Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia ogólna-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-SO2ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia ogólna-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11; NRL_U14; NRL_K04

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza o życiu społecznym na poziomie szkoły średniej - poziom przedmiotu: wiedza o społeczeństwie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu socjologii ogólnej: poznania podstaw indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej, stabilnych całosci społecznych, dynamiki i kierunków zmiany społecznej oraz powiazań tych zjawisk z życiem rodzinnym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu socjologii ogólnej: poznania podstaw indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej, stabilnych całosci społecznych, dynamiki i kierunków zmiany społecznej oraz powiazań tych zjawisk z życiem rodzinnym.

Zakłada się, że student będzie znał i używał terminów socjologicznych służących opisowi życia społecznego i miejsca jednostki oraz rodziny w społeczeństwie.

Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie socjalizację, tożsamość, kulturę i pamięć zbiorową. Będzie dostrzegał miejsce rodziny w tych procesach.

Student nabędzie umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk społecznych w kontekscie ich powiązań z życiem rodzinnym.

Uczestnik zajęć nabędzie świadomość powiązań pomiędzy zjawiskami społecznymi a rodziną oraz jej rolą w budowie dobrostanu jednostek oraz tożsamością kulturową społeczeństw.

Literatura:

Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Tom 1, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny. Tom 2 - kontynuacja , red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

NRL_W11 - ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania;

NRL_U14 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

NRL_K04 - ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Opis punktów ECTS:

Socjologia ogólna - ćwiczenia - stacjonarne: 2 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 25 godz.

- konsultacje: 2 godz.

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz.

w sumie: 52 godz = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

OCENA 2 (ndst) – student nie opanował podstawowej wiedzy z socjologii w zakresie: historia powstania, pojęcia, naukowość socjologii. Nie opanował wiedzy w zakresie podstawowych teorii społecznych. Nie potrafi opisać podstawowych zjawisk socjologicznych oraz podać ich wskaźników. Nie potrafi określić ani przedstawić powiazań pomiędzy zjawiskami społecznymi a życiem rodzinnym. Nie potrafi przedstawić podstawowych zjawisk społecznych takich jak: opis społeczeństwa, kultura, socjalizacja, tożsamość, grupy społeczne, instytucje, edukacja, ruchy społeczne, kontrola społeczna, dewiacja, ład społeczny, populacja, struktura społeczna, procesy globalizacyjne. Test lub kolokwium/egzamin napisany na mniej niż 50%

OCENA 3 (dst) – student w części (50 %) opanował teorie z zakresu historii, teorii i podstawowych pojęć. Potrafi wymienić i opisać w części zagadnienia dotyczące społeczeństwa, kontroli społecznej, ruchów społecznych, grupy społecznej, rodziny i tożsamości, edukacji, religii, wspólnoty wiejskiej i miejskiej, ładu społecznego i dewiacji oraz socjalizacji i instytucji socjalizujących. W części opisuje podstawowe zjawiska społeczne. Potrafi liczbowo opisać strukturę ludności w Polsce. Test lub kolokwium/egzamin napisany na wiecej niż 50%, mniej niż 75%.

OCENA 4 (db) – student w części (75 %) opanował teorie z zakresu historii, teorii socjologicznych i podstawowych pojęć. Potrafi wymienić i opisać w części zagadnienia dotycząc opisu społeczeństwa, kontroli społecznej, ruchów społecznych, grupy społecznej, rodziny i tożsamości, edukacji, wspólnoty wiejskiej i miejskiej, socjalizacja ład społeczny i dewiacja oraz socjalizacja i instytucje socjalizujące. Potrafi liczbowo opisać strukturę ludności w Polsce. Trafnie opisuje podstawowe zjawiska społeczne umiejąc zachować naukowy dystans w ich interpretacji. Test lub kolokwium/egzamin napisany na mniej niż 80%.

