Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PSO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Przygotowanie pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W06, NRL_W10, NRL_U01, NRL_K01


Skrócony opis:

Zajęcia z dziedziny psychologii ogólnej, mają na celu przybliżenie studentom głównych nurtów myśli psychologicznej i podstawowych pojęć psychologii. Zarysowuje także studentom psychologię jako naukę - jej założenia, metody badawcze.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe:

1. Psychologia jako nauka

2. Psychoanaliza - jakości psychiczne, popędy, teoria osobowości

3. Psychoanaliza - metoda leczenia

4. Podstawowe pojęcia psychologiczne wywodzące się z psychoanalizy - mechanizmy obronne, opór, przeniesienie

5. Behawioryzm - teoria, badania i metoda

6. Psychologia procesów poznawczych

7. Psychoterapia oparta o metody psychologii poznawczej

8. Podstawowe pojęcia psychologii społecznej

9. Podstawowe eksperymenty psychologii społecznej

10. Inne pojęcia i teorie psychologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa

Strelau, J. (red.) (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 Podstawy Psychologii. Gdańsk: GPW.

Zimabrdo, P./ Gerrig, R. (2012), Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 4, 5, 8-14, 16

Literatura uzupełniająca

Aronson, E. (2012), Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. (1997), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cialdini, R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GPW.

Kozielecki, J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Mietzel G. (2003), Wprowadzenie do psychologii. Zagadnienia podstawowe. Gdańsk: GPW.

Shaughnessy, J. J/ Zachmeister E. B./ Zachmeister, J. S. (2002), Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GPW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Efekty wiedza - student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym, opartą o podstawowe nurty myśli psychologicznej; zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń.

Umiejętności - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, w oparciu o znajomość podstawowych pojęć psychologicznych oraz nurtów w psychologii ogólnej.

Kompetencje - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego) zwłaszcza w zakresie podstaw psychologii.

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 52

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 102

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii ogólnej, potrafi przeanalizować prawidłowości psychologii człowieka dorosłego, potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe dotyczące psychologii ogólnej

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii ogólnej, potrafi wskazać prawidłowości psychologii człowieka dorosłego, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące psychologii ogólnej

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe prawidłowości znane z psychologii ogólnej, potrafi omówić podejścia naukowe w psychologii ogólnej

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi przeanalizować problematyki psychologii ogólnej, nie potrafi wskazać prawidłowości psychologii człowieka dorosłego

Oceną końcową jest ocena z egzaminu testowego.

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: Kolokwium pisemne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - Kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d56750fe95e415aa3bef5d1caae829c%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5e16e6e-ab4e-4a6b-87e7-da8b6bdb9f12&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z dziedziny psychologii ogólnej, mają na celu przybliżenie studentom głównych nurtów myśli psychologicznej i podstawowych pojęć psychologii. Zarysowuje także studentom psychologię jako naukę - jej założenia, metody badawcze.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe:

1. Psychologia jako nauka

2. Psychoanaliza - jakości psychiczne, popędy, teoria osobowości

3. Psychoanaliza - metoda leczenia

4. Podstawowe pojęcia psychologiczne wywodzące się z psychoanalizy - mechanizmy obronne, opór, przeniesienie

5. Behawioryzm - teoria, badania i metoda

6. Psychologia procesów poznawczych

7. Psychoterapia oparta o metody psychologii poznawczej

8. Podstawowe pojęcia psychologii społecznej

9. Podstawowe eksperymenty psychologii społecznej

10. Inne pojęcia i teorie psychologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa

Strelau, J. (red.) (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 Podstawy Psychologii. Gdańsk: GPW.

Zimabrdo, P./ Gerrig, R. (2012), Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 4, 5, 8-14, 16

Literatura uzupełniająca

Aronson, E. (2012), Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. (1997), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cialdini, R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GPW.

Kozielecki, J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Mietzel G. (2003), Wprowadzenie do psychologii. Zagadnienia podstawowe. Gdańsk: GPW.

Shaughnessy, J. J/ Zachmeister E. B./ Zachmeister, J. S. (2002), Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GPW.

Wymagania wstępne:

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 52

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 102

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z dziedziny psychologii ogólnej, mają na celu przybliżenie studentom głównych nurtów myśli psychologicznej i podstawowych pojęć psychologii. Zarysowuje także studentom psychologię jako naukę - jej założenia, metody badawcze.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe:

1. Psychologia jako nauka

2. Psychoanaliza - jakości psychiczne, popędy, teoria osobowości

3. Psychoanaliza - metoda leczenia

4. Podstawowe pojęcia psychologiczne wywodzące się z psychoanalizy - mechanizmy obronne, opór, przeniesienie

5. Behawioryzm - teoria, badania i metoda

6. Psychologia procesów poznawczych

7. Psychoterapia oparta o metody psychologii poznawczej

8. Podstawowe pojęcia psychologii społecznej

9. Podstawowe eksperymenty psychologii społecznej

10. Inne pojęcia i teorie psychologiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa

Strelau, J. (red.) (2000), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 Podstawy Psychologii. Gdańsk: GPW.

Zimabrdo, P./ Gerrig, R. (2012), Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały: 4, 5, 8-14, 16

Literatura uzupełniająca

Aronson, E. (2012), Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J. (1997), Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cialdini, R. (2010), Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GPW.

Kozielecki, J. (1998), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Mietzel G. (2003), Wprowadzenie do psychologii. Zagadnienia podstawowe. Gdańsk: GPW.

Shaughnessy, J. J/ Zachmeister E. B./ Zachmeister, J. S. (2002), Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GPW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)