Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WdHSAć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Architektura
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_U01


Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii architektonicznej prezentowanej na wykładzie Wstęp do historii sztuki. Architektura (semestr zimowy).

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Poznanie terminologii architektonicznej (wykład - semestr zimowy) i nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu wybranego elementu dzieła architektury, np. planu kościoła. Aby było to możliwe część zajęć jest poświęcona zagadnieniom terminologicznym, które ze względu na niewystarczającą liczbę godzin nie mogły być omówione w semestrze zimowym.

Poznanie w semestrze zimowym terminologii architektonicznej ułatwia zrozumienie wykładów z architektury, literatury poświęconej zagadnieniom architektonicznym oraz pozwala studentowi lepiej przygotować prace zaliczeniowe z zakresu w/ w.

Natomiast w semestrze letnim znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

ODKiŚ1_W01

Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI:

ODKiŚ1_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do przygotowania wybranych elementów opisu obiektów sakralnych.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt ODKiŚ1_W01

Na ocenę bardzo dobrą:

1. Potrafi 90-100% prawidłowo rozpoznać i zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

2. Rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych.

na ocenę dobrą:

1. Potrafi 70-80% prawidłowo rozpoznać i zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

2. Rozumie przydatność i funkcję poszczególnych elementów architektonicznych

na ocenę dostateczną:

1. Potrafi 50-60% prawidłowo rozpoznać i zdefiniować elementy konstrukcji i detalu architektonicznego oraz zna zasady opisu architektonicznego

Efekt ODKiŚ1_U01

na ocenę bardzo dobrą:

1. potrafi przygotować cząstkowy opis obiektu sakralnego zgodny z obowiązującymi zasadami ewidencji zabytków (kolejność informacji, właściwa terminologia, dopasowana do różnego rodzaju i typów obiektów nieruchomych, nie pomija istotnych szczegółów opisu, prawidłowo odczytuje plany, posługuje się językiem specjalistycznym)

2. uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonując samodzielnie lub w grupie przygotowane przez prowadzącego zadania.

na ocenę dobrą:

1. potrafi przygotować cząstkowy opis obiektu sakralnego zgodny z obowiązującymi zasadami ewidencji zabytków (zachowuje kolejność informacji, stosuje w większości poprawną terminologię, pomija jednak niektóre szczegóły opisu, nie zawsze prawidłowo odczytuje plany, posługuje się względnie poprawnym językiem specjalistycznym)

2. uczestniczy aktywnie w zajęciach, wykonując większość zadań przygotowanych przez prowadzącego przedmiot.

na ocenę dostateczną:

1. potrafi przygotować cząstkowy opis obiektu sakralnego zgodny z obowiązującymi zasadami ewidencji zabytków (zachowuje kolejność informacji, stosuje poprawnie podstawową terminologię, pomija jednak niektóre szczegóły opisu, ma problemy z prawidłowym odczytaniem elementów planu, ma trudności w posługiwaniu się językiem specjalistycznym).

2. Opuszcza zajęcia przez co wykonuje tyko część zadań przygotowanych przez prowadzącego przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu dzieła architektury (ćwiczenia - semestr letni).

Pełny opis:

Znajomość poznanej w semestrze zimowym terminologii posłuży do nauki opisu dzieła architektury. Opis obiektów zabytkowych należy do podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, i jest wykorzystywany przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Opis ECTS:

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 30 godz.

Razem: 45 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii architektonicznej z poprzedniego semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w ćwiczeniach, wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, konsultacje) = 15 godz.

2. Praca własna (przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i samodzielna lektura przykładowych opisów podsumowujących i utrwalających wiedzę zdobytą na zajęciach = 45 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w ćwiczeniach, wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, konsultacje) = 15 godz.

2. Praca własna (przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i samodzielna lektura przykładowych opisów podsumowujących i utrwalających wiedzę zdobytą na zajęciach = 45 godz.

Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania opisu wybranego elementu dzieła architektury, np. planu kościoła. Aby było to możliwe część zajęć jest poświęcona zagadnieniom terminologicznym, które ze względu na niewystarczającą liczbę godzin nie mogły być omówione w semestrze zimowy.

Znajomość terminologii jest niezbędnym elementem opisu architektonicznego, który z kolei jest jedną z podstawowych umiejętności warsztatu historyka sztuki, wykorzystywaną przy pisaniu prac naukowych, inwentaryzacji i katalogowaniu dzieł sztuki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)