Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia doktryn polityczno-prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-HDP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia doktryn polityczno-prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W10

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne):

Dostarczenie istotnej wiedzy z zakresu doktryn politycznych i prawnych w procesach ewolucji państw i społeczeństw w ujęciu porównawczym, jako niezbędnego elementu kultury prawnej absolwenta

Pełny opis:

Pojęcie idei, ideologii, doktryny, programu politycznego. Relacje między ideą, teorią i instytucją prawno-ustrojową. Rola modeli w kształtowaniu instytucji. Racjonalizacja ideologiczna instytucji, systemu politycznego, administracyjnego i ekonomicznego. Racjonalizacja organizacyjna i funkcjonalna instytucji oraz systemu politycznego, administracyjnego i ekonomicznego, metody racjonalizacji. Podstawowe idee dotyczące powstania, celu i formy państwa starożytnego, średniowiecza, czasów nowożytnych i współczesności. Państwo, społeczeństwo, jednostka - relacje między ideologiami w kontekście interesu jednostkowego i społecznego. Komunitaryzm a libertarianizm. Omnipotencja czy subsydiarność państwa. Demokracja. Formy reżimów demokratycznych i totalitarnych.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

Literatura podstawowa

Izdebski H., Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2004

Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007

Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, tłum. D. Pietrzyk – Reeves [et. al.], Kraków 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1

Student

zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Opis ECTS

Zajęcia z udziałem prowadzącego (zgodnie z programem studiów) 15 h

Konsultacje z prowadzącym 15 h

Praca własna studenta 60 h

W sumie godzin 90

Punkty ECTS 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne w obszarze wiedzy

Wykład informacyjny, problemowy, konwersatoryjny

studium przypadku, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Efekty w obszarze wiedzy są weryfikowane za pomocą egzaminu ustnego lub pisemnego

Kryteria oceniania

Ocena niedostateczna (2)

Student

EK 1 nie zna podstawowych poglądów, doktryn i prądów filozoficznych, dotyczących instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dostateczna (3)

Student

EK 1 dostatecznie zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno – politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena dobra (4)

Student

EK 1 dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Ocena bardzo dobra (5)

Student

EK 1 bardzo dobrze zna podstawowe poglądy, doktryny i prądy filozoficzne, dotyczące instytucji prawno - politycznych oraz ich historycznej ewolucji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Maksymiuk, Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik
Prowadzący grup: Magdalena Maksymiuk, Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Zajęcia z udziałem prowadzącego (zgodnie z programem studiów): 15 h

Konsultacje z prowadzącym 15 h

Praca własna studenta 60 h

W sumie godzin 90

Punkty ECTS 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014; 2. Chojnicka, K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004; 3. Kodrębski J., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 3, Łódź 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984; 2. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2006; 3. Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007; 4. Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Zajęcia z udziałem prowadzącego (zgodnie z programem studiów) 15 h

Konsultacje z prowadzącym 15 h

Praca własna studenta 60 h

W sumie godzin 90

Punkty ECTS 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014; 2. Chojnicka, K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004; 3. Kodrębski J., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 3, Łódź 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984; 2. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2006; 3. Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007; 4. Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pogłódek
Prowadzący grup: Andrzej Pogłódek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Zajęcia z udziałem prowadzącego (zgodnie z programem studiów) 15 h

Konsultacje z prowadzącym 15 h

Praca własna studenta 60 h

W sumie godzin 90

Punkty ECTS 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Historia doktryn politycznych i prawnych, red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2014; 2. Chojnicka, K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004; 3. Kodrębski J., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. 3, Łódź 1984.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1984; 2. Filipowicz S., Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2006; 3. Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XX w., Warszawa 2007; 4. Sylwestrzak A., Historia doktryn polityczno-prawnych, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)