Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Mentoring 1

General data

Course ID: WF-FI-21-MEN1
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Mentoring 1
Name in Polish: Mentoring 1
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI2_W02; FI2_W10;

FI2_U01; FI2_U03;

FI2_U09; FI2_K01;

FI2_K03;

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student zna i rozumie w sposób rozszerzony miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii; student zna i rozumie wszechstronnie i dogłębnie poglądy wybranych wiodących autorów filozoficznych oraz bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej

Umiejętności: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych; student potrafi twórczo wykorzystywać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji; student potrafi ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określać wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów

Kompetencje: jest gotów do weryfikacji posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; student jest gotów do rozpoznawania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywnego rozwiązywania tych problemów

ECTS:

udział w konwersatorium: 30

SUMA GODZIN: 30 [90 : 30 (25) = 1]

LICZBA ECTS: 1

Practical placement:

None

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 5 hours, 3 places more information
Coordinators: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Group instructors: Robert Piłat, Jan Sochoń, Michał Zembrzuski
Course homepage: http://-
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 5 hours, 1 places more information
Coordinators: Maciej Bała
Group instructors: Maciej Bała
Course homepage: http://-
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 5 hours, 6 places more information
Coordinators: Maciej Bała, Andrzej Kobyliński, Kordula Świętorzecka
Group instructors: Maciej Bała, Andrzej Kobyliński, Kordula Świętorzecka
Course homepage: http://-
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

W ramach zajęć będą omawiane indywidualne zadania edukacyjne. W szczególności, nauczyciel będzie pomagał studentom w przygotowaniu tez do egzaminów licencjackich i magisterskich z filozofii.

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ayUy0auCDx8R7liuVOmiXuPbkjZgKR0IlF-A-0smYts81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f082373b-f620-4ced-8a2b-aee74f7f2c9d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

W ramach zajęć będą omawiane indywidualne zadania edukacyjne. W szczególności, nauczyciel będzie pomagał studentom w przygotowaniu tez do egzaminów licencjackich i magisterskich z filozofii.

Bibliography: (in Polish)

Literatura jest dobierana indywidualnie, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez studentów Mentoringu. Gdy chodzi o omawianie tez do egzaminów licencjackiego i magisterskiego, to przewidziane są następujące lektury:

1. Alfred Tarski, „O pojęciu wynikania logicznego”, w: Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1. Prawda, red. J. Zygmunt, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1995, s. 182-202 (pierwsze wydanie: Przegląd Filozoficzny, vol. 39, 1936, s. 58-68).

2. Grzegorz Malinowski, „Tautologiczność, wynikanie i sprzeczność semantyczna”, w: Logika ogólna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, wyd. 2, s. 61-72.

3. Edward Nieznański, „Pojęcie wynikania logicznego”, w: Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, Wyd. Beck, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 125-135.

4. Jan Łukasiewicz, Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, PWN Warszawa 1988, rozdz. I: par. 1-7, rozdz. II, par. 8-9, s. 7-41.

5. Edward Nieznański, „Logika Arystotelesa”, w: Logika. Podstawy – język - uzasadnianie, Wyd. Beck, Warszawa 2011, wyd. 3, s. 161-173 (bez rekonstrukcji dowodów).

6. Stanisław Krajewski, „Antynomie”, w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, red. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 174-181.

7. Ludwik Borkowski, „Antynomie teorii mnogości i sposoby ich usuwania”, cz. 2, rozdz. I, par. 1-2, s. 213-216; „Antynomie semantyczne”, cz. 3, rozdz. III, par. 1, s. 353-356, w: Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1991.

8. Kazimierz Świrydowicz, Podstawy logiki modalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wyd. 1. 2004, część 1.

9. Marcin Tkaczyk, Założeniowe systemy normalnych logik modalnych, Roczniki Filozoficzne, t. LV, nr 1, 2007, s. 219-228

10. Grzegorz Malinowski, Logiki wielowartościowe, PWN, Warszawa 2006.

11. Stanisław Krajewski, „Własności metamatematyczne teorii dedukcyjnych”, w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, red. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1987, s. 132-140.

12. Ludwik Borkowski, „O naukach dedukcyjnych”, w: Elementy logiki formalnej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1980, s. 129-147.

13. Witold Pogorzelski, Elementarny słownik logiki formalnej, Wyd. UW filia w Białymstoku, 1992; wybrane hasła.

14. Alfred Tarski, „Prawda i dowód”, w: Alfred Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1., red. J. Zygmunt, Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1995, s. 292-332.

15. Stanisław Krajewski, Prawda w: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1987, s. 144-156.

Wymagania wstępne: (in Polish)

nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)