Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Law and Humanitarian Aid

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-MON-ILaHA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Law and Humanitarian Aid
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Konwersatorium w języku obcym
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U10

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego.

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej.

W trakcie konwersatorium są przedstawiane i analizowane podstawowe międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie do pomocy humanitarnej. Jego celem jest także refleksja i dyskusja nad wyzwaniami związanymi z kryzysami humanitarnymi i pomocą humanitarną z perspektywy prawa międzynarodowego. Założeniem konwersatorium jest, by stanowiło ono swoiste "food for thoughts" w tym zakresie.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej.

W trakcie konwersatorium są przedstawiane i analizowane podstawowe międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie do pomocy humanitarnej. Jego celem jest także refleksja i dyskusja nad wyzwaniami związanymi z kryzysami humanitarnymi i pomocą humanitarną z perspektywy prawa międzynarodowego. Założeniem konwersatorium jest, by stanowiło swoiste "food for thoughts" w tym zakresie.

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), Warszawa 2016; (selected chapters)

2. The International Law of Disaster Relief, eds. David D. Caron, Michael J. Kelly Anastasia Telesetsky, CUP 2014 (wybrane fragmenty)

3. M. Balcerzak, Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych, Toruń 2020 (wybrane fragmenty)

Informacja o dodatkowych materiałach jest przekazywana na bieżąco w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: Student zna podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną, jej założenia oraz pisemnie i ustnie prezentuje w języku angielskim wiedzę w tym zakresie, w tym posługuje się właściwą terminologia angielską

EK 2: Student pisemnie i ustnie prezentuje w języku angielskim międzynarodowe standardy prawne mające zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, uwzględniając ich specyfikę i treść

EK 3: Student analizuje dostępne w języku angielskim źródła prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, wyciąga na podstawie analizy wnioski oraz dokonuje w języku angielskim poprawnego streszczenia tych źródeł

EK 4: Student analizuje aktualne wyzwania dotyczące kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego oraz pisemnie i ustnie w języku angielskim przedstawia wnioski na podstawie takiej analizy

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie referatu: 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 15 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia konwersatorium studentki i studenci muszą:

- przygotować i przedstawić prezentację (obowiązkowa)

- zdać test końcowy (10 pytań typu otwartego i zamkniętego)

Ocena końcowa jest średnią dwóch ocen (z testu i prezentacji).

Tematy prezentacji wybierane są przez studentki i studentów w porozumieniu z prowadzącą konwersatorium.

Obecność jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 nb.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w konwersatorium: 15 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 40 h

Przygotowanie referatu: 30 h

Przygotowanie do kolokwium: 15 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gałka
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)