Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-S-BMPRCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W06, NRL_W07, NRL_W08, NRL_U15, NRL_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka w aspekcie wybranych uwarunkowań genetycznych, fizjologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka.

Zajęcia są wzmacniane częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, genotyp a fenotyp.

3. Rozwój ontogenetyczny człowieka. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych człowieka po urodzeniu.

4. Rozwój prenatalny człowieka - czynniki wpływające na rozwój człowieka przed urodzeniem.

5. Budowa i funkcja układu nerwowego.

6. Budowa i funkcja układu dokrewnego.

7. Hormonalna regulacja funkcji życiowych.

8. Budowa i funkcja układu pokarmowego.

9. Budowa i funkcja układu oddechowego.

10. Budowa i funkcja układu moczowo-płciowego.

11. Budowa i funkcja układu krwionośnego.

12. Budowa i funkcja układu ruchu.

13. Znaczenie aktywności ruchowej i higieny dla prawidłowego rozwoju

14. Wpływ żywienia na rozwój i zdrowie człowieka. Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.

15. Holistyczne podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, bio-psycho-społeczna koncepcja rozwoju człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jopkiewicz A., Suliga E., Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005.

2. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012.

3. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

4. Lichtenberg-Kokoszka E., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

5. Mięsowicz I. ( red ), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa, 2001.

6. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2008.

7. Stępkowska JK, Wpływ żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie człowieka, Alma Mater, 2011/79, s. 140-143.

8. Doleżych B., Łaszczyca P. ( red ), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003.

9. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2001.

10. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

11. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, 2017.

12. Kalat J., Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

13. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRL_W06 – student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym

NRL_W07 – student posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

NRL_W08 – student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia

Umiejętności:

NRL_U15 – student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Kompetencje społeczne:

NRL_K01 – student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 85 ~ 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi scharakteryzować budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, nie ma wiedzy dotyczącej rozwoju ontogenetycznego człowieka, odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów, nie zna okresów rozwoju człowieka od poczęcia do wieku starczego, nie zna odmienności poszczególnych okresów życia człowieka, nie posiada wiedzy o biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka oraz wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi scharakteryzować budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą rozwoju ontogenetycznego człowieka, odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia do wieku starczego, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą odmienności poszczególnych okresów życia człowieka, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą o biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka oraz wiedzę dotyczącą zachowań prozdrowotnych.

Ocena 4 (db) – student poprawnie charakteryzuje budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą rozwoju ontogenetycznego człowieka, odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia do wieku starczego, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą odmienności poszczególnych okresów życia człowieka, posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą o biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka oraz wiedzę dotyczącą zachowań prozdrowotnych.

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie charakteryzuje budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka, posiada wiedzę dotyczącą rozwoju ontogenetycznego człowieka, odmienności rozwoju i dojrzewania poszczególnych układów i narządów, posiada wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia do wieku starczego, posiada wiedzę dotyczącą odmienności poszczególnych okresów życia człowieka, posiada wiedzę dotyczącą o biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka oraz wiedzę dotyczącą zachowań prozdrowotnych.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi nazwać i scharakteryzować czynników warunkujących prawidłowy rozwój człowieka nie potrafi zdefiniować rozwoju ontogenetycznego człowieka oraz scharakteryzować poszczególne okresy życia oraz nie zna koncepcji biopsychospołecznego rozwoju człowieka, a także nie potrafi identyfikować czynników protekcyjnych dla zdrowia człowieka, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące prawidłowy rozwój człowieka, w ograniczonym stopniu potrafi zdefiniować rozwój ontogenetyczny człowieka oraz scharakteryzować poszczególne okresy życia oraz w ograniczonym stopniu zna koncepcję biopsychospołecznego rozwoju człowieka, a także w ograniczonym stopniu potrafi identyfikować czynniki protekcyjne dla zdrowia człowieka, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne.

Ocena 4 (db) – student potrafi poprawnie nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące prawidłowy rozwój człowieka, w ograniczonym stopniu potrafi zdefiniować rozwój ontogenetyczny człowieka oraz scharakteryzować poszczególne okresy życia oraz stopniu zna koncepcję biopsychospołecznego rozwoju człowieka, a także w ograniczonym stopniu potrafi identyfikować czynniki protekcyjne dla zdrowia człowieka, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące prawidłowy rozwój człowieka, w pełni potrafi zdefiniować rozwój ontogenetyczny człowieka oraz scharakteryzować poszczególne okresy życia oraz bardzo dobrze zna koncepcję biopsychospołecznego rozwoju człowieka, a także w pełni potrafi identyfikować czynniki protekcyjne dla zdrowia człowieka, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne.

