Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-PF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku Prawa
Strona przedmiotu: http://wpia.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

PR_W01 (S2A_W01; S2A_W02; S2A_W04)


Umiejętności

PR_U01 (S2A_U01; S2A_U05; S2A_U06)


Kompetencje społeczne

PR_K01 (S2A_K01; S2A_K06)

Skrócony opis:

TEMATYKA ĆWICZEŃ

I.Zagadnienia ogólne finansów publicznych

Omawiane są w przedmiotowym zakresie następujące zagadnienia:

kwestie pojęciowe (finanse publiczne, prawo finansowe, system finansowy norma prawa finansowego, funkcje finansów, zasady ogólne, kontrola finansów publicznych);

wybrane regulacje z zakresu ustawy o finansach publicznych (zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy ustawy, normatywne pojęcie finansów publicznych, środki publiczne, dług publiczny, deficyt, nadwyżka, formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, zasada jawności, zasada szczegółowości;

Pełny opis:

I.Prawo budżetowe ? budżet państwa

Omawiane są w przedmiotowym zakresie następujące zagadnienia:

zagadnienia wprowadzające (pojęciowe) zasady budżetowe, prowizorium budżetowe, samoistny charakter projektu ustawy budżetowej, zakres czasowy obowiązywania ustawy budżetowej;

procedura uchwalania budżetu;

wykonywanie budżetu;

klasyfikacja budżetowa;

procedury ostrożnościowe;

sprawozdania ? absolutorium z wykonania budżetu;

I.Prawo budżetowe ? budżet j.s.t.

zagadnienia wprowadzające (pojęciowe);

procedura uchwalania budżetu;

wykonywanie budżetu;

zasady zaciągania zobowiązań finansowych przez j.s.t.,

realizacja zasady równowagi budżetowej w odniesieniu do gospodarki finansowej j.s.t.;

procedury ostrożnościowe;

sprawozdania ? absolutorium z wykonania budżetu;

omówienie materii objętej regulacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

II.Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

III.Publiczne prawo bankowe

omówienie materii objętej regulacją ustawy o Narodowym Banku Polskim ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez bank centralny, jego niezależności oraz zagadnienia narzędzi realizacji polityki pieniężnej;

wybrane zagadnienia z zakresu ustawy ? Prawo bankowe (m.in. tajemnica bankowa, zasady tworzenia banków);

Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny;

IV.Prawo dewizowe

- omówienie materii objętej ustawą ? Prawo dewizowe;

V.Zagadnienia ogólne podatków

omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu podatkowego (poszczególne kategorie podatków), zasady podatkowe, funkcje podatków;

konstrukcja podatków;

omówienie wybranych zagadnień z zakresu regulacji ustawy ? Ordynacja podatkowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje. Metody. Organizacja, Warszawa 2001;

M. Czernielewska-Rutkowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej. Stan obecny

i perspektywy, Warszawa 2007;

P. M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, Warszawa 2000;

C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2007;

Finanse publiczne i prawo finansowe (pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego), Warszawa 2006;

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2006;

A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006;

A. Mikos-Sitek, Polityka pieniężna banku centralnego i jej wpływ na funkcjonowanie systemu bankowego, Monitor Rachunkowości i Finansów 2007, Nr 12;

L. Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Warszawa 2004;

Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, pod red. L. Patrzałka, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca:

W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005;

Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materiale i polityki (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006;

A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2000;

A. Borodo, Słownik finansów samorządowych, Toruń 2007;

E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004;

E. Frankowski, W obronie niezależności banku centralnego, Glosa 2001, Nr 2;

T. Gruszecki, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Kraków 2004;

A. Jezierski, Bankowość polska na tle przemian gospodarczych u schyłku XIX i na początku XX wieku, Bank i Kredyt 2000, Nr 11;

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank Polski SA 1924?1951, Narodowy Bank Polski, Warszawa 1994;

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy Bank Polski 1948?1970, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001;

A. Jezierski, C. Leszczyńska, Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Narodowy Bank Polski, Warszawa 1996;

A. Jończyk, Rada Polityki Pieniężnej ? nowy organ banku centralnego, PP 1998, Nr 8;

K. Jóskowiak, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość, Katowice 2008;

R. W. Kaszubski, Ewolucja polskiej bankowości centralnej, Materiały i Studia 1994, Nr 44;

R. Kokoszczyński, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Warszawa 2004;

C. Koskowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004;

C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim (stan obecny i postulaty na przyszłość), Państwo i Prawo 2002, Nr 11;

