Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-SS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W03, SO1_W08,

SO1_U01, SO1_U03

SO1_K02, SO1_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć socjologicznych

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z przeglądem teorii oraz analiza podstawowych pojęć i terminów z zakresu teorii systemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii T. Parsonsa, N. Luhmana oraz J. Habermasa;

Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona na analizę systemu edukacji z perpsektywy różnych terorii systemowych;

Zajęcia mają za zadanie wyposażyć słuchaczy zarówno w zasób wiedzy związanej z teoriami systemów społecznych, jak i w umiejętność stosowania perspektywy systemowej do opisu różnych obszarów rzeczywistości społecznej, zwłaszcza obszaru edukacji.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studenta z genezę teorii systemów oraz z poszczególnymi teoriami systemów społecznych np. T. Parsons'a, N. Luhmanna, J. Habermas'a;

- zapoznanie studenta z siatką pojęciową w zakresie systemów społecznych,

- zapoznanie studenta z opisem edukacji w perspektywie systemowej;

b) nabycie przez studenta umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów socjologicznych z zakresu teorii systemów społecznych, porównywania poszczególnych teorii systemów społecznych,

- nabycie umiejętności konstruowania modeli systemowych służących analizie zjawisk społecznych, w tym systemu edukacji;

c) celem wykładu jest doskonalenie kompetencji studenta w zakresie prowadzenia dyskusji, rozumienia i wyjaśniania zagadnień systemów społecznych,

- doskonalenie kompetencji w zakresie zachowywania otwartości na postrzeganie świata w kategoriach systemów społecznych;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007;

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972;

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005;

A. M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, Warszawa 1987;

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013;

J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa 2010;

Krzysztofa C. Matuszek, Systemy wojenne. Współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna, Kraków 2010

Kinga Lendzion, rozdz. Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, w: Dwa języki - dwa światy. Język francuski i malgaski w edukacji szkolnej na Madagaskarze, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

wiedza - student wyjaśnia genezę teorii systemów i prezentuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

umiejętności - student ze zrozumieniem czyta teksty socjologiczne z zakresu teorii systemów społecznych, porównuje poszczególne teorie systemów społecznych, poddaje analizie zjawiska społeczne z perspektywy systemowej, w tym sferę edukacji;

kompetencje - student potrafi prowadzić dyskusję w zakresie rozumienia i wyjaśniania zagadnień systemów społecznych, zachowuje otwartość na postrzeganie świata w kategoriach systemów społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb - student wyjaśnia genezę teorii systemów, prezentuje i porównuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

na ocenę db - student wyjaśnia genezę teorii systemów i prezentuje wybrane teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej;

na ocenę dst - student prezentuje poszczególne teorie systemów społecznych, zna siatkę pojęciową w zakresie systemów społecznych, charakteryzuje sferę edukacji w perspektywie systemowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKpYXWGzewaIeGOWodRLBlxiE05I2pBhHXgWdM9mDvTw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b805b163-1932-4e68-9e4e-b56168c6b80c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

2. Edukacja – ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny;

- szkoła jako system społeczny;

3. System społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

- klasa szkolna w ujęciu Parsonsa

4. Teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- cele edukacji w ujęciu J. Habermasa

5. System społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemie społ.), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

6. Edukacja w ujęciu:

- strukturalnego funkcjonalizmu;

- konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins;

- interpretacyjnym;

- edukacja i język w teorii B. Bernsteina;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIrKgjOhz17Q_QWhSVfHZIvxNsMnN_Vbt5UBfeXLNCow1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9089b382-36f0-4255-9d43-9abbbdfad446&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 h;

- przygotowanie do egzaminu - 20 h;

- wykonanie zadań w elearningu- 10 h;

- samodzielna analiza materiałów źródłowych - 10 h;

- konsultacje i egzamin - 5 h;

suma godzin: 75 h = 3 ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z nauczycielem akademickim 30h = 1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się wokół przeglądu teorii oraz analizy podstawowych pojęć i terminów z zakresu teorii systemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w ujęciu systemowym;

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

2. Edukacja – ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny;

- szkoła jako system społeczny;

3. System społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

4. Teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- cele edukacji w ujęciu J. Habermasa

5. System społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemie społ.), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

6. Edukacja w ujęciu:

- strukturalnego funkcjonalizmu;

- konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins;

- interpretacyjnym;

- edukacja i język w teorii B. Bernsteina;

7. Edukacja domowa jako przykład edukacji nieformalnej

Literatura:

Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007;

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972;

Turner J. H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2005;

A. M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Wokół teorii krytycznej J. Habermasa, Warszawa 1987;

M. J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków 2013;

J. Bielecka-Prus, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa 2010;

Lektury uzupełniające:

P. Mikiewicz, Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005;

R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993;

M. Głażewski, Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna, „Forum Socjologiczne” 2(2011): 141-166;

A. Kot, Racjonlaność komunikacyjna w teorii krytycznej J. Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, „Przegląd Pedagogiczny” 2(2015): 69-81;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Lendzion
Prowadzący grup: Kinga Lendzion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych - 20 godz.

Suma 70 godz. - 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)