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst) – student nie jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, nie posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rozwojem człowieka i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia ludzkiego.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, w ograniczonym stopniu posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rozwojem człowieka i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia ludzkiego.

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rozwojem człowieka i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia ludzkiego.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rozwojem człowieka i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia ludzkiego.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych) wymagane są:

A) Zajęcia realizowane w ramach nauczania zdalnego (e-learning - pełen kurs):

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie obowiązkowej literatury.

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego (test pytań zamkniętych, półotwartych, otwartych).

3. Wykonanie zadań w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle - jeśli dotyczy.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Egzamin pisemny w formie testu na podstawie treści wykładu i lektur, udostępniony za pomocą platformy Moodle. Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczęszczali na zajęcia - wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych (lista obecności weryfikowana na podstawie automatycznie pobieranej listy w MS Teams); (2) wykonał zadania w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle - jeśli dotyczy (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Punktacja (%) i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Możliwe jest fakultatywne przygotowanie (po uprzednim zgłoszeniu się) merytoryczne opracowanie i zaprezentowanie jednego zagadnienia przez Studenta, chcącego podwyższyć ocenę końcową o jeden stopień. Efekt pracy fakultatywnej zamieszczany jest na platformie Moodle.

B) Zajęcia realizowane w ramach nauczania stacjonarnego ew. wzmacnianego częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle.:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie obowiązkowej literatury.

2. Zaliczenie egzaminu ustnego (trzy pytania otwarte).

3. Wykonanie zadań w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle - jeśli dotyczy.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Egzamin ustny na podstawie treści wykładu i lektur (wynik: średnia z ocen za odpowiedź na każde pytanie egzaminacyjne). Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczęszczali na wszystkie zajęcia (lista obecności weryfikowana na zajęciach); (2) wykonali zadania w przypadku realizacji zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego -jeśli dotyczy (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa przypadku realizacji zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Możliwe jest fakultatywne przygotowanie (po uprzednim zgłoszeniu się) merytoryczne opracowanie i zaprezentowanie jednego zagadnienia przez Studenta, chcącego podwyższyć ocenę końcową o jeden stopień. Efekt pracy fakultatywnej zamieszczany jest na platformie Moodle.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowane zadanie, obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu, egzamin końcowy

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, wykład problemowy, case study

Weryfikacja: obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu, egzamin końcowy

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu, bieżąca informacja zwrotna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTDeBhoZcqSR3Q8oFZ3j5_SyLE4nsKGsjGj8GTpa6-hk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1df5a53c-1ca7-499e-adc4-bd4d5f37a03f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 85 ~ 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka: analiza biologicznego rozwoju człowieka i dojrzewania psychofizycznego w aspekcie uwarunkowań genetycznych, patofizjologicznych oraz środowiskowych.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone w MS Teams, wzmacniane częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTDeBhoZcqSR3Q8oFZ3j5_SyLE4nsKGsjGj8GTpa6-hk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1df5a53c-1ca7-499e-adc4-bd4d5f37a03f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Genetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, genotyp a fenotyp.

2. Rozwój prenatalny człowieka. Czynniki wpływające na rozwój człowieka przed urodzeniem.

3. Rozwój ontogenetyczny człowieka. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych człowieka po urodzeniu.

4. Budowa i funkcja układu nerwowego.

5. Budowa i funkcja układu narządów zmysłu.

6. Budowa i funkcja układu dokrewnego.

7. Hormonalna regulacja funkcji życiowych.

8. Budowa i funkcja układu pokarmowego.

9. Budowa i funkcja układu oddechowego.

10. Budowa i funkcja układu moczowo-płciowego.

11. Budowa i funkcja układu krwionośnego.

12. Budowa i funkcja układu ruchu.

13. Budowa i funkcja skóry.

14. Znaczenie aktywności ruchowej i higieny dla prawidłowego rozwoju człowieka z uwzględnieniem poszczególnych okresów życia człowieka.

15. Wpływ żywienia na rozwój i zdrowie człowieka. Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie obowiązkowej literatury oraz zadanie wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle.

