Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-EiA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W08, SO2_W12; SO2_U06; SO2_K03, SO2_K05

Skrócony opis:

Zagadnienia z obszaru metod i technik jakościowych i ilościowych stosowanych w ewaluacji oraz uwarunkowania ich zastosowania. Wprowadzenie w problematykę audytu jako jednego z narzędzi kontroli realizacji interwencji publicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienie ewaluacji i audytu – przedstawienie róznic i uwarunkowań oraz konsekwencji z nich wynikających. Badania jakościowe i ilościowe, triangulacja w ewaluacji. Wybrane rodzaje metod i technik stsowanych w ewaluacji – badania kontrfaktyczne, FGI, IDI, techniki projekcyjne, behawioralne, „tajemniczy klient”, desk research i inne.

Literatura:

Bienias S., Opałka E. (red.), Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Warszawa 2010.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007.

Haber A., (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa 2007.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja, PARP: Warszwa 2010.

Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP: Warszawa 2008.

Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Lipińska A. (red.), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger: Warszawa 2008.

Marjolein Peters M., Flis I., Nugteren M., Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV, ECORYS: Warszawa 2006.

Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji : różnorodne perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:]Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG).

Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Raporty ewaluacyjne dostępne na stronach internetowych

(R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Haber A., Olejniczak K., Warszawa 2014.

Agnieszka Haber A., Trzciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, PARP: Warszawa 2011.

Sobieraj I., Kołodziej A. (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015.

Staręga-Piasek J.,Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Warszawa 2008.

Szymanowska J.(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2011. Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w]: J. Górniak, S. Mazur, System zarządzania rozwojem Polski

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B., Warszawa 2008.

Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO2_W08, SO2_W12-Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych - ewaluacji i audytu, w tym badań ewaluacyjnych i procedur audytu; wie jakie są różnice pomiędzy tymi narządzami weryfikacji efektów interwencji publicznych, wie jak je rozróżnić biorąc pod uwagę ich przedmiot, zakres, metody, cel oraz efekty. Umie usytuować ewaluację w obszarze nauk społecznych i odnieść do tej pozycji audyt. Potrafi usytuować audyt jako narządzie Nowego Modelu Zarządzania, wskazać jego geznezę i ewolucję w systemie polskiego prawa, a także wskazać jego cechy określone w ustawie o finansach publicznych.

SO2_U06-Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy o ewaluacji i audycie w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy na temat tych narzędzi weryfikacji efektów interwencji publicznych.

SO2_K03, SO2_K05 -potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności i korzystania z z wiedzy na temat ewaluacji i audytu.

ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h (1ects)

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 h

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN 75:25 = ok 3

LICZBA ECTS – 3

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny na platformie Moodle z zakresu materiału na zajęciach oraz lektury.

Na ocenę 2: student nie wie jaka jest różnica między ewaluacją i audytem, nie umie okreliślic ich metod, przedmiotu, cel i zakresu oraz efektów; nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu; określić

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę i umiejętność wskazania różnic między ewaluacją i audytem i określenia ich metod, przedmiotu, cel i zakresu oraz efektów, ma dostateczną wiedzę teoretyczną dotycząca zasad stosowania ewaluacji i audytu i umie ją zastosować w stopniu dostatecznym.

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu. Dobrze formułuje różnice pomiędzy tyi narzędziami weryfikacji efektów interwencji publicznych; potrafi określić rolę audytu jako elementu Nowego Modelu Zarządzania. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad stosowania ewaluacji i audytu. Bardzo dobrze formułuje różnice pomiędzy tymi narzędziami weryfikacji efektów interwencji publicznych; potrafi określić rolę audytu jako elementu Nowego Modelu Zarządzania i powiedzieć jakie jest jego zastosowanie, potrafi określić bardzo dobrze jego prawne usytuowanie i wskazać jego cechy ustawowe. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zagadnienia z obszaru metod i technik jakościowych i ilościowych stosowanych w ewaluacji oraz uwarunkowania ich zastosowania. Wprowadzenie w problematykę audytu jako jednego z narzędzi kontroli realizacji interwencji publicznych.

Pełny opis:

Wprowadzenie w zagadnienie ewaluacji i audytu – przedstawienie róznic i uwarunkowań oraz konsekwencji z nich wynikających. Badania jakościowe i ilościowe, triangulacja w ewaluacji. Wybrane rodzaje metod i technik stsowanych w ewaluacji – badania eksperymentale i qusi-eksperymentalne, FGI, IDI, techniki projekcyjne, behawioralne, „tajemniczy klient”, desk research i inne.

Literatura:

Bienias S., Opałka E. (red.), Ewaluacja ex post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Warszawa 2010.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, 2007.

Haber A., (red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, PARP: Warszawa 2007.

Haber A., Szałaj M. (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja, PARP: Warszwa 2010.

Haber A., Szałaj M. (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, PARP: Warszawa 2008.

Korporowicz L. (red.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

Lipińska A. (red.), Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, Twigger: Warszawa 2008.

Marjolein Peters M., Flis I., Nugteren M., Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV, ECORYS: Warszawa 2006.

Mazurkiewicz G. (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Mazurkiewicz. G. (red.), Jakość edukacji : różnorodne perspektywy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Olejniczak K., Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym, [w:]Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regional-nego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG).

Ornacka K., Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną, Wydawnictwo UJ: Kraków 2003.

Raporty ewaluacyjne dostępne na stronach internetowych

(R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Haber A., Olejniczak K., Warszawa 2014.

Agnieszka Haber A., Trzciński R. (red.), Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, PARP: Warszawa 2011.

Sobieraj I., Kołodziej A. (red.), Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych. Teoria socjologiczna i praktyka badawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2015.

Staręga-Piasek J.,Hryniewicka A. (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych: Warszawa 2008.

Szymanowska J.(red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Kraków 2011. Olejniczak K., Monitoring i ewaluacja, [w]: J. Górniak, S. Mazur, System zarządzania rozwojem Polski

Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych, red. Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B., Warszawa 2008.

Trzciński R., Wykorzystanie techniki propensity score matching w badaniach ewaluacyjnych, Warszawa 2009.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Uklańska
Prowadzący grup: Katarzyna Uklańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.