Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duchowość życia rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-DZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Duchowość życia rodzinnego
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03

NRM_W04

NRM_U05

NRM_K02

Wymagania wstępne:

Studenci posiadają ogólną wiedzę z zakresu filozofii i teologii.


Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

1. Duchowość i życie duchowe.

2. Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny.

3. Duchowość w starożytności i średniowieczu.

4. Duchowość w okresie nowożytnym.

5. Szkoły duchowości.

6. Nadprzyrodzone wyposażenie chrześcijanina.

7. Doświadczenie duchowe.

8. Rozwój duchowy.

9. Sakramentalno-liturgiczny wymiar życia duchowego w rodzinie.

10. Maryjny wymiar duchowości rodzinnej.

11. Sztuka modlitwy w rodzinie.

12. Duchowość rodziny według św. Pawła VI.

13. Św. Jana Pawła II wizja duchowości rodziny w "Liście do rodzin".

14. Papieża Franciszka opis duchowości rodziny w adhortacji "Amoris laetitia".

15. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin o duchowości.

Literatura:

Chmielewski Marek (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002.

Chmielewski Marek, Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.

Gianfranco Fregni, Miłujcie się czule. Duchowość rodziny według Ojców Kościoła, przekł. Dariusz Wandzioch, Kraków 2002.

Klafka Zdzisław (red.), Ewangelia małżeństwa i rodziny, Toruń 2015.

Kućko Wojciech, Moralne aspekty towarzyszenia narzeczonym w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II, M. Pokrywka (red.). Lublin 2020, s. 101-118.

Mastrofini Fabrizio, Nie pałac i nie więzienie. Jak podchodzić do problemów życia w rodzinie, tłum. Krystyna Kozak, Kraków 2017.

Haręzga Stanisław, Duchowa lektura Księgi Tobiasza. Odkrywanie piękna i trwałości małżeństwa i rodziny, Sandomierz 2018.

Parzyszek Czesław, Istotne elementy duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji "Amoris laetitia", "Collectanea Theologica" 87 (2017) nr 2, s. 175-181.

Skrzydlewski Władysław Bernard, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Wrocław 1994.

Tatar Marek, Duchowość małżeństwa i rodziny, Radom 2013.

Urbański Stanisław, Duchowość rodziny chrześcijańskiej, "Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach" 2003, nr 7, s. 68-79.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student ma elementarną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą; potrafi opisać podstawy duchowości małżeństwa i rodziny.

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedze na temat wybranych koncepcji człowieka: pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych i społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny; zna i rozumie różne formy duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego w oparciu o dane historyczne i kulturowe, w różnych przestrzeniach życia społecznego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, zwłaszcza w kontekście duchowości małżeńskiej i rodzinnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, umie wcielać w życie poznane problemy z duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

PUNKTY ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

przygotowanie i przedstawienie na zajęciach wybranego przez studenta tematu: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

Razem: 75 godzin / 25 = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady prowadzone są hybrydowo: on line, na aplikacji MS TEAMS, do której zostali zaproszeni wszyscy zapisani studenci, a także stacjonarnie. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Można mieć maksymalnie 3 nieobecności w semestrze. Obecność weryfikowana jest za pomocą aplikacji MS TEAMS.

Stosowane metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy:

1. Wykład informacyjny i problemowy, ukazujący złożoność zagadnień życia rodzinnego i seksualnego człowieka.

2. Wykład konwersatoryjny, pobudzanie studentów do refleksji i krytycznej analizy opisywanych rzeczywistości.

Weryfikacja: praca pisemna, egzamin końcowy, obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu.

Efekty umiejętności:

3. Studium przypadku - analiza niektórych kazusów moralnych.

4. Prezentacje multimedialne do wybranych tematów wykładu.

5. Ankiety online.

Weryfikacja: praca pisemna, egzamin końcowy, obserwacja aktywności studentów w czasie wykładu.

