Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PE1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Przygotowanie pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W02,NRL_W04Skrócony opis:

Pedagogika ogólna jako przedmiot kształcenia ma przyczyniać się do zwiększenia stopnia ich świadomości odnośnie podstawowej struktury (logiki) myślenia pedagogicznego. Cykl wykładów wprowadza w problematykę i porządkuje wiedzę studentów na temat pedagogiki jako nauki o wychowaniu oraz pedagogiki ogólnej, jako subdyscypliny nauk pedagogicznych. Omówione zostają podstawowe stanowiska koncepcyjne i teoretyczne, wprowadzone rozróżnienia i zbliżenia definicyjne, poruszone ważniejsze problemy i zagadnienia obecne we współczesnym dyskursie na temat pedagogicznej perspektywy opisu i wyjaśniania zjawisk wychowawczych.

Pełny opis:

(1) Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z celami/założeniami zajęć oraz ich organizacją. Omówienie i przedstawienie szczegółowych treści zajęciowych oraz metod dydaktycznych. Prezentacja wymagań i warunków dotyczących zaliczenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Omówienie i przegląd literatury przedmiotu.

(2) Pedagogika jako nauka. Pojęcie i przedmiot pedagogiki. Struktura nauk pedagogicznych. Naukowość wiedzy o wychowaniu.

(3) Pedagogika ogólna i jej rozumienia. Wąskie i szerokie rozumienia pedagogiki ogólnej. Różnice w pojmowaniu zakresu i znaczenia pedagogiki ogólnej i jej roli. Pedagogika ogólna a teoria wychowania. „Ogólność” pedagogiki ogólnej.

(4) Etymologia pojęcia wychowanie. Systematyzowanie wiedzy o wychowaniu.

(5) Teleologia wychowania. Cele wychowania w pedagogice. Pedagogiczne rozumienie źródeł celów wychowania.

(6) Podstawowe kategorie pedagogiczne. Edukacja i socjalizacja. Kształcenie a wychowanie. Uczenie, uczenie się, nauczanie.

(7) Normy i zasady wychowania. Definicje, rozumienia, propozycje.

(8) Wychowanie jako działanie. Planowanie i organizowanie oddziaływań wychowawczych.

(9) Wychowanie jako proces. Rozumienie wychowania jako procesu – struktura, przebieg, organizacja procesu wychowania.

(10) Wychowanie jako pomoc. Wspierające, pomagające i terapeutyczne aspekty wychowania. Poradnictwo pedagogiczne jako forma pomocy.

(11) Wychowanie jako samorealizacja – samowychowanie. Samowychowania jako podstawa formacji osobowościowej. Prawidłowości procesu samowychowania. Aktywności samowychowawcze.

(12) Wychowanie jako formacja duchowa. Personalizm pedagogiczny – pedagogika personalistyczna. Rozumienia, zastosowania, problemy.

(13) Wychowanie jako ideologizacja i indoktrynacja. Ideologiczne podejścia do procesu wychowania.

(14) Granice wychowania. Możliwości i granice oddziaływań wychowawczych i ich źródła. Kontrowersje, krytyka, podejścia. Błędy i nieprawidłowości procesu wychowania.

Literatura:

PODSTAWOWA

• Kwieciński Z., Śliwerski B. (2005), Pedagogika – podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

• Nowak, M. (2008) Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa.

• Łobocki, M. (2009) Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2005) Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2012) Pedagogika jako (nie-)gorsza inna nauka. Studia Edukacyjne, 28/2013.

• Śliwerski, B. (2012) Pedagogika ogólna. Impuls, Kraków.

• De Tchórzewski, A. M. (2012) Wstęp do teorii wychowania. Ignatianum, Kraków.

UZUPEŁNIAJĄCA

Okoń W., (2004), Nowy Słownik Pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Kominarec, I. (2009) Pedagogika ogólna. Podstawowe zagadnienia. WSL, Częstochowa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

- terminy i pojęcia pedagogiczne oraz ich zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym,

- współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty i systemy pedagogiczne oraz jej historyczne i kulturowe uwarunkowania.

Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat podstaw filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej.

Student potrafi:

- integrować i wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w celu analizowania, interpretowania i wyjaśniania złożonych zjawisk pedagogicznych,

- wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychologii w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego, wychowawczego w przedszkolu i szkole.

