Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-AF1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W04; NRL_W09,

NRL_U05; RL_U14,

NRL_K01; NRL_K02
Wymagania wstępne:

Ważne, aby student był zdolny do poszanowania profilu etycznego i misji UKSW, co ma swoje przedłużenie, jeśli chodzi o charakter zajęć.

W sumie chodzi o to, aby student był skłonny do przyswajania, na bazie wcześniejszej znajomości podstawowych zasad KKK (katechizm Kościoła Katolickiego), to, co jest rozwinięciem doktryny Kościoła (przekładającej się na poszczególne dyscypliny) i co w tych dyscyplinach naukowych z jego doktryny się znajduje. W antropologii filozoficznej - potrzebne jest otwarcie się studenta na metafizykę katolicką, tzn. na ontologiczne, holistyczne spojrzenia na człowieka, kim on jest, jaki ma cel, a jaką miał genezę.

Skrócony opis:

Antropologia filozoficzna, zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o realności bytu człowieka i sposobów docierania do różnych jego aspektów. Ważna jest więc tu genealogia człowieka, teorie kreacjonizmu i ewolucjonizmu, kwestie duchowości duszy ludzkiej, fenomenu mowy ludzkiej, abstrakcyjnego myślenia oraz przeżywania wartości w sumieniu.

Chodzi nadto o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia człowieka jako istoty rozumnej, oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli funkcji etycznych i moralnych, ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym). Ma to do czynienia z zdobywanymi kompetencjami społecznymi studenta.

Pełny opis:

Antropologia filozoficzna, zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest ukazanie ostatecznych powodów realności człowieka i sposobów docierania do nich. A więc genealogia człowieka, teorie kreacjonizmu i ewolucjonizmu, kwestie duchowości duszy ludzkiej, fenomenu mowy ludzkiej, abstrakcyjnego myślenia oraz przeżywania wartości w sumieniu - są tymi tematami, które wyznaczać będą porządek wykładów i ewentualnych dyskusji.

Chodzi nadto o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia człowieka jako istoty rozumnej, oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli funkcji etycznych i moralnych, ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym).

1. Zagadnienia wstępne (metody uprawiania antropologii).

2. Geneza człowieka (kreacjonizm a darwinizm),

3. Współczesna paleoantropologia: zdumiewające artefakty i ich interpretacje.

4. Biblijne i apokryficzne interpretacje genezy człowieka - księga Henocha itp.

5. Człowiek a pojęcie prawdy o nim. Antropologia filozoficzna.

6. Człowiek bytem wolnym: antropologia personalistyczna.

7. Antropologia psychosomatyczna; kwestia duszy i jej nieśmiertelności.

8. Antropologia wartości.

9. Człowiek istotą społeczną.

10. Antropologia oświeceniowa i jej wpływ na dzisiejsze myślenie.

11. Postmodernizm a antropologia i jej znaczenie kulturowe.

12. Antropologia śmierci człowieka (oraz antropologia szczęścia).

13. Człowiek i jego płciowość a wychowanie do tożsamości osoby.

14. Antropologia wychowania - personalizm.

15. Potrzeba metafizyki (monizm czy pluralizm bytu). Antropologia a ontologiczne uzasadnienie normy etycznej.

Egz.: kolokwium ustne, końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. L-Strause, Antropologia strukturalna, tł. K. Pomian, Aletheia 2021.

2. A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW 2016.

3. Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, Kraków 2011.

4. Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2016.

5. J. Gajda, Antropologia kulturowa, Kraków 2009.

6. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

7. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006.

8. I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.

9. S. Biały, Cielesność i jej wpływ na seksualność w świetle nauki papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka, "Studia nad Rodziną" 1 (2017), s. 86-99.

10. S. Biały, Sprawy rodziny: podstawowe elementy dyskusji nad bioetyką jaką nauką, "Studia nad Rodziną" 2 (2015), s. 7-25.

10. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. H.Y. Noah, Homo Deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie Kraków 2021.

2. F. Facchini, Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie?, Kraków 2008.

3. M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii człowieka, Kraków 2005.

4. Antropologia integralna, red. A. Radomski, UMCS 2007.

5. Z. Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności - antropologia kontekstowa, Tropiki 2016.

6. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003.

7. I. Zimiński, Zarys ontologii śmierci. Próba filozoficznego opisu istoty śmierci, „Kwartalnik Filozoficzny” 28 (2000) nr 1, s. 129-158.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRL_W04. Absolwent ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na

uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne.

W09; ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego.

Umiejętności:

NRL_U05

Absolwent potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w

poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i

rodzinnych.

NRL_U14. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie.

Kompetencje:

NRL_K02; posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne

związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań,

postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego

wymiaru w badaniach naukowych.

K02; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

(intelektualnego i religijno-duchowego)

Udział w wykładzie - 30 godzin; 1 ECTS.

samodzielne przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin; 1 ECTS.

eseje (1 obowiązkowy) oraz egzamin - 25 godzin; 1 ECTS.

