Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań medioznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MBM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań medioznawczych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01

DL_W05

DL_W19

DL_U01

DL_U21


KOD do Zespołu MS TEAMS:

Prowadzący- Krzysztof Stepniak

Grupa 2- lworldn

Grupa 3 - h5dyyhb

Grupa 4- n0z2n2u

Skrócony opis:

Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań medioznawczych. Studenci zostaną zapoznani ze sposobami badania prasy, radia, telewizji, filmu i Internetu. Poznają najczęściej stosowane metody, techniki i narzędzia ich zawartości i odbioru. Zajęcia przygotowują także do planowania i realizacji badań własnych poprzez poznanie etapów procesu badawczego oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z metodologią jako nauką. Poznawać będą etapu procesu badawczego a także wybrane metody badań stosowanych w medioznawstwie (jakościowe i ilościowe). Zostaną także wprowadzeni w zagadnienia związane z badaniem mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu).

Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu przedmiotu student:

DL_W01 ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych

DL_W05 zna podstawowe teorie medioznawcze, a w zależności

od wybranej specjalności kulturoznawcze lub religioznawcze

DL_W19 zna podstawowe metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach

DL_U01 potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk

społecznych

DL_U21 potrafi prowadzić badania i samodzielnie redagować

ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i

pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Test zawierający 10 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawione będą podstawy metodologii badań społecznych i medioznawczych oraz sposoby badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu, najczęściej stosowane metody techniki i narzędzia, ich zawartości i odbioru

Na zajęciach studenci zapoznają się z przykładami prowadzonych badań oraz ze szczegółami metodologicznymi – obserwacji, badań wtórnych, ankiety, wywiadu, fokusa, analizy zawartości, analizy dyskursu, interpretacją materiałów wizualnych itp.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci poznają metody i narzędzia badawcze stosowane w medioznawstwie.

Omówione zostaną etapu procesu badawczego, różnice miedzy wiedzą naukową a wiedzą potoczną.

Studenci poznają od strony teoretycznej zarówno badania jakościowe jak i ilościowe oraz metody stosowane przy interpretacji materiałów wizualnych stosowanych przy badaniach fotografii prasowej, przekazów reklamowych.

Zostaną wprowadzenie w zagadnienia związane z badaniami prowadzonymi w Polsce nad prasą, radiem, telewizją, reklamą i internetem.

Szczególny nacisk zostanie położony na metody i narzędzia badawcze w procesie badań stosowanych w pracach dyplomowych.

Literatura:

Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Wymagania wstępne:

Kody do zespołów na MS Teams prowadzonych przez Krzysztofa Stępniaka

Grupa 2 - lworldn

Grupa 3. - h5dyyhb

Grupa 4 - nOz2n2u

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Małgorzata Laskowska, Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godz.

SUMA GODZIN: 60 = 2 ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W czasie zajęć przedstawione zostaną podstawy metodologii badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań medioznawczych. Studenci zostaną zapoznani ze sposobami badania prasy, radia, telewizji, filmu i internetu. Poznają najczęściej stosowane metody, techniki i narzędzia ich zawartości i odbioru. Zajęcia przygotowują także do planowania i realizacji badań własnych poprzez poznanie etapów procesu badawczego oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych.

Pełny opis:

Studenci zostaną zapoznani z metodologią jako nauką. Poznawać będą etapu procesu badawczego a także wybrane metody badań stosowanych w medioznawstwie (jakościowe i ilościowe). Zostaną także wprowadzeni w zagadnienia związane z badaniem mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu)

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, wyd. PWN, Warszawa 2006.

Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Creswell J. W., Projektowanie badań naukowych – metody jakościowe, ilościowe i mieszane, wyd. UJ, Kraków 2013.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową – poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007.

Fick U., Projektowanie badania jakościowego, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, wyd. PWN, Warszawa 2015.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, wyd. PWN, Warszawa 2012.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, wyd. PWN, Warszawa 2013.

Wimmer R. D., J. R. Dominick, Mass media metody badań, wyd. UJ, Kraków 2008.

Wymagania wstępne:

kod dostępu do przedmiotu na platformie MS Teams dla grup prowadzonych przez ks. prof. UKSW dr. hab. Krzysztofa Stępniaka,

Zespół Metodologia 2022/23 - I2ebd8f

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Kot, Małgorzata Laskowska
Prowadzący grup: Mateusz Kot, Małgorzata Laskowska, Tomasz Płonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)