Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli socjologicznej i społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-HMSiMS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli socjologicznej i społecznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W10,

SO1_U01, SO1_U03

SO1_K04, SO1_K06

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

1. Znajomość myśli społecznej, etycznej, koncepcji człowieka i kultury w tradycji filozoficznej.

2. Przyswojenie podstawowych pojęć, kategorii, metafor, modeli i orientacja w głównych ujęciach teoretycznych, kierunkach wraz z ich przedstawicielami.

3. Rozwój umiejętności krytycznego studiowania literatury socjologicznej i rozbudzenie wyobraźni socjologicznej poprzez odwołanie się do wcześniejszych osiągnięć myśli filozoficznej.

4. Rozumienie szerszego kontekstu socjologii i powiązań mysli socjologicznej z filozofią.

5. Rozumienie historycznego charakteru teorii i procesów społecznych.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

1. Grecka myśl filozoficzna - Mistrz, który wiedział, że nic nie wie, i uczeń, który wiedział więcej niż widział (Sokrates i Platon) - 2h.

2. Filozofia "złotego środka" Arystotelesa - 2 h.

3. Humanistyczna filozofia średniowiecza: Św. Augustyn, Św. Tomasz - 2h.

4. Filozofia odrodzenia Kartezjusz, Hobbes - 2h.

5. Cienie filozofii oświecenia oświecenia (1): Locke, Hume - 2h.

6. Cienie filozofii oświecenia oświecenia (2) - Immanuel Kant, Hegel - 2h.

7. Nieszczęsny "Kolumb" filozofii: Jan Jakub Rousseau - 2h.

8. Pozytywizm i empiryzm: Comte, Mill 2h.

9. Dwie odmiany materializmu: Marks i marksiści, pragmatyzm - 2h.

10. Błażej Pascal: chwiejąca się trzcina - 2h.

11. Męka życia Artura Schopenhauera 2 h.

12. Szalony statek Fryderyka Nietzschego 2h.

13. Albo Soren Kierkegaard, albo? - 2h.

14. Intuicjonizm Henri'ego Bergsona - 2h.

15. Fenomen filozofii Kardynała Newmana - 2h.

Literatura:

Frideric Copleston Historia filozofii (fragmenty związane z wykładem);

Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii (fragmenty związane z wykładem);

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Identyfikuje jwcześniejsze osiągnięcia myśli filzoficznej, ze szczególnym uwzględnieniem filzofii spolecznje i ich związek z myślą socjologiczną.

2. Rozpoznaje główne ujęcia teoretyczne wczesnej myśli filzoficznej (podstawowe pojęcia, kategorie, metafory, modele) i ich przedstawicieli; widzi wpływ na socjologię.

3. Orientuje się, jaki był kontekst historyczny rozwoju określonych ujęć teoretycznych i ich zaniku.

Umiejętności:

4. Posługuje się perspektywą filozoficzną dla oglądu faktów społecznych i ich interpretacji.

5. Odwołuje się do osiągnięć różnych nurtów wczesnej myśli filozoficznej przy postrzeganiu i wyjaśnianiu faktów społecznych.

Kompetencje:

1. Jest zdolny do wykorzystania swej wiedzy i umiejętności filozoficznych w ramach różnych ujęć teoretycznych.

2. Jest zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności filozoficznych w ramach różnych ujęć teoretycznych w swej karierze zawodowej, zwłaszcza podczas studiów socjologicznych i w życiu osobistym.

3. Zachowuje otwartość na odmienne od własnego punkty widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga!Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)