Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-PPwUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa podstawowe w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności: PR_U05; PR_U06; PR_U07; PR_U09;


Kompetencje społeczne: PR_K01; PR_K03; PR_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Ma na celu zapoznanie studentów z zasadami, wartościami oraz prawami i wolnościami gwarantowanymi przez prawo unijne, a także z analizą systemu ochrony tych praw w UE. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego przedmiotu są kluczowe dla zrozumienia funkcjonowania i znaczenia praw podstawowych w kontekście integracji europejskiej oraz praktyki prawniczej w UE.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami, wartościami oraz prawami i wolnościami gwarantowanymi przez prawo unijne.

Analiza systemu ochrony praw podstawowych w UE, w tym roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Karty Praw Podstawowych UE.

Zrozumienie wpływu praw podstawowych na kształtowanie i stosowanie prawa unijnego oraz ich znaczenia dla obywateli UE.

Zakres tematyczny:

Historia i ewolucja praw podstawowych w UE.

Karta Praw Podstawowych UE: struktura, zasady interpretacji oraz zakres stosowania.

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie praw podstawowych.

Ochrona praw podstawowych w praktyce instytucji UE, w tym procedury naruszeń oraz skutki naruszenia praw podstawowych przez państwa członkowskie.

Prawa obywateli Unii Europejskiej: swoboda przemieszczania się, prawo do pobytu, ochrona przed dyskryminacją i inne prawa związane z obywatelstwem UE.

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne w kontekście praw podstawowych, w tym prawo do ochrony danych osobowych, prawo do edukacji oraz prawa socjalne.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Literatura:

UZUPEŁNIAJĄCA

Siejka A., Prawo do skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich [w:] Z. Brodecki Z. (red.) Ochrona praw jednostki. Acquis communautaire, Warszawa 2004

Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości - https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Handbook_access_justice_POL

Podręcznik europejskiego prawa antydyskryminacyjnego

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Handbook_non_discri_law_POL

Prawa człowieka – aksjologia Unii Europejskiej, dostępny

orka.sejm.gov.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykłady teoretyczne prezentujące podstawowe zagadnienia związane z prawami podstawowymi w UE.

Analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz praktyki sądowej w zakresie ochrony praw podstawowych.

Dyskusje, case studies oraz analiza przypadków mających na celu zastosowanie teorii do praktycznych sytuacji związanych z prawami podstawowymi w UE.

Studenci mają możliwość prezentacji i omówienia wybranych zagadnień związanych z prawami podstawowymi w UE.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie się do nich poprzez czytanie literatury przedmiotu.

Przygotowanie referatu lub pracy semestralnej na wybrany temat związany z prawami podstawowymi w UE.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie do dyskusji i zadań warsztatowych: 25 h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

RP jest krajem o najbardziej zmiennym otoczeniu prawnym spośród państw członkowskich UE.

Większość wprowadzanych przepisów wynika z konieczności dostosowania polskich regulacji do prawa unijnego. Badania empiryczne wskazują, że znacząca część prawa stanowionego w Polsce powstaje pierwotnie na poziomie decyzyjnym UE i wymaga transponowania do krajowych porządków prawnych państw członkowskich

Pełny opis:

Uwzględnienie postanowień orzecznictwa, zwłaszcza gdy dotyczą one Polski, powinno istotnie wpływać na krajową legislację. Dążenie Polski do przodującej pozycji wśród dojrzałych demokracji wymaga intensywnych działań. Decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ukazują pewne niedoskonałości w naszym systemie praw, co powinno skłonić do głębszej refleksji. Rozpoznanie tych nieprawidłowości jest pierwszym krokiem ku zmianom, a obiektywne opinie międzynarodowych trybunałów często muszą przypominać o tym krajowym ustawodawcom. Przystępując do różnych organizacji, państwa akceptują pewne standardy, takie jak acquis communautaire w przypadku UE. Niemniej jednak, wydaje się, że orzecznictwo TSUE nie jest traktowane jako istotny czynnik kształtujący prawodawstwo krajowe czy państw uczestniczących.

Literatura:

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument - dostęp

https://inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/KPP/e-book_Karta_Praw_Podstawowych_Unii_Europejskiej_jako_zywy_instrument_Podrecznik_dla_prawnikow.pdf

Michałowska G. Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii

Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,

Wyrozumska A., Pojęcia prawa UE i jego źródła, (w:) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2017

PRAWA CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE LIZBOŃSKIM,

SOZAŃSKI J., Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)