Efekty kompetencji społecznych:

6. Dyskusja w grupie.

Weryfikacja: obserwacja pracy studentów w czasie zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Egzamin pisemny w formie testu na podstawie treści wykładu i lektur, udostępnionego za pomocą platformy MS Teams i Moodle. Zaliczenie przedmiotu: min. 60% punktów. Do egzaminu końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: (1) uczestniczyli w zajęciach; (2) przygotowali i przedstawili na zajęciach wybrany przez siebie temat; (3) ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.

Punktacja z egzaminu:

60-70% - dst

71-75% - dst+

76-85% - db

86-94%- db+

95-100% - bdb

Kryteria oceniania

Wiedza

Ocena niedostateczna (2): nieobecność na wykładach, brak wiedzy z podstawowych zagadnień duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego, nieprzygotowanie wskazanego tematu.

Ocena dostateczna (3): student w stopniu elementarnym opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi bardzo fundamentalnie uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje szkoły duchowości, w ograniczonym stopniu tłumaczy, na czym polega duchowość życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ocena dobra (4): student poprawnie opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi dobrze uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje szkoły duchowości, w dobrym stopniu tłumaczy, na czym polega duchowość życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ocena bardzo dobra (5): student bardzo dobrze opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego; student potrafi bardzo dobrze uzasadnić, na czym polega małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, wylicza i klasyfikuje szkoły duchowości, w bardzo dobrym stopniu tłumaczy, na czym polega duchowość życia małżeńskiego i rodzinnego.

Umiejętności

Ocena niedostateczna (2): student nie potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, zwłaszcza w kontekście duchowości małżeńskiej i rodzinnej.

Ocena dostateczna (3): student w stopniu dostatecznym potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, zwłaszcza w kontekście duchowości małżeńskiej i rodzinnej.

Ocena dobra (4): student w stopniu dobrym potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, zwłaszcza w kontekście duchowości małżeńskiej i rodzinnej.

Ocena bardzo dobra (5): w stopniu bardzo dobrym potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych, zwłaszcza w kontekście duchowości małżeńskiej i rodzinnej.

Kompetencje społeczne

Ocena niedostateczna (2): student nie posiada pogłębionego przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; nie dostrzega i nie formułuje problemów moralne i dylematów etycznych związanych z pracą swoją i innych, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki; nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, nie umie wcielać w życie poznanych problemów z duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ocena dostateczna (3): student posiada elementarne przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje w sposób podstawowy problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, umie w sposób podstawowy wcielać w życie poznane problemy z duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ocena dobra (4): student posiada dobre przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje w sposób dobry problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, umie w sposób dobry wcielać w życie poznane problemy z duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ocena bardzo dobra (5): student posiada szerokie przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje w sposób bardzo dobry problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych, umie w sposób szeroki wcielać w życie poznane problemy z duchowości życia małżeńskiego i rodzinnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

1. Duchowość i życie duchowe.

2. Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny.

3. Duchowość w starożytności i średniowieczu.

4. Duchowość w okresie nowożytnym.

5. Szkoły duchowości.

6. Nadprzyrodzone wyposażenie chrześcijanina.

7. Doświadczenie duchowe.

8. Rozwój duchowy.

9. Sakramentalno-liturgiczny wymiar życia duchowego w rodzinie.

10. Maryjny wymiar duchowości rodzinnej.

11. Sztuka modlitwy w rodzinie.

12. Duchowość rodziny według św. Pawła VI.

13. Św. Jana Pawła II wizja duchowości rodziny w "Liście do rodzin".

14. Papieża Franciszka opis duchowości rodziny w adhortacji "Amoris laetitia".

15. Dyrektorium duszpasterska rodzin o duchowości.

Literatura:

Chmielewski Marek (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002.

Chmielewski Marek, Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.

Gianfranco Fregni, Miłujcie się czule. Duchowość rodziny według Ojców Kościoła, przekł. Dariusz Wandzioch, Kraków 2002.

Kućko Wojciech, Moralne aspekty towarzyszenia narzeczonym w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II, M. Pokrywka (red.). Lublin 2020, s. 101-118.