Student jest gotów do:

- okazywania szacunku dla godności każdego człowieka, posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w pedagogicznej działalności zawodowej,

- prezentowania postawy refleksyjnego praktyka.

Opis ECTS:

- udział w wykładach prowadzonych synchronicznie z pomocą MS Teams – 30 godzin,

- wykonywania zadań i quizów na platformie e-learningowej Moodle – 10 godzin,

- czytanie wyznaczonej literatury – 20 godzin,

- przygotowanie do egzaminu końcowego w formie testu online – 15 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie w pełnym zakresie rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w ograniczonym stopniu dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, w niepełnym zakresie wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, w ograniczonym stopniu ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny.

Ocena 4 (db) – student posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje ogólnej samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza podstawowe kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w pełni rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje szczególowo samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułuje własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

Do zaliczenia wykładu wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach

2. zaliczenie kolokwium.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Starnawski
Prowadzący grup: Witold Starnawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia : podstawowa terminologia, przedmiot pedagogiki, różne formy definiowania i składniki wychowania, metody pedagogiczne, ważniejsze zagadnienia i problemy pedagogiki i wychowania, kontrowersyjne nurty pedagogiczne,

Pełny opis:

Tematyka wykładu

1. Podstawowe terminy i rozróżnienia: terminologia i źródła,

- przedmiot pedagogiki

- definiowanie wychowania

- składniki wychowania

2. Rodzice i rodzina jako paradygmat pedagogiki, instytucjonalny wymiar pedagogiki

3. Metody pedagogiki - metody aktywizujące

- metody pedagogii osoby

- metoda skautungu

4. Ważniejsze zagadnienia i problemy pedagogiczne i wychowawcze

- autorytet, władza,

- posłuszeństwo, przymus,

- ryzyko w wychowaniu12. Kryzys wychowania;

- rządzenie, rozkazywanie – o J. Woroniecki

5. Współczesne nurty pedagogiczne – kontrowersje

6. Podsumowanie - najważniejsze tendencje współczesności

Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

Bloom Allan, Umysł zamknięty, Zysk i S-ka, Poznań 1997

Baden-Powell Robert, Wskazówki dla skaut mistrzów, w: Źródła do dziejów wychowania t. III księga 1

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, RW KUL 2002.

Dewy J, Moje pedagogiczne credo, przeł. J. Pieter, Żak, Warszawa 2005.

Dziewiecki M. Kochać i wymagać, rozdział II Współczesne mity o wychowaniu, s. 17-37

Giussani L. Ryzyko wychowawcze, przeł. A. Surdej, Jedność, Kielce 2002.

Gordon Thomas, Wychowanie bez porażek, tłum. A. Makowska, E. Sujak, Warszawa 1991, IW Pax, rozdział XI Rozwiązywanie konfliktów metodą bez porażek, s. 184-223

Jeziorska J., Podstawy nauczania i uczenia się, Centrum Katechetycznee Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2004

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000, wskazane rozdziały

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Impuls, Kraków 2012.

McLaren Peter, Rytualne wymiary oporu – błaznowanie i symboliczna inwersja, w: Nieobecnie dyskursy, cz. I, Toruń 1991

Pedagogika. Podręcznik akademicki, pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, przeł. W. Husarski, ze wstępem Jana Legowicza, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1955 – zwłaszcza życiorys Rousseau (s. VI-XIX) + inne fragmenty;

Speck O., Trudności wychowawcze. Być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007;

Starnawski W., Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania, UKSW, Warszawa 2011, III część

Witold Starnawski, Pedagogia osoby Jana Pawła II. Interpretacja egzystencjalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW – Centrum Myśli Jana Pawła II, 2020.

