Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Translation class of philosophical texts: Philosophy of mind

General data

Course ID: WF-FI-212-TRA-P21
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Translation class of philosophical texts: Philosophy of mind
Name in Polish: Translatorium tekstów filozoficznych: Philosophy of mind
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2CtrhNmjEHIif4QNCUrfC6Bjcv2eLvhiIwy3uxrabko1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=535edd78-8722-43d8-a9a3-c3e2b8a81684&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI2_W03; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U07;

FI2_U11; FI2_K06;

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu.

Full description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu. Będziemy czytać fragmenty najnowszej literatury, analizować wykorzystane w nich zasoby pojęciowe oraz dyskutować nad niektórymi problemami w nich omawianymi. Podstawowym celem zajęć będzie tłumaczenie tekstów, niemniej sprawne tłumaczenie tekstów, musi być oparte na zrozumieniu ich sensu i zamiarów autora. Z tego powodu translatorium będzie wykorzystywać elementy konwersatorium.

Bibliography: (in Polish)

Levy, N. (2022). Bad Beliefs: Why They Happen to Good People. Oxford: OUP.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii umysłu w języku angielskim; student zna podstawowe idee filozofii umysłu, z uwzględnieniem argumentacji na jej rzecz, na podstawie samodzielnej lektury tekstów filozoficznych i wybranych opracowań, w języku angielskim.

Umiejętności: student samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudny tekst filozoficzny.

Kompetencje: student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Punkty ECTS - 4

1 – udział w zajęciach – 30

1 – przygotowanie do zajęć – 30

1 – samodzielne tłumaczenie tekstu – 60

Suma godzin 100 (100 : 25 =4)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej anglojęzycznej terminologii filozofii umysłu w języku angielskim, w stopniu umożliwiającym zrozumienie tekstu; student nie zna podstawowych tez głoszonych przez czytanych autorów w tym argumentacji na ich rzecz.

Ocena 3 (dst): student słabo zna podstawową anglojęzyczną terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, w ograniczonym stopniu rozumie analizowany tekst; student słabo zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz ich argumentację. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnej lektury tekstu filozoficznego

Ocena 4 (db): student zadowalająco zna podstawową terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, w dużym stopniu rozumie analizowany tekst; student zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów oraz stosowaną przez nich argumentację. Student jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię filozