Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-AWJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W12, NRL_U08, NRL_K05, NRL_K08Wymagania wstępne:

Znajomość terminologii co do podstaw katolickiego wychowania i pedagogiki katolickiej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i oparcie się na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi także o to, żeby student nabył kwalifikacje i kompetencje w omawianym przedmiocie, tj., że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie do nadziei.

11. Wychowanie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie do kapłaństwa.

13. Wychowanie do dzietności.

14. Wychowanie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Biały S., Problematyka definicji aborcji w literaturze polskiej

oraz recepcja nauczania Kościoła w tym zakresie, "Fides et Ratio" 1/49 (2022), s. 1-9.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7. Biały S., FIXED ELEMENTS IN THE PROMOTION OF SACRAMENTAL MARRIAGE AND CATHOLIC FAMILY. ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE 1983 CODE OF CANON LAW, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 16 (2023), s. 5-19.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Biały, Troska o depozyt wiary katolickiej a normy dotyczące osób duchownych i zakonnych występujących w środkach społecznego komunikowania, "Seminare. Poszukiwania naukowe", 2021, vol. 42, nr 3, s.21-34. DOI:10.21852/sem.2021.3.02.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W01,

Student zna elementarną terminologię używaną w aksjologii i naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

NRL_W12,

Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania do wartości , ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

NRL_U04,

Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych mną temat wychowania do wartości; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)

NRL_K05,

Student ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny

NRL_K08

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin - 1ECTS.

Opracowanie zagadnienia (ESEJ) - 10 godzin - 1/2 ECTS.

Przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami i in. - 15 godzin - 1/2 ECTS.

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Wiedza:

Ocena 3 (dst) - student chodził na zajęcia, opublikował esej na MOODLE, jednak zna tylko w ograniczonym stopniu podstawową terminologię, jak i zagadnienia z aksjologii w ujęciu Jana Pawła II.

Ocena 4 (db) - student chodził na zajęcia, opublikował poprawny merytorycznie esej na MOODLE, dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z aksjologii; ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Ocena 5 (bdb) - student chodził na zajęcia, opublikował (poprawny - formalnie i merytorycznie esej) na MOODLE, potrafi stosować adekwatną terminologię z aksjologii; posiada dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II. Potrafi podjąć dyskusję.

Umiejętności:

Ocena 3 (dst) - student tylko w ograniczonym stopniu potrafi analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi zredagować esej.

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnienia z zakresu aksjologii. Potrafi poprawnie zredagować i sformatować esej.

Ocena 5 (bdb) - student potrafi trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnienia z zakresu aksjologii wychowania. Potrafi poprawnie sformatować esej. Potrafi pojąć dyskusję w zakresie aksjologii w pedagogice.

Kompetencje:

.

Ocena 3 (dst.) - student potrafi, jedynie w ograniczonym stopniu, podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki.

Ocena 4 (db.) - student potrafi zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki, jest zdolny, aby brać głos w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb.) - student potrafi właściwie planować oraz podejmować pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii, często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach - poziom b. dobry.

CZĄSTKOWE KRYTERIA PROCENTOWE

Procentowe zaliczenie przedmiotu:

30% - AKTYWNE UCZESTNICTWO NA ZAJĘCIACH. (obecność obowiązkowa, usprawiedliwienia standardowo: choroba, przypadki losowe, itp.).

30% - POPRAWNE OPUBLIKOWANIE ESEJU NA MOODLE.

40% - ZALICZENIE KOLOKWIUM USTNEGO Z PRZEKAZANEJ WIEDZY NA KONIEC ZAJĘĆ.

PUNKATACJA KOŃCOWA:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

WRYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wiedza; ocenianie - informacja zwrotna (dyskusja, zadawanie pytań itp.), ocenianie na podstawie kolokwium ustnego, ocenianie z lektury eseju.

Umiejętności: ocenianie na podstawie zaangażowania się, jak i poprawności wykonania esejów, podejmowania dyskusji, i bycia adekwatnie (poprawnie) asertywnym w zakresie aksjologii chrześcijańskiej.

Kompetencje: ocenianie, w jaki sposób student potrafi zaprezentować aksjologiczną wiedzę, w jaki sposób potrafi spersonalizować esej (w kwestii afirmacji wartości społecznych). W jaki sposób wypowiada się w kwestii potrzeby zespołowej pracy społecznej, etyki, poszanowania godności ludzkiej itp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Skreczko
Prowadzący grup: Adam Skreczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - 30 GODZ. - aktywne uczestnictwo w zajęciach.

1/2 ECTS - 15 GODZ. - przygotowanie pracy cząstkowej - esej.

