Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań psychologicznych [WSR-NR-1-MBP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodologia badań psychologicznych [WSR-NR-1-MBP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 1559
Kampus Wóycickiego Bud. 15 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 84
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Kwiatkowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVQJnYnqMrscABOO9BucsKJW5-LdzjOCXVZ5fJl7HfKU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0bd475b9-e6ab-4d4a-8325-8c7a5ea5c44f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa: 2004.

M. Braun-Gałkowska, Test Rysunku Rodziny. Lublin 1985, Wyd. KUL.

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, PWN.

A. Frydrychowicz, Test stosunków rodzinnych E. Bene, J. Anthony badania walidacyjne na populacji polskiej. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo - Zawodowego MEN.

Bene E., Anthony J., Warszawa 1993.

I. Kołbik, Wywiad rodzinny z użyciem genogramu, w: Bogdan de Barbaro, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków 1994, s. 97-109.

M. McGoldeick, R. Gerson, S. Shellenberger (2008). Genogramy - rozpoznawanie i interwencja. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Siek, S. Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 1993, ATK.

Siek, S., Grochowska, A. Wybrane metody badania osobowości, Warszawa 2001, UKSW.

Ślaski, S. Opis metody "studium przypadku", w: Studia z Psychologii, tom V, Warszawa 1985, s. 99-106.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1-2. Wprowadzenie do metodologii badań, powtórzenie podstawowych zagadnień. Omówienie zasad i warunków prowadzenia badań psychologicznych.

3. Podstawowe metody badań - obserwacja i wywiad w psychologii.

4. Genogram.

5. Metody kwestionariuszowe.

6. Metody projekcyjne na podstawie testu projekcyjnego rysunkowego - Rysunek Rodziny i rysunku drzewa

7. Przegląd naukowych tekstów psychologicznych.

8. Kolokwium

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

1. Kolokwium pisemne obowiązuje materiał przedstawiony na zajęciach i znajomość literatury.

2. Ocenianie ciągłe (aktywności w trakcie zajęć).

3. Ocena pracy semestralnej

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb): w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, bardzo dobrze rozumie, opisuje i wyjaśnia poznane prawidłowości, sprawnie i poprawnie posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny z zaznaczeniem relacji.

- na ocenę 4 (db): w dobrym stopniu opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, dobrze rozumie, opisuje i wyjaśnia poznane prawidłowości, poprawnie posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny.

- na ocenę 3 (dst): w wystarczającym stopniu (w ponad 50%) opanował wiedzę z zakresu metodologii badań psychologicznych, rozumie, opisuje i wyjaśnia niektóre poznane prawidłowości, posługuje się symbolami niezbędnymi do stworzenia genogramu rodziny.

- na ocenę 2 (ndst): nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z metodologii badań psychologicznych.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb): w stopniu dobrym ma elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny, posiada podstawowe umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny na podstawie genogramu i historii rodziny.

- na ocenę 4 (db): posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny w stopniu wystarczającym (dostatecznym), dobrze analizuje struktury rodziny na podstawie genogramu i historii rodziny.

- na ocenę 3 (dst): radzi sobie z zastosowaniem symboli niezbędnych do tworzenia genogramu na podstawie historii rodziny, w stopniu wystarczającym (dostatecznym) ma elementarne umiejętności pozwalające na analizowanie badań psychologicznych, potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki podstawowej analizy genogramu rodziny.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi zastosować właściwych symboli niezbędnych do tworzenia genogramu na podstawie historii rodziny, nietrafnie analizuje badania psychologiczne, nietrafnie formułuje wnioski, nie potrafi samodzielnie opracować wyników podstawowej analizy genogramu rodziny.

Uwagi:

I rok - I stopień - studia stacjonarne - Nauki o rodzinie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)