Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanoniczny proces karny [WK-K-PRK] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kanoniczny proces karny [WK-K-PRK]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Marek Saj
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4581847eb99f4e2ab218fef342c18e6f%40thread.tacv2/conversations?groupId=816480ef-25f1-4985-aa57-8836116f2b23&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. KRUKOWSKI, Proces karny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, V, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2007, 400-419.

2. MIZIŃSKI A.G., Czynności prawne w dochodzeniu wstępnym kanonicznego postępowania karnego, Prawo, Administracja, Kościół nr 2/3(6/7)/2001, s. 122-123.

3. MIZIŃSKI A.G., Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, Roczniki Nauk Prawnych Tom XII z. 2 (2003), s. 127-159.

4. MIZIŃSKI A.G., Normy własne kanonicznego procesu karno-sądowego, Prawo, Administracja, Kościół 2-3(10-11)/2002, s. 141-174.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Z. SUCHECKI, Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach karnych, Roczniki Nauk Prawnych 2(2004), z. 2, s. 191-225.

Zakres tematów:

1. Ogólne założenia kościelnej dyscypliny karnej

2. Schemat procesu karnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego

3. Dochodzenie wstępne

4. Przebieg procesu karno-sądowego

5. Przebieg procesu karno-administracyjnego

6. Skarga o naprawienie szkód

7. Karne wydalenie ze stanu duchownego. Przyczyny

8. Karne wydalenie ze stanu duchownego. Przebieg procesu

9. Przestępstwo pedofilii. Rys historyczny

10. Przestępstwo pedofilii. Przebieg procesu

11. Przestępstwo pedofilii. Przebieg procesu

12. Karne wydalenie z instytutu zakonnego na mocy samego prawa

13. Karne wydalenie z instytutu zakonnego - fakultatywne

14. Karne wydalenie z instytutu zakonnego - obligatoryjne

15. Karne usunięcie proboszcza z urzędu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny; dyskusja; indywidualna lektura tekstów; analiza kazusów prawnych

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Efekty umiejętności (EK 4-6):

metoda dydaktyczna - dyskusja; analiza i rozwiązywanie kazusów prawnych

weryfikacja - kolokwia pisemne; ocenianie ciągłe; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Efekty kompetencji (EK 7-8):

metoda dydaktyczna - indywidualna lektura tekstów; analiza i rozwiązywanie kazusów prawnych; dyskusja

weryfikacja - kolokwia pisemne; indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć; możliwa ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze

Opis metod dydaktycznych:

Wprowadzenie w tematykę, strukturę i sposób prowadzenia zajęć; zostanie zastosowany przy wyjaśnieniu zasad dyskusji naukowej i analizy oraz rozwiązywania kazusów prawnych.

Analiza treści tekstu - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć w celu uzyskania poprawnego zrozumienia treści oraz wyjaśnienia kwestii niezrozumiałych.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej analizie i rozwiązaniu kazusu prawnego.

Analiza i rozwiązywanie kazusu prawnego - kształtowanie umiejętności posługiwania się Kodeksem Prawa Kanonicznego (Księga VI - Sankcje w Kościele) oraz praktycznego stosowania regulacji prawno-karnych w formie rozwiązywania kazusów i rozstrzygania w ten sposób różnorodnych problemów związanych z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium pisemne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się poprzez ocenę z pisemnego kolokwium, na podstawie udzielonych przez studenta odpowiedzi na pytania.

Indywidualna ocena przygotowania i aktywności podczas zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć i angażowania w ich przebieg.

Ustna weryfikacja wiedzy studenta na ostatnich zajęciach w semestrze (dotyczy studentów, którzy nie uzyskali w semestrze 23 pkt. lub więcej) - dodatkowym sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena ustnej odpowiedzi na pytania z zakresu Kodeksu Prawa Kanonicznego (Księga VI - Sankcje w Kościele; część szczególna).

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowych pojęć z zakresu kanonicznego procesu karnego; nie posiada znajomości przebiegu kanonicznego procesu karnego; nie posiada wiedzy na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma słabo uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 4 (db): student dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma średnio uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada częściową wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu kanonicznego procesu karnego; ma w pełni uporządkowaną znajomość przebiegu kanonicznego procesu karnego; posiada kompletną wiedzę na temat poszczególnych przestępstw i kar kościelnych w kontekście kanonicznego procesu karnego

Umiejętności (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi samodzielnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; nie potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego procesu karnego; nie potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; jedynie częściowo potrafi formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego procesu karnego; z trudnością potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; potrafi zadowalająco formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnienia z kanonicznego procesu karnego; w przeważającej liczbie przypadków potrafi znaleźć i poprawnie wykorzystać źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

ocena 5 (bdb): student potrafi bezbłędnie analizować normy prawne z zakresu kanonicznego procesu karnego; potrafi doskonale formułować, tak w mowie jak i na piśmie, zagadnień z kanonicznego procesu karnego; celująco znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu kanonicznego procesu karnego

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu kanonicznego procesu karnego; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. wynik egzaminu ustnego

Uwagi:

4as

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)