Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie. Sztuka dawna - idee, inspiracje, funkcje, interpretacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-SM2SDIIFI
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Sztuka dawna - idee, inspiracje, funkcje, interpretacje
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W03

HS2_W04

HS2_U01

HS2_U02

HS2_U03

HS2_U04

HS2_U05

HS2_U07Skrócony opis:

Praca na seminarium magisterskim ma rozwinąć i utrwalić u uczestników podstawowe umiejętności badawcze historii sztuki, ze szczególnym akcentem na opisie, analizie i interpretacji dzieła sztuki.

Udział i praca na seminarium ma umożliwić studentowi napisanie i przystąpienie do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że uczestnik seminarium posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej, ze szczególnym akcentem położonym na sztuce dawnej. Zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Student decydujący się na udział w seminarium sztuki dawnej powinien mieć określone w tym zakresie zainteresowania badawcze.

Pełny opis:

Na seminarium, korzystając ze wsparcia promotora, student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej i sukcesywnie dąży do jego finalizacji w postaci napisanej pracy.

Promotor koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne – dyskusja, analiza formalna i ikonograficzna dzieła sztuki, analiza źródeł o różnym charakterze.

Opracowanie i redakcja naukowa zagadnień związanych z przygotowywaną pracą dyplomową; ostateczne przygotowanie i prezentacja tekstu rozprawy.

Literatura:

Szkutnik Z. Metodologia pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STUDENT: Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma uporządkowaną wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu prawa autorskiego.

Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich krytyczną ocenę i syntezę. Potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki.

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a) formułowanie i analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych lub wypracowanie nowych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce zawodowej.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

Potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Potrafi prowadzić debatę.

Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej rolę wiodącą. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

ECTS 4/4 (I rok) 17/17(II rok) x 25-30godz. w tym:

I i II rok:

60 godz. seminarium

120 godz. kwerendy, gromadzenie i opracowywanie materiału

60 godz. przygotowanie prezentacji materiału i prac semestralnych

rok II:

ok. 450 godz. przygotowanie tekstu

ok. 300 godz. konsultacja i korekta tekstu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego semestru na podstawie:

1) obecności (student ma prawo do maksymalnie jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze; obecności na seminarium będą odnotowywane w arkuszu pobranym z systemu USOS)

2) prezentacji (przynajmniej raz w semestrze) stanu badań nad wybranym przez studenta tematem

3) pracy pisemnej. Wymagane są:

w sem. zimowym I roku – wybranie tematu pracy, aktualny stan badań, wstępny plan pracy;

w sem. letnim I roku - stan badań, zatwierdzona koncepcja pracy, fragmenty jej tekstu

w roku II - sukcesywnie kolejne fragmenty i rozdziały pracy.

Złożenie pracy w I terminie (czerwcowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Złożenie pracy w II terminie (wrześniowym) jest możliwe jedynie pod warunkiem przedstawienia promotorowi kompletnego tekstu pracy na 2 tygodnie przed terminem składania prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Praca na seminarium magisterskim ma rozwinąć i utrwalić u uczestników podstawowe umiejętności badawcze historii sztuki, ze szczególnym akcentem na opisie, analizie i interpretacji dzieła sztuki.

Udział i praca na seminarium ma umożliwić studentowi napisanie i przystąpienie do obrony pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że uczestnik seminarium posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej, ze szczególnym akcentem położonym na sztuce dawnej. Zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Student decydujący się na udział w seminarium sztuki dawnej powinien mieć określone w tym zakresie zainteresowania badawcze.

Pełny opis:

Na seminarium, korzystając ze wsparcia promotora, student dokonuje wyboru tematu pracy dyplomowej i sukcesywnie dąży do jego finalizacji w postaci napisanej pracy.

Promotor koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne – dyskusja, analiza formalna i ikonograficzna dzieła sztuki, analiza źródeł o różnym charakterze.

Opracowanie i redakcja naukowa zagadnień związanych z przygotowywaną pracą dyplomową; ostateczne przygotowanie i prezentacja tekstu rozprawy.

Literatura:

Szkutnik Z. Metodologia pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Wrocław 1980.

D'Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, Warszawa 1995.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)