R. Kubiak, Prawo dewizowe, Warszawa 2004;

W. Łączkowski, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Unia Europejska 2003, Nr 4;

A. Z. Nowak, Euro pieniądzem światowym?, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, Nr 6;

A. Z. Nowak, Konsekwencje wprowadzenia EURO dla Polski i krajów Unii Europejskiej ? ujęcie jakościowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1999,

Nr 2;

A. Nowak-Far, Coś więcej niż decyzje administracyjne, Rzeczpospolita z dnia 4.7.2000 r.;

A. Nowak-Far, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: główne elementy infrastruktury prawnej i organizacyjnej przejścia od walut narodowych do euro. Część I. Budowa zaufania do nowej waluty, Bank i Kredyt 1999, Nr 6;

A. Nowak-Far, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa: główne elementy infrastruktury prawnej i organizacyjnej przejścia od walut narodowych do euro. Część II. Systemy płatności wielkokwotowych oraz rozliczeń transakcji odnoszących się do papierów wartościowych, Bank i Kredyt 1999, Nr 9;

A. Nowak-Far, Tożsamość monetarna jako element opisu spójności gospodarczej

i społecznej Europy, Bank i Kredyt 2005, Nr 4;

A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Warszawa 2001;

A. Nowak-Far, Pakt Stabilności i Wzrostu. Funkcje, działanie i przyszłość, Warszawa 2007;

Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Kraków 2004;

Z. Ofiarski, Prawo finansowe, Warszawa 2007;

A. Partyka-Szewczyk, Piotr Zapadka, Zarys prawa podatkowego. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007;

T. Robaczyńs

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Zna i potrafi zdefiniować pojęcia prawa finansowego oraz posługiwać się siatką pojęć tej gałęzi prawa

EK2 Analizuje przepisy prawa finansowego

EK3 Dyskutuje na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych

EK4 Analiza orzecznictwa w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady odbywać się będą zdalnie, z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams. Kod do grupy (zespołu) w Microsoft Teams wysłany zostanie studentom drogą e-mail przed zajęciami.

Egzamin dokonany zostanie zdalnie, z wykorzystaniem poczty e-mail

EK 1: Zna i potrafi zdefiniować pojęcia prawa finansowego oraz posługiwać się siatką pojęć z zakresu tej dziedziny prawa.

Na ocenę 2 (ndst) - Student nie zna i nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa finansowego.

Na ocenę 3 (dst) - Wiedza studenta jest zadowalająca w zakresie znajomości podstawowych pojęć - jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia i poprawnego posługiwania się nimi.

Na ocenę 4 (db) - Wiedza studenta jest zadowalająca w zakresie znajomości podstawowych pojęć, jednak występują drobne braki w zakresie posługiwania się nimi prawidłowo.

Na ocenę 5 (bdb) - Student zna i potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa finansowego.

EK2 Analizuje przepisy prawa finansowego

Ocena ndst (2) - nie potrafi poddać analizie przepisów prawa finansowego

Ocena dst (3) – potrafi poddać analizie przepisy prawa finansowego – jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia

Ocena db (4) – potrafi poddać analizie przepisy prawa finansowego – jednak są istotne braki w zakresie posługiwania się pojęciami z tego obszaru

Ocena bdb (5) – potrafi poddać analizie przepisy prawa finansowego, a także potrafi wyciągać wnioski w tym obszarze

EK3 Dyskutuje na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych

Ocena ndst (2) - nie potrafi podjąć dyskusji na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych

Ocena dst (3) – potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych – jednak są istotne braki w zakresie ich rozumienia

Ocena db (4) – potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych  – jednak są istotne braki w zakresie posługiwania się pojęciami z tego obszaru

Ocena bdb (5) – potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z nowoczesnym rynkiem usług finansowych, oraz zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii na ten temat

EK4 Analiza orzecznictwa w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019

Ocena ndst (2) - nie potrafi scharakteryzować orzecznictwa w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019

Ocena dst (3) – potrafi scharakteryzować orzecznictwo w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019 – jednak są istotne braki w zakresie analizy i rozumienia poglądów wyrażonych w orzecznictwie

Ocena db (4) – potrafi scharakteryzować i poddaje analizie orzecznictwo w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019  – jednak są istotne braki w zakresie posługiwania się poglądami wyrażonymi w orzecznictwie

Ocena bdb (5) – bardzo dobrze potrafi scharakteryzować orzecznictwo w zakresie prawa rynku finansowego za rok 2019 i płynnie posługuje się poglądami wyrażonymi w orzecznictwie, a także potrafi wyciągać wnioski w tym obszarze.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapadka
Prowadzący grup: Piotr Zapadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)