, Musikinstrumente. Von der Antike bis zur Gegenwart, München 1983.

7. D. Munrow, Musikinstrumente des Mittelalters und der Renaissance, Celle 1980.

8. E. Schäfer, Laudatio organi, Leipzig 1982.

9. J. Chwałek, Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce, Warszawa 1971.

10. J. Erdman, Organy, Warszawa [brak r. wyd., 1989?].

11. J. Gołos, Pozytywy szkatulne jako fenomen specyficznie polski. Przesłanki do hipotezy, Warszawa 2001.

12. J. Gołos, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.

13. J. Gołos, Przewodnik po dawnym instrumentarium dla potrzeb ikonografii zabytkowych instrumentów muzycznych, Legnica 1988.

14. J. Gołos, Organoznawstwo historyczne, Warszawa 2004.

15. A. Sapalski, Przewodnik dla organistów, Kraków 1880, reprint Lublin 1985.

16. E. Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001.

17. P. Frankowski, A. Mądry (red.) W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku, Poznań 2012.

18. J. Blades, Percussion instruments and their history. London 1970.

19. W. Z. Łyjak, Dlaczego warto konserwować stare organy, w: Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992, s. 202-211.

20. notatki z wykładów

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.SUMA GODZIN: 32 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia, typologia i systematyka instrumentów muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowym instrumentarium muzycznym, profesjonalnym i amatorskim (ludowym). W ich trakcie studenci zapoznają się z poszczególnymi typami i rodzinami instrumentów, ich klasyfikacją i historią.

Ćwiczenia z elementami konwersatorium. Za zgodą studenta (podanie adresu e-mail) rozsyłam drogą elektroniczną zwiastun tematyki zajęć, udostępniam materiały dydaktyczne na specjalnie utworzonej stronie www oraz (po zakończonych zajęciach) krótkie resume.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Zajęcia dydaktyczne według planu (aktywne uczestnictwo w nich) = 15 godz.

2. Praca własna (studium literatury, wysłuchanie wskazanych klipów muzycznych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)