Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-TIERT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W02

NRL_W13

NRL_W18

NRL_U03

NRL_U06

NRL_K01

NRL_K03


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Zapoznanie się w sposób ogólny z urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do redakcji i drukowania tekstów. Poznanie podstawowych programów pakietu Office.

Umiejętność redakcji tez naukowych. Właściwy wybór bibliografii. Umiejętność przeprowadzania badań na podstawie ankiet. Umiejętność sporządzania spisu treści w sposób automatyczny. Zapis elektroniczny opracowanego tematu - tezy. Właściwa korekta. Zasady wydruku tekstów.

Pełny opis:

Są to zajęcia laboratoryjne, wymagające posiadania komputera, tabletu lub innego sprzętu komputerowego obsługującego programy do edycji tekstu.

Na zajęcia składać się będą następujące bloki tematyczne:

1. Całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

2. Poznanie urządzeń elektronicznych niezbędnych przy pisaniu pracy.

3. Prezentacja narzędzi (w tym oprogramowania), jak również innych technologii, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją.

4. Zapoznanie się z programem do edycji tekstów MS Word. Poznanie podstaw obsługi programu.

5. Podstawy redakcji tekstów naukowych: zachowanie właściwej gramatyki i ortografii danego języka.

6.Zapoznanie się z obowiązującymi normami i przepisami redakcji teksów.

7. Omówienie najważniejszych elementów pracy:

8. Wybór i redakcja tematu pracy dyplomowej

9. Podział części głównej pracy: strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów b wprowadzenie. treść pracy, zakończenie, bibliografia, aneksy.

10. Korekty i redakcja tekstów

11. Prawa autorskie i ich respektowanie.

12. Prace dyplomowe: prezentacja, praca licencjacka, praca magisterska

13. Skład tekstów w programach graficznych.

14. Programy antyplagiatowe i ich zastosowanie

15. Drukowanie tekstów. Charakterystyka urządzeń.

Literatura:

Antczak M., Nowacka A., Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa, wyd. SBP, Warszawa 2008.

Antczak M., Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa, wyd. SBP, Warszawa 2009.

Apanowicz J., Metodologia ogólna, wyd. Diecezji Pelplińskiej , Bernardinum, Gdynia 2002.

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, wyd. Difin, Warszawa 2005.

Bielecki J.E., Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teologii. Praktyczne wskazówki metodologiczne, wyd. WAM, Kraków 1993.

Chwałowski R., Typografia typowej książki, wyd. Helion, Gliwice 2002.

Dudkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, wyd. Strzelec, Kielce 1996.

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, wyd. Gaudentinum, Gniezno 1995.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1997.

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967.

Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Polski Komitet Normalizacyjny, Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji, PN-ISO 690:2012, wersja polska, Warszawa 2012.

Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1997.

Sirojć Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, wyd. Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2009.

Struzik Z., Metodyka pismenych prac naukowych, wyd. IPJPII, Warszawa 2020.

Sydor M., Wskazówki dla piszących prace dyplomowe, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014.

Wasylczuk P., Prezentacje naukowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 r., w: Europejski obszar szkolnictwa wyższego. Antologia dokumentów i materiałów, red. E. Kula, M. Pękowska, wyd. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 129‑132.

Zenderowski R., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, wyd. X, Warszawa 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

1. Student poszerzył wiedzę o treści zawarte w Planie Przedmiotu.

2. Student posiadł umiejętności ogólnego redagowania: tematu pracy, prezentacji, eseju, pracy licencjackiej.

3. Student potrafi wyszukiwać tematyczne treści Przedmiotu w zasobach bibliotecznych i internetowych

Wiedza:

NRL_W02 -ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką,

NRL_W13 -ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów,

NRL_W18 -ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju.

Umiejętności:

NRL_U03 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności,

NRL_U06 - posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie,

korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i

nowoczesnych technologii (ICT).

Kompetencje społeczne:

NRL_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego),

NRL_K02 - posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w laboratorium: 30 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

konsultacje: 10 godz.

SUMA GODZIN 70

LICZBA ECTS 70 godz./30 (25) godz. = 2

[1 ECTS = 30 (25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocenianie ciągłe.

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach: lista obecności będzie sprawdzana na każdych zajęciach; dopuszczalne są 2 nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia,

- aktywność na zajęciach,

- wykonanie zadanych ćwiczeń i przesłanie ich w wyznaczonym terminie na platformę moodle lub w inny uzgodniony ze studentami sposób; zadania przesłane po terminie będą miały ocen obniżoną o 0,5 stopnia. Każde ćwiczenie będzie ewaluowane zgodnie z ocenami stosowanymi w Protokołach (2;3;3+;4;4+;5). Suma ocen będzie dzielona na ilość ćwiczeń (6).

