Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-1-TPWcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W12, NRL_W13, NRL_U01, NRL_K01, NRL_K03, NRL_U17

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu rozpoznanie i przybliżenie podstawowych pojęć oraz koncepcji teorii wychowania. Dyskutowane i sygnalizowane zostają główne kierunki myślenia, pojęcia, definicje, przybliżane możliwości samodzielnej recepcji tekstów.

Studenci animowani zostają do podjęcia aktywności związanych z pozyskaniem, analizą i wykorzystaniem teksów i materiałów tematycznych związanych z poruszaną problematyką.

Pełny opis:

• PEDAGOGIKA JAKO NAUKA: rozwój pedagogiki, przedmiot pedagogiki, podstawowe pojęcia i działy. Dyscypliny pedagogiczne, główne kierunki i prądy współczesnej pedagogiki. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna.

• POJECIE WYCHOWANIA: definiowanie i rozumienie wychowania – perspektywy, podejścia, możliwości. Wychowanie a socjalizacja, opieka, inkulturacja. Cechy wychowania, cele wychowania, proces wychowania.

• WYCHOWANIE WEDŁUG KONCEPCJI BEHAWIORYSTYCZNEJ. Charakterystyka behawioryzmu – podstawowe rozróżnienia, podejścia, założenia. Wychowanie w koncepcji behawiorystycznej. Krytyka.

• WYCHOWANIE W KONCEPCJI HUMANISTYCZNEJ. Założenia, przedstawiciele, kierunki myślenia. Ocena i krytyka.

• PEDAGOGICZNE KONCEPCJE WYCHOWANIA: wybrane podejścia, przedstawiciele, kierunki.

• WARTOŚCI W WYCHOWANIU: rozumienie wartości, klasyfikacje wartości, wartości a wychowania, wartości a cele wychowania.

• ZALICZENIE: przegląd zagadnień, dyskusja podsumowująca, ocena pracy

Literatura:

• Łobocki, M. (2009) Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2005) Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków.

• Zarzecki, L. (2012) Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie. KPSW, Jelenia Góra.

UZUPEŁNIAJĄCA

• Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005

• Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, pod red. J. Piekarskiego i in. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010. Część IV: Rodzina i więzi społeczne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK_1 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

EK_2 - ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście wybranych teorii i orientacji teoretycznych

UMIEJĘTNOSCI

EK_3

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o wychowaniu w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych

EK_4

potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną, z wykorzystaniem wybranych orientacji teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK_5

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

EK_6

docenia znaczenie teorii wychowania w kontekście nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

PUNKTY ECTS - 2

Zajęcia z prowadzącym - 15 godzin

Praca własna (przygotowanie do zajęć, prace domowe, literatura) - 35 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – miniwykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział, dyskusja, przygotowanie prezentacji

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, referat,/prezentacja, dyskusja

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Przygotowania prezentacji oraz wygłoszenia krótkiego referatu na wybrany temat jako impulsu do dyskusji grupowej (indywidualnie lub w małej grupie)

Na ocenę składa się oceny cząstkowe (skala 2,0-5,0)

(1) Ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

(2) Ocena prezentacji/wystąpienia (kryteria: a) jakość prezentacji - forma, treść, staranność, czytelność, wykorzystanie źródeł; b) sposób referowania - samodzielność, kontakt z grupą, emisja głosu, zainteresowanie grupy, zaangażowanie referenta, długość wystąpienia, dyskusja)

Łączna ocena = średnia ocen (1), (2).

OCENY ŁĄCZNE na podstawie średniej ocen cząstkowych

3,00-3,25 = 3,0

3,26-3,65 = 3,5

3,66-4,10 = 4,0

4,11-4,50 = 4,5

> 4,50 = 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS - 2

Zajęcia z prowadzącym - 15 godzin

Praca własna (przygotowanie do zajęć, prace domowe, literatura) - 15 godzin

Przygotowanie prezentacji tematycznej na zajęcia - 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS - 2

Zajęcia z prowadzącym - 15 godzin

Praca własna (przygotowanie do zajęć, prace domowe, literatura) - 15 godzin

Przygotowanie prezentacji tematycznej na zajęcia - 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)