OCENA 5 (bdb) - student bardzo dobrze opanował podstawowe wiadomości historii, teorii i podstawowych pojęć. Potrafi wymienić i opisać wszystkie zagadnienia dotyczące społeczeństwa, kontroli społecznej, ruchów społecznych, grupy społecznej, rodziny i tożsamości, wspólnoty wiejskiej i miejskiej, socjalizacji, tożsamości, ładu społecznego, dewiacji, instytucji socjalizujących, zachowań zbiorowych, procesów globalizacyjnych. Potrafi scharakteryzować strukturę ludności w Polsce. Potrafi bardzo trafnie opisać podstawowe zjawiska społeczne i z naukowym dystansem badacza potrafi je interpretować. Właściwie charakteryzuje zjawiska socjologiczne w społeczeństwie polskim i UE. Test lub kolokwium/egzamin napisany na nie mniej niż 85-90%.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (ndst) – student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami socjologicznymi. Nie potrafi zastosować teoretycznych podstaw w przestrzeni społecznej. Nie pozyskał umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić różne rodzaje analiz społecznych. Nie potrafi zastosować teorii do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Nie rozumie potrzeby analizy zjawisk społecznych. Ponadto nie rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących w przestrzeni społecznej.

OCENA 3 (dst) - student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w odniesieniu do podstawowych pojęć i zagadnień socjologicznych. Potrafi w minimalnym stopniu zastosować wiedzę socjologiczną w analizie zjawisk społecznych. Pozyskał minimalne umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić analizę oraz sformuować opinię na temat roli rodziny w zyciu społecznym oraz kształtowania tożsamości społecznej jednostki. Potrafi w pewnym zakresie zastosować teorie do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Ponadto rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących w przestrzeni społecznej. Potrafi po części obserwować rzeczywistość i tworzyć obraz życia jednostki i grup w społeczeństwie

OCENA 4 (db) – student właściwie posługuje się podstawową wiedzę w zakresie socjologii. Potrafi właściwe zaimplementować teorie socjologiczne w ocenie i analizie przestrzeni społecznej. Potrafi w zadawalającym stopniu zastosować teorie do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących w przestrzeni społecznej. Potrafi w właściwym stopniu obserwować rzeczywistość i tworzyć obraz życia jednostki i grup w społeczeństwie. Umie i potrafi w miarę możliwości analizę problemów społecznych, szczególnie dotykających życie małżeńsko-rodzinne.

OCENA 5 (bdb) – student bardzo dobrze posługuje się podstawową wiedzą i terminami socjologicznymi. Właściwe definiuje i stosuje teorie socjologiczne w diagnozie zjawisk społecznych. Potrafi zastosować teorie do rozwiązywania problemów małżeńsko-rodzinnych. Właściwie ocenia oraz rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących w przestrzeni społecznej. Potrafi w zaawansowanym stopniu obserwować rzeczywistość i interpretuje ją z punktu widzenia posiadanej wiedzy oraz dystansem charakterystycznym dla badawcza. Umie i potrafi bardzo dobrze selekcjonować oraz zastosować właściwe narzędzie badawcze do diagnozy problemów społecznych, szczególnie dotykających życia małżeńsko-rodzinnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCENA 2 (ndst) – student nie potrafi zastosować wiedzy socjologicznej w elementarnym zakresie i wykorzystać jej do opisu i analizy życia społecznego. Nie potrafi zastosować uzyskanych informacji w dyskusji z innymi studentami oraz nie wykazuje kompetencji w zakresie uchwycenia powiązań pomiędzy życiem jednostek, życiem rodziny(rodzin) i życiem społecznym. Nie widzi miejsca rodziny w procesie tworzenia życia społecznego, tożsamości jednostki, jej powiązań z kulturą, edukacją, religią, procesami socjalizacji. Nie dostrzega powiązań pomiędzy przemianami życia rodzinnego a przemianami społecznymi.

OCENA 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować wiedzę socjologiczną oraz wykorzystać jej do opisu i analizy życia społecznego. W ograniczonym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz wykazuje minimalne kompetencji w zakresie uchwycenia powiązań pomiędzy życiem jednostek, życiem rodziny (rodzin) i życiem społecznym. W minimalnym stopniu dostrzega miejsca rodziny w procesie tworzenia życia społecznego, tożsamości jednostki, jej powiązań z kulturą, edukacją, religią, procesami socjalizacji. Dostrzega w minimalnym stopniu powiązania pomiędzy przemianami życia rodzinnego a przemianami społecznymi.