Ewaluacja

1. Student zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć wykonuje określone zada-nie/ćwiczenie.

2. Ćwiczenia dotyczą podstawowych części redagowanych tekstów, takich jak: Strona tytułowa (z podanym tematem), Spis treści, Stosowane skróty. Automatyczny Spis treści, Bibliografia (pełna i skrócona), Aneksy.

3. Każde ćwiczenie będzie przesyłane (zgodnie z Programem) do Prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w laboratorium: 30 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

konsultacje: 10 godz.

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się w sposób ogólny z urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do redakcji i drukowania tekstów. Poznanie podstawowych programów pakietu Office.

Umiejętność redakcji tez naukowych. Właściwy wybór bibliografii. Umiejętność przeprowadzania badań na podstawie ankiet Umiejętność redakcji spisu treści w sposób automatyczny. Zapis elektroniczny opracowanego tematu - tezy. Właściwa korekta. Zasady wydruku tekstów.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne pracy naukowej

2. Ogólna charakterystyka prac dyplomowych

3. Charakterystyka poszczególnych prac dyplomowych

4. Badania naukowe

5. Sformułowania tez, założeń, tematów

6. Wystąpienia publiczne o charakterze naukowym

7. Struktura pracy dyplomowej i naukowej

8. Przypisy

9. Bibliografia

10. Zalecenia edytorskie dla prac dyplomowych

11. Przygotowanie tekstu pracy do publikacji

12. Skład i druk pracy

13. Formy zapisu treści

14. Aneksy w pracy dyplomowej.

15. Programy antyplagiatowe.

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, Powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61464-03-07.

2. Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, ISBN 83-910869-9-3.

3. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995, ISBN: 00-01-25846-X.

4. Kohtamäki N., Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy, [online] Warszawa 2014 [dostęp: 24.08.2014], Dostępny w Internecie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1234.

5. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997, ISBN brak.

6. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975, ISBN brak.

7. Seweryniak H. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997, ISBN brak.

8. Struzik, Z. Metodyka pisemnych prac naukowych, wyd. IPJPII i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

Wymagania wstępne:

1. Student zna podstawowe programy ( Word, Excel) do zapisu elektronicznego określonego tekstu. ćwiczenia.

2. Student potrafi przesyłać zadany materiał (tekst, ćwiczenia) drogą elektroniczną na program Moodle (lub na inny adres) wskazany przez Prowadzącego.

3. Student potrafi w Internecie odnaleźć wskazaną literaturę Przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w laboratorium: 30 godz.

przygotowanie zadań zaliczeniowych: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

konsultacje: 10 godz.

SUMA GODZIN 70

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie się w sposób ogólny z urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do redakcji i drukowania tekstów. Poznanie podstawowych programów pakietu Office.

Umiejętność redakcji tez naukowych. Właściwy wybór bibliografii. Umiejętność przeprowadzania badań na podstawie ankiet Umiejętność redakcji spisu treści w sposób automatyczny. Zapis elektroniczny opracowanego tematu - tezy. Właściwa korekta. Zasady wydruku tekstów.

Pełny opis:

1. Podstawy prawne pracy naukowej

2. Ogólna charakterystyka prac dyplomowych

3. Charakterystyka poszczególnych prac dyplomowych

4. Badania naukowe

5. Sformułowania tez, założeń, tematów

6. Wystąpienia publiczne o charakterze naukowym

7. Struktura pracy dyplomowej i naukowej

8. Przypisy

9. Bibliografia

10. Zalecenia edytorskie dla prac dyplomowych

11. Przygotowanie tekstu pracy do publikacji

12. Skład i druk pracy

13. Formy zapisu treści

14. Aneksy w pracy dyplomowej.

15. Programy antyplagiatowe.

Literatura:

1. Antczak M., Nowacka A., Przypisy, Powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61464-03-07.

2. Apanowicz J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, ISBN 83-910869-9-3.

3. Grzechowiak S.: Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych. Gniezno 1995, ISBN: 00-01-25846-X.

4. Kohtamäki N., Praktyczny Przewodnik Antyplagiatowy, [online] Warszawa 2014 [dostęp: 24.08.2014], Dostępny w Internecie: http://www.wfch.uksw.edu.pl/node/1234.

5. Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997, ISBN brak.

6. Pieter J.: Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1975, ISBN brak.

7. Seweryniak H. Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997, ISBN brak.

8. Struzik, Z. Metodyka pisemnych prac naukowych, wyd. IPJPII i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020

Wymagania wstępne:

1. Student zna podstawowe programy ( Word, Excel) do zapisu elektronicznego określonego tekstu. ćwiczenia.

2. Student potrafi przesyłać zadany materiał (tekst, ćwiczenia) drogą elektroniczną na program Moodle (lub na inny adres) wskazany przez Prowadzącego.

3. Student potrafi w Internecie odnaleźć wskazaną literaturę Przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)