Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRODZ-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rodzinne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09

Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Założenia i cele

Przekazanie studentom wiedzy o treści obowiązujących przepisów prawnych i sposobie ich funkcjonowania w praktyce, łącznie z ich oceną oraz wskazaniem trendów do ewentualnej ich nowelizacji.

Przekazywanie studentom umiejętności korzystania z orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury prawniczej.

Pełny opis:

Zasady prawa rodzinnego.

Sądownictwo rodzinne kompetencje, funkcje, organy pomocnicze sądu rodzinnego.

Zawarcie małżeństwa, ustalenie nieistnienia i unieważnienie małżeństwa.

Prawa i obowiązki małżonków.

Stosunki majątkowe między małżonkami.

Prawo rozwodowe - materialne i procesowe.

Separacja.

Określenie pochodzenia dziecka.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem (powstanie władzy rodzicielskiej, treść, środki ingerencji sądu w zakres władzy rodzicielskiej, możliwości rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym).

Prawo alimentacyjne.

Przysposobienie.

Prawo opiekuńcze.

Wymagane umiejętności i kompetencje studenta:

Posługiwanie się podstawowymi pojęciami

prawa rodzinnego w toku jego wykładni i stosowania. Umiejętność rozwiązania każdego problemu z zakresu prawa rodzinnego w zderzeniu z konkretnym stanem faktycznym.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

T. Smyczyński, M. Andrzejewski: Prawo rodzinne opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2023.

Literatura uzupełniająca:

J. Ignatowicz, M. Nazar: Prawo rodzinne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2016.

T. Smyczyński: Prawo rodzinne. Analiza i wykładnia, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.

W. Stojanowska: Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979

W. Stojanowska: Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu między jego rodzicami, Wyd. WSPS, Warszawa 1997

W. Stojanowska: Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca, Wyd. APS Warszawa 2000.

System Prawa Prywatnego - Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności

PR_U01: student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania tekstów prawniczych z zakresu prawa rodzinnego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02: student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych przypadków

PR_U03: student potrafi analizować rolę norm prawa rodzinnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu relacji rodzinnych

PR_U04: student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne w zakresie relacji rodzinnych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawa rodzinnego oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05: student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa rodzinnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08: student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa rodzinnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09: student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w zakresie prawa rodzinnego

Kompetencje społeczne:

PR_K01: student jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa rodzinnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie

PR_K03: student jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych związanych z problematyką prawa rodzinnego

PR_K04: student jest gotów do określania priorytetów w konkretnym działaniu w zakresie prawa rodzinnego, podjętym samodzielnie lub w grupie

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16h

Lektura zadanej literatury: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Suma godzin: 56 = 2ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: zna zasady prawa rodzinnego i posiada umiejętność ich zastosowania

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi wymienić zasad prawa rodzinnego

na ocenę 3 (dst) - potrafi wymienić najważniejsze zasady prawa rodzinnego

na ocenę 4 (db) - potrafi wymienić większość zasad prawa rodzinnego i

scharakteryzować niektóre z nich

na ocenę 5 (bdb)- potrafi wymienić większość zasad prawa rodzinnego (w tym

najważniejsze) i je scharakteryzować

EK2: zna systematykę aktów prawnych z zakresu prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie zna systematyki aktów prawnych

na ocenę 3 (dst) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na poziomie

ogólnym

na ocenę 4 (db) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na poziomie

szczegółowym

na ocenę 5 (bdb) - zna systematykę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych aktów

prawnych z zakresu prawa rodzinnego na poziomie szczegółowym

EK3: zna i rozumie strukturę oraz sposób działania instytucji prawnych w zakresie prawa rodzinnego, jak również relacje

miedzy tymi instytucjami

na ocenę 2 (ndst) - nie zna instytucji z zakresu prawa rodzinnego

na ocenę 3 (dst) - zna niektóre instytucje

na ocenę 4 (db) - zna większość instytucji i rozumie relacje miedzy nimi

na ocenę 5 (bdb) - zna wszystkie instytucje, rozumie ich strukturę i relacje miedzy

nimi

EK4: posiada umiejętność opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych zagadnień

prawnych w zakresie prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi rozwiązać prostych zagadnień prawnych

na ocenę 3 (dst) - potrafi rozwiązać proste zagadnienia prawne i stany faktyczne

na ocenę 4 (db) - potrafi rozwiązać najważniejsze zagadnienia prawne omówione na

wykładzie/ćwiczeniach

na ocenę 5 (bdb) - potrafi rozwiązać większość zagadnień prawnych również nie omówionych na wykładzie/ćwiczeniach

EK5: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w zakresie prawa rodzinnego

na ocenę 2 (ndst) - nie potrafi zaprojektować wystąpienia

na ocenę 3 (dst) - potrafi skonstruować w podstawowym zakresie wystąpienie, popełnia niewielkie błędy

na ocenę 4 (db) - konstruuje wystąpienie w podstawowym zakresie

na ocenę 5 (bdb) - konstruuje pełne wystąpienie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z zakresu części ogólnej prawa cywilnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Słyk
Prowadzący grup: Jerzy Słyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)