OCENA 4 (db) – student potrafi zastosować wiedzę socjologiczną oraz wykorzystać ją do opisu i analizy życia społecznego. W dość dobrym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz wykazuje dość dobre kompetencji w zakresie uchwycenia powiązań pomiędzy życiem jednostek, życiem rodziny (rodzin) i życiem społecznym. W dobrym stopniu dostrzega miejsca rodziny w procesie tworzenia życia społecznego, tożsamości jednostki, jej powiązań z kulturą, edukacją, religią, procesami socjalizacji. Dostrzega powiązania pomiędzy przemianami życia rodzinnego a przemianami społecznymi.

OCENA 5 (bdb) – student w pełni poznał i potrafi zastosować wiedzę socjologiczną (terminologię oraz teorie) oraz wykorzystać ją do opisu i analizy życia społecznego. W bardzo dobrym stopniu potrafi zastosować uzyskane informacje w dyskusji z innymi studentami oraz wykazuje wysokie kompetencji w zakresie uchwycenia powiązań pomiędzy życiem jednostek, życiem rodziny (rodzin) i życiem społecznym. Trafnie dostrzega miejsca rodziny w procesie tworzenia życia społecznego, tożsamości jednostki, jej powiązań z kulturą, edukacją, religią, procesami socjalizacji. Dostrzega i trafnie opisuje powiązania pomiędzy przemianami życia rodzinnego a przemianami społecznymi. Jest aktywny, formuje wypowiedzi konstruktywne i posiada właściwy aparat krytyczny.

1. Udział w zajeciach.

2. Aktywny udział w zajeciach. (+ 20%)

3. Realizacja zadań po zajęciach: Pisemna odpowiedź na pytania tyczące się głownego temetu dyskusji prowadzonej w trakcie zajęć na podstawie przygotowanego tekstu (poziom merytoryczny, terminowość, poprawność edycji tekstów.

4. W sytuacji nieobecności na zajęciach: pisemna odpowiedź na pytania do treści analizowanego w trakcie zajęć tekstu.

Ocena końcowa: suma czynników 1-4 z podkreśleniem 3/4.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z wybarenych zakresów socjologii ogólnej powiązanej z życiem rodzinnym i intymnością.

Zakłada się, że student będzie znał i używał terminów socjologicznych służących opisowi wybranych aspektów życia społecznego i miejsca jednostki oraz rodziny w społeczeństwie.

Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie tożsamość, kultura, globalizacja, płeć, seksualność, intymność, starość, umieranie, emocje. Będzie dostrzegał powiązanie życia rodzinnego z tymi zagadnieniami.

Student nabędzie umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk społecznych w kontekscie ich powiązań z życiem rodzinnym.

Uczestnik zajęć nabędzie świadomość powiązań pomiędzy zjawiskami społecznymi a rodziną oraz jej rolą w budowie dobrostanu jednostek oraz tożsamością kulturową społeczeństw.

Literatura:

Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Tom 1, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny. Tom 2 - kontynuacja , red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - godziny kontaktowe (udział w zajeciach lub zaliczenie na konsultacjach)

1 ECTS - przygotowanie do zajęć i realizacja zadań przypisanych do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z wybarenych zakresów socjologii ogólnej powiązanej z życiem rodzinnym i intymnością.

Zakłada się, że student będzie znał i używał terminów socjologicznych służących opisowi wybranych aspektów życia społecznego i miejsca jednostki oraz rodziny w społeczeństwie.

Będzie rozumiał procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, szczególnie tożsamość, kultura, globalizacja, płeć, seksualność, intymność, starość, umieranie, emocje. Będzie dostrzegał powiązanie życia rodzinnego z tymi zagadnieniami.

Student nabędzie umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk społecznych w kontekscie ich powiązań z życiem rodzinnym.

Uczestnik zajęć nabędzie świadomość powiązań pomiędzy zjawiskami społecznymi a rodziną oraz jej rolą w budowie dobrostanu jednostek oraz tożsamością kulturową społeczeństw.

Literatura:

Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Tom 1, red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny. Tom 2 - kontynuacja , red. A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)