Link

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/Starnawski-EBOOK.pdf

Śliwerski B., Pedagogika ogólna, Impuls, Kraków 2012

Vopel Klaus W., Umiejętność współpracy w grupach, cz. 1. Zabawy i improwizacje, Jedność, Kielce 2002

Woroniecki, Jacek, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, rozdz. VIII Wychowanie [s. 328-418]

- Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Albertinum, Poznań 2001.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wyb. i opr. S. Wołoszyn, t. III, Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykłady w formie stacjonarnej - 30 godzin

Samodzielna lektura literatury przygotowanie się do zajęć - 20 godzin

Przygotowanie się do egzaminu oraz egzamin - 20 godzin


Razem 70 godzin, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pedagogika ogólna jako przedmiot kształcenia ma przyczyniać się do zwiększenia stopnia ich świadomości odnośnie podstawowej struktury (logiki) myślenia pedagogicznego. Cykl wykładów wprowadza w problematykę i porządkuje wiedzę studentów na temat pedagogiki jako nauki o wychowaniu oraz pedagogiki ogólnej, jako subdyscypliny nauk pedagogicznych. Omówione zostają podstawowe stanowiska koncepcyjne i teoretyczne, wprowadzone rozróżnienia i zbliżenia definicyjne, poruszone ważniejsze problemy i zagadnienia obecne we współczesnym dyskursie na temat pedagogicznej perspektywy opisu i wyjaśniania zjawisk wychowawczych.

Pełny opis:

(1) Zajęcia organizacyjne – zapoznanie z celami/założeniami zajęć oraz ich organizacją. Omówienie i przedstawienie szczegółowych treści zajęciowych oraz metod dydaktycznych. Prezentacja wymagań i warunków dotyczących zaliczenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Omówienie i przegląd literatury przedmiotu.

(2) Pedagogika jako nauka. Pojęcie i przedmiot pedagogiki. Struktura nauk pedagogicznych. Naukowość wiedzy o wychowaniu.

(3) Pedagogika ogólna i jej rozumienia. Wąskie i szerokie rozumienia pedagogiki ogólnej. Różnice w pojmowaniu zakresu i znaczenia pedagogiki ogólnej i jej roli. Pedagogika ogólna a teoria wychowania. „Ogólność” pedagogiki ogólnej.

(4) Etymologia pojęcia wychowanie. Systematyzowanie wiedzy o wychowaniu.

(5) Teleologia wychowania. Cele wychowania w pedagogice. Pedagogiczne rozumienie źródeł celów wychowania.

(6) Podstawowe kategorie pedagogiczne. Edukacja i socjalizacja. Kształcenie a wychowanie. Uczenie, uczenie się, nauczanie.

(7) Normy i zasady wychowania. Definicje, rozumienia, propozycje.

(8) Wychowanie jako działanie. Planowanie i organizowanie oddziaływań wychowawczych.

(9) Wychowanie jako proces. Rozumienie wychowania jako procesu – struktura, przebieg, organizacja procesu wychowania.

(10) Wychowanie jako pomoc. Wspierające, pomagające i terapeutyczne aspekty wychowania. Poradnictwo pedagogiczne jako forma pomocy.

(11) Wychowanie jako samorealizacja – samowychowanie. Samowychowania jako podstawa formacji osobowościowej. Prawidłowości procesu samowychowania. Aktywności samowychowawcze.

(12) Wychowanie jako formacja duchowa. Personalizm pedagogiczny – pedagogika personalistyczna. Rozumienia, zastosowania, problemy.

(13) Wychowanie jako ideologizacja i indoktrynacja. Ideologiczne podejścia do procesu wychowania.

(14) Granice wychowania. Możliwości i granice oddziaływań wychowawczych i ich źródła. Kontrowersje, krytyka, podejścia. Błędy i nieprawidłowości procesu wychowania.

Literatura:

PODSTAWOWA

• Kwieciński Z., Śliwerski B. (2005), Pedagogika – podręcznik akademicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

• Nowak, M. (2008) Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa.

• Łobocki, M. (2009) Teoria wychowania w zarysie. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2005) Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls, Kraków.

• Śliwerski, B. (2012) Pedagogika jako (nie-)gorsza inna nauka. Studia Edukacyjne, 28/2013.

• Śliwerski, B. (2012) Pedagogika ogólna. Impuls, Kraków.

• De Tchórzewski, A. M. (2012) Wstęp do teorii wychowania. Ignatianum, Kraków.

UZUPEŁNIAJĄCA

Okoń W., (2004), Nowy Słownik Pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Kominarec, I. (2009) Pedagogika ogólna. Podstawowe zagadnienia. WSL, Częstochowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)