1/2 ECTS- 15 GODZ. - przygotowanie się na kolokwium ustne - końcowe.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi w konsekwencji o to, aby student zdobył potrzebne kwalifikacje oraz kompetencje, że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie do nadziei.

11. Wychowanie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie do kapłaństwa.

13. Wychowanie do dzietności.

14. Wychowanie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Biały S., Problematyka definicji aborcji w literaturze polskiej

oraz recepcja nauczania Kościoła w tym zakresie, "Fides et Ratio" 1/49 (2022), s. 1-9.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7. Biały S., FIXED ELEMENTS IN THE PROMOTION OF SACRAMENTAL MARRIAGE AND CATHOLIC FAMILY. ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE 1983 CODE OF CANON LAW, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 16 (2023), s. 5-19.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. p. ECTS - 30 godz. uczestnictwa w zajęciach w sposób aktywny

1. p. ECTS - 30 godzin,

- w tym połowa (1/2) to przygotowanie do kolokwium ustnego końcowego,

- i połowa (1/2)to opublikowanie na MOODLE eseju, ocenionego przez prof. na ocenę przynajmniej dostateczną.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy o sposobach, jak i sensie - wychowania do tych wartości, które reprezentował swoją osobą, taki autorytet religijny, jakim był papież Jan Paweł II. W wychowaniu istotną sprawą jest otwarcie się na znajomość zobiektywizowanych tradycyjnie wartości (czyli celów), jak i na niepodważalnym autorytecie, który je przekazuje oraz do nich motywuje. Chodzi w konsekwencji o to, aby student zdobył potrzebne kwalifikacje oraz kompetencje, że w odróżnieniu od potrzeb, które mogą człowieka inspirować egoistycznie, wartości chrześcijańskie (katolickie), szczególnie, kiedy są one przez człowieka poukładane w obiektywną hierarchię, prowadzą go nawiązywania sprawiedliwych oraz uszczęśliwiających relacji międzyosobowych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje tematykę, które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, religijne itp. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej. Dla wychowania katolickiego, w tym wszystkim ważne jest aktualne nauczanie Kościoła, a w szczególe - autorytet moralno-religijny, jakim jest dla bardzo wielu wiernych - papież Jan Paweł II. Na jego osobie, jak i Magisterium, skupia się bowiem tradycyjne, czyli sprawdzone od wieków urzeczywistnienie się wychowawczego (pastoralnego) celu, jakim jest osiągnięcie i zrealizowanie w życiu zobiektywizowanego szczęścia, a także tego nadprzyrodzonego (Bożego) w przyszłości.

Przedmiot obejmuje treści, istotne w wychowaniu do wartości katolickich.

1. Potrzeba wychowania i aksjologii (podstawowe trudności z aksjologią w wychowaniu i w pedagogice).

2. Normatywne ujęcie potrzeby wychowania katolickiego (Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.)

3. Metody chrześcijańskiego wychowania.

4. Formacja ludzka - miłość i dojrzałość jako podstawa relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie itp.).

5. Wychowanie w rodzinie do czystości.

6. Wychowanie do katolickiej etyki małżeńskiej i rodzinnej.

7. Kryzys aksjologii katolickiego małżeństwa i rodziny.

8. Wychowanie w rodzinie do cnoty sprawiedliwości.

9. Wychowanie w rodzinie do cnoty wiary katolickiej.

10. Wychowanie w rodzinie do nadziei.

11. Wychowanie w rodzinie do pobożności (miłość Boga)

12. Wychowanie w rodzinie katolickiej do kapłaństwa.

13. Wychowanie w rodzinie do dzietności.

14. Wychowanie w rodzinie do cnoty wstydliwości (absorbcja wstydu przez miłość). Występki bezwstydu.

15. Reasumpcja tematów. (kolokwium ustne - końcowe).

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Struzik Z., Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

2. Rubik A., Dorastanie w miłości, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Przewodnik dla rodziców, Warszawa. W.A.B. 2022.

3. Żuk, G. Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

4. Biały S., Problematyka definicji aborcji w literaturze polskiej

oraz recepcja nauczania Kościoła w tym zakresie, "Fides et Ratio" 1/49 (2022), s. 1-9.

5. Remiszewska Z., Aksjologiczne aspekty wychowania, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 1/35 (2016), s. 85-97.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

7. Biały S., FIXED ELEMENTS IN THE PROMOTION OF SACRAMENTAL MARRIAGE AND CATHOLIC FAMILY. ANALYSIS IN THE LIGHT OF THE 1983 CODE OF CANON LAW, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" 16 (2023), s. 5-19.

Literatura uzupełniająca:

1. Żukowska Z.A., Dialog zamiast kar, Podkowa Leśna 2015.

2. Marianski J., Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń 2016.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011.

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Wymagania wstępne:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=39591

link do MOODLE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)