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego (test pytań zamkniętych, półotwartych, otwartych).

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Egzamin pisemny w formie testu na podstawie treści wykładu i lektur, udostępniony za pomocą platformy Moodle.

Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczęszczali na zajęcia - wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych (lista obecności weryfikowana na podstawie automatycznie pobieranej listy w MS Forms); (2) wykonał zadania w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa z egzaminu:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Możliwe jest fakultatywne przygotowanie (po uprzednim zgłoszeniu się) merytoryczne opracowanie i zaprezentowanie jednego zagadnienia przez Studenta, chcącego podwyższyć ocenę końcową o jeden stopień. Efekt pracy fakultatywnej zamieszczany jest na platformie Moodle.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jopkiewicz A., Suliga E., Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005.

2. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012.

3. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

4. Lichtenberg-Kokoszka E., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

5. Mięsowicz I. ( red ), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa, 2001.

6. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2008.

7. Stępkowska JK, Wpływ żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie człowieka, Alma Mater, 2011/79, s. 140-143.

8. Doleżych B., Łaszczyca P. ( red ), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003.

9. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2001.

10. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

11. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, 2017.

12. Kalat J., Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGxyzRJz_6up5kd7wmCYe6oXW5B-O9ue3xoZfEFp9F6w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ada99bdf-cd08-49a8-a047-60f83186cf2a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 25 godz.

Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 85 ~ 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka w aspekcie wybranych uwarunkowań genetycznych, fizjologicznych oraz środowiskowych z uwzględnieniem biopsychospołecznej koncepcji rozwoju człowieka.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Genetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka, genotyp a fenotyp.

3. Rozwój ontogenetyczny człowieka. Charakterystyka poszczególnych okresów rozwojowych człowieka po urodzeniu.

4. Rozwój prenatalny człowieka - czynniki wpływające na rozwój człowieka przed urodzeniem.

5. Budowa i funkcja układu nerwowego.

6. Budowa i funkcja układu dokrewnego.

7. Hormonalna regulacja funkcji życiowych.

8. Budowa i funkcja układu pokarmowego.

9. Budowa i funkcja układu oddechowego.

10. Budowa i funkcja układu moczowo-płciowego.

11. Budowa i funkcja układu krwionośnego.

12. Budowa i funkcja układu ruchu.

13. Znaczenie aktywności ruchowej i higieny dla prawidłowego rozwoju

14. Wpływ żywienia na rozwój i zdrowie człowieka. Rola i znaczenie podstawowych składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.

15. Holistyczne podejście do zdrowia i rozwoju człowieka, bio-psycho-społeczna koncepcja rozwoju człowieka.

Zajęcia realizowane są w ramach nauczania zdalnego (e-learning - pełen kurs).

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych) wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie obowiązkowej literatury.

2. Zaliczenie egzaminu pisemnego (test pytań zamkniętych, półotwartych, otwartych).

3. Wykonanie zadań w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle - jeśli dotyczy.

Zaliczenie przedmiotu: egzamin.

Egzamin pisemny w formie testu na podstawie treści wykładu i lektur, udostępniony za pomocą platformy Moodle. Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczęszczali na zajęcia - wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych (lista obecności weryfikowana na podstawie automatycznie pobieranej listy w MS Teams); (2) wykonał zadania w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle - jeśli dotyczy (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Punktacja (%) i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Możliwe jest fakultatywne przygotowanie (po uprzednim zgłoszeniu się) merytoryczne opracowanie i zaprezentowanie jednego zagadnienia przez Studenta, chcącego podwyższyć ocenę końcową o jeden stopień. Efekt pracy fakultatywnej zamieszczany jest na platformie Moodle.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jopkiewicz A., Suliga E., Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom – Kielce, 2005.

2. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2012.

3. Wolański N., Ekologia człowieka. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

4. Lichtenberg-Kokoszka E., Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

5. Mięsowicz I. ( red ), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od urodzenia do dorosłości, Wyd. APS. Warszawa, 2001.

6. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, 2008.

7. Stępkowska JK, Wpływ żywności modyfikowanej genetycznie na zdrowie człowieka, Alma Mater, 2011/79, s. 140-143.

8. Doleżych B., Łaszczyca P. ( red ), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003.

9. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2001.

10. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

11. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa, 2017.

12. Kalat J., Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

13. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)