Klafka Zdzisław (red.), Ewangelia małżeństwa i rodziny, Toruń 2015.

Mastrofini Fabrizio, Nie pałac i nie więzienie. Jak podchodzić do problemów życia w rodzinie, tłum. Krystyna Kozak, Kraków 2017.

Haręzga Stanisław, Duchowa lektura Księgi Tobiasza. Odkrywanie piękna i trwałości małżeństwa i rodziny, Sandomierz 2018.

Parzyszek Cz., Istotne elementy duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji "Amoris laetitia", "Collectanea Theologica" 87 (2017) nr 2, s. 175-181.

Skrzydlewski Władysław Bernard, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Wrocław 1994.

Tatar Marek, Duchowość małżeństwa i rodziny, Radom 2013.

Urbański Stanisław, Duchowość rodziny chrześcijańskiej, "Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach" 2003, nr 7, s. 68-79.

Wymagania wstępne:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6xaTqx0sIi0jcVM3L7euMZYw6M0qxOakizmFFKVbcw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffd8e033-672c-4d25-b712-5f3200874016&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PUNKTY ECTS:

udział w wykładzie: 30 godzin

przygotowanie i przedstawienie na zajęciach wybranego przez studenta tematu: 20 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

Razem: 75 godzin / 25 = 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest jest ukazanie bogactwa duchowości chrześcijańskiej, jej krótkiej historii, różnych szkół duchowości, a także przedstawienie możliwości jej rozwoju na płaszczyźnie życia małżeńskiego i rodzinnego.

1. Duchowość i życie duchowe.

2. Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny.

3. Duchowość w starożytności i średniowieczu.

4. Duchowość w okresie nowożytnym.

5. Szkoły duchowości.

6. Nadprzyrodzone wyposażenie chrześcijanina.

7. Doświadczenie duchowe.

8. Rozwój duchowy.

9. Sakramentalno-liturgiczny wymiar życia duchowego w rodzinie.

10. Maryjny wymiar duchowości rodzinnej.

11. Sztuka modlitwy w rodzinie.

12. Duchowość rodziny według św. Pawła VI.

13. Św. Jana Pawła II wizja duchowości rodziny w "Liście do rodzin".

14. Papieża Franciszka opis duchowości rodziny w adhortacji "Amoris laetitia".

15. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin o duchowości.

Literatura:

Chmielewski Marek (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002.

Chmielewski Marek, Vademecum duchowości katolickiej. 101 pytań o życie duchowe, Lublin 2004.

Gianfranco Fregni, Miłujcie się czule. Duchowość rodziny według Ojców Kościoła, przekł. Dariusz Wandzioch, Kraków 2002.

Kućko Wojciech, Moralne aspekty towarzyszenia narzeczonym w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Człowiek – rodzina – naród. Przesłanie św. Jana Pawła II, M. Pokrywka (red.). Lublin 2020, s. 101-118.

Klafka Zdzisław (red.), Ewangelia małżeństwa i rodziny, Toruń 2015.

Mastrofini Fabrizio, Nie pałac i nie więzienie. Jak podchodzić do problemów życia w rodzinie, tłum. Krystyna Kozak, Kraków 2017.

Haręzga Stanisław, Duchowa lektura Księgi Tobiasza. Odkrywanie piękna i trwałości małżeństwa i rodziny, Sandomierz 2018.

Parzyszek Cz., Istotne elementy duchowości małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji "Amoris laetitia", "Collectanea Theologica" 87 (2017) nr 2, s. 175-181.

Skrzydlewski Władysław Bernard, Chrześcijańska wizja miłości, małżeństwa i rodziny, Wrocław 1994.

Tatar Marek, Duchowość małżeństwa i rodziny, Radom 2013.

Urbański Stanisław, Duchowość rodziny chrześcijańskiej, "Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach" 2003, nr 7, s. 68-79.

Wymagania wstępne:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ecXYzad-a2oRYg1rf8maO8NueY-PGfIlhB1DFVO2mU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=884f9f1f-22c2-4675-b45f-6f77174ff766&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)