Łącznie 75 godzin - 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium formalne zaliczenia:

1. Obecność i aktywny udział w zajęciach (pytania, dyskusja). (nieobecności są usprawiedliwiane standardowo, np. choroba, zdarzenie losowe itp.)

2. Egzamin końcowy ustny: obowiązują treści zaprezentowane w trakcie wykładu.

3. Opublikowanie na Moodle pracy cząstkowej (esej).

Obowiązuje poprawność merytoryczna i formalna.

Kryterium merytoryczne stopniowania oceny:

Ocena: 2 - Student nie uczestniczył w zajęciach, nie wykazał wymaganych zdolności (na bazie opublikowanego na Moodle eseju), nie wykazał posiadania przedmiotowej wiedzy na kolokwium egz.

Ocena: 3 - Student ma zaliczone obecności, zamieścił na Moodle poprawnie zredagowany esej, na kolokwium egz. zaprezentował podstawową wiedzę z koncepcji antropologicznych.

Ocena: 4 - Student ma zaliczone obecności, ma opublikowany na Moodle poprawny esej: zredagowany merytorycznie i formalnie, ma zaliczone kolokwium egz. z przedmiotowej wiedzy na poziomie dobrym.

Ocena: 5 - Student ma zaliczone obecności, ma opublikowany spersonalizowany esej (jest część tzw. refleksyjna), wykazał się wybitną przedmiotową wiedzą na kolokwium egz.

Kryterium procentowe

Zaliczenie następuje, gdy student otrzymuje > 65%. To znaczy: (91-100 b. dobry; 81-90 dobry; 71-80 dostateczny plus; 65-70 dostateczny).

Aktywne uczestnictwo daje max. - 30% oceny finalnej.

Esej max. - 30 % oceny finalnej.

Kolokwium egz. max. - 40% oceny finalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1oaMGyfDp_cYNoOF7ncjJ8SMRSwIenS_8L4Qglnqozs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a564100-c2e4-48a6-935e-46761c676cf5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godzin; 1 ECTS.

samodzielne przygotowanie się do egzaminu - 25 godzin; 1 ECTS.

eseje (1 obowiązkowy) oraz egzamin - 25 godzin; 1 ECTS.

Łącznie 75 godzin - 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Antropologia filozoficzna zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym - katolickim (tj. tomistycznym) ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest ukazanie ostatecznych dowodów realności człowieka i sposobów docierania do nich, to znaczy poprzez fakt analizy bytu ludzkiego.

Chodzi o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia istoty ludzkiej w kontekście świata przyrody (ale także świata nadprzyrodzonego), chodzi o przejawiające materię własności transcendentalne. W szczególności chodzi o funkcje etyczne i moralne (jako konsekwencje aktu moralnego), ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym).

Pełny opis:

Antropologia filozoficzna, która jest tu przedstawiana studentowi, zakorzeniona jest w metafizycznym (katolickim) ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest ukazanie ostatecznych dowodów realności człowieka i sposobów docierania do nich.

Chodzi o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli w istocie chodzi o znalezienie tych funkcji etycznych i moralnych, które są bardzo ważne dla życia w społeczeństwie (a już w szczególności w - wielokulturowym).

Materia:

1. Zagadnienia wstępne (metody uprawiania antropologii).

2. Geneza człowieka (kreacjonizm a darwinizm)

3. Człowiek a dochodzenie prawdy o nim; paleontologia i wiedza z drugiego obiegu.

4. Człowiek bytem wolnym: antropologia personalistyczna.

5. Antropologiczny redukcjonizmy; materializm i deterministyczny socjologizm.

6. Antropologia psychosomatyki człowieka; kwestia duszy i jej nieśmiertelności.

7. Antropologia wartości. Człowiek bytem pracujących homo faber i homo artifex.

8. Antropogeneza śmiertelności człowieka.

9. Antropologia oświeceniowa i jej wpływ na dzisiejsze myślenie.

10. Postmodernizm a antropologia i jej znaczenie kulturowe.

11. Człowiek istotą społeczną.

12. Antropologia tożsamości czł. Płciowość a satysfakcja z życia.

13. Antropologia wychowania. Koncepcja osoby ludzkiej.

14. Antropologiczne przejście od fenomenologii do filozofii bytu (metafizyki) i odwrotnie (Jan Paweł II).

15. Potrzeba metafizyki w antropologii jako uzasadnienie normy postępowania.

Egzamin: kolokwium ustne, końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW 2016.

2. Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, Kraków 2011.

3. Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2016.

4. J. Gajda, Antropologia kulturowa, Kraków 2009.

5. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

6. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006.

7. I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.

8. S. Biały, Cielesność i jej wpływ na seksualność w świetle nauki papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka, "Studia nad Rodziną" 1 (2017), s. 86-99.

9. S. Biały, Sprawy rodziny: podstawowe elementy dyskusji nad bioetyką jaką nauką, "Studia nad Rodziną" 2 (2015), s. 7-25.

10. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005.

11. C. L-Strause, Antropologia strukturalna, tł. K. Pomian, Aletheia 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.

2. F. Facchini, Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie?, Kraków 2008.

3. M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii człowieka, Kraków 2005.

4. G. Marcel, Być i mieć, tłum. D. Eska, Warszawa 2001.

5. Antropologia integralna, red. A. Radomski, UMCS 2007.

6. Z. Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności - antropologia kontekstowa, Tropiki 2016.

7. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003.

8. I. Zimiński, Zarys ontologii śmierci. Próba filozoficznego opisu istoty śmierci, „Kwartalnik Filozoficzny” 28 (2000) nr 1, s. 129-158.

9. H.Y. Noah, Homo Deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie Kraków 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Biały
Prowadzący grup: Stanisław Biały
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godzin; 1 ECTS.

samodzielne przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin; 1 ECTS.

eseje (1 obowiązkowy) oraz egzamin - 25 godzin; 1 ECTS.

Łącznie 75 godzin - 3 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Antropologia filozoficzna, zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o realności bytu człowieka i sposobów docierania do różnych jego aspektów. Ważna jest więc tu genealogia człowieka, teorie kreacjonizmu i ewolucjonizmu, kwestie duchowości duszy ludzkiej, fenomenu mowy ludzkiej, abstrakcyjnego myślenia oraz przeżywania wartości w sumieniu.

Chodzi nadto o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia człowieka jako istoty rozumnej, oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli funkcji etycznych i moralnych, ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym). Ma to do czynienia z zdobywanymi kompetencjami społecznymi studenta.

Pełny opis:

Antropologia filozoficzna, zakorzeniona jest tutaj w metafizycznym ujęciu człowieka jako osoby.

Głównym celem wykładu jest ukazanie ostatecznych powodów realności człowieka i sposobów docierania do nich. A więc genealogia człowieka, teorie kreacjonizmu i ewolucjonizmu, kwestie duchowości duszy ludzkiej, fenomenu mowy ludzkiej, abstrakcyjnego myślenia oraz przeżywania wartości w sumieniu - są tymi tematami, które wyznaczać będą porządek wykładów i ewentualnych dyskusji.

Chodzi nadto o pokazanie sensu i znaczenia aktu istnienia człowieka jako istoty rozumnej, oraz przejawiających go własności transcendentalnych, czyli funkcji etycznych i moralnych, ważnych dla życia w społeczeństwie (wielokulturowym).

Tematyka:

1. Zagadnienia wstępne (metody uprawiania antropologii).

2. Geneza człowieka (kreacjonizm a darwinizm),

3. Współczesna paleoantropologia: zdumiewające artefakty i ich interpretacje.

4. Biblijne i apokryficzne interpretacje genezy człowieka - księga Henocha itp.

5. Człowiek a pojęcie prawdy o nim. Antropologia filozoficzna.

6. Człowiek bytem wolnym: antropologia personalistyczna.

7. Antropologia psychosomatyczna; kwestia duszy i jej nieśmiertelności.

8. Antropologia wartości.

9. Człowiek istotą społeczną.

10. Antropologia oświeceniowa i jej wpływ na dzisiejsze myślenie.

11. Postmodernizm a antropologia i jej znaczenie kulturowe.

12. Antropologia śmierci człowieka (oraz antropologia szczęścia).

13. Człowiek i jego płciowość a wychowanie do tożsamości osoby.

14. Antropologia wychowania - personalizm.

15. Potrzeba metafizyki (monizm czy pluralizm bytu). Antropologia a ontologiczne uzasadnienie normy etycznej.

Egz.: kolokwium ustne, końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. C. L-Strause, Antropologia strukturalna, tł. K. Pomian, Aletheia 2021.

2. A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW 2016.

3. Ch. Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, Kraków 2011.

4. Antropologia praktyk językowych, red. G. Godlewski i inni, Warszawa 2016.

5. J. Gajda, Antropologia kulturowa, Kraków 2009.

6. S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990.

7. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006.

8. I. Bittner, Filozofia człowieka. Zarys dziejów i przegląd stanowisk, Łódź 2000.

9. S. Biały, Cielesność i jej wpływ na seksualność w świetle nauki papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka, "Studia nad Rodziną" 1 (2017), s. 86-99.

10. S. Biały, Sprawy rodziny: podstawowe elementy dyskusji nad bioetyką jaką nauką, "Studia nad Rodziną" 2 (2015), s. 7-25.

10. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. H.Y. Noah, Homo Deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie Kraków 2021.

2. F. Facchini, Przygoda człowieka. Przypadek czy stworzenie?, Kraków 2008.

3. M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii człowieka, Kraków 2005.

4. Antropologia integralna, red. A. Radomski, UMCS 2007.

5. Z. Benedyktowicz, Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności - antropologia kontekstowa, Tropiki 2016.

6. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003.

7. I. Zimiński, Zarys ontologii śmierci. Próba filozoficznego opisu istoty śmierci, „Kwartalnik Filozoficzny” 28 (2000) nr 1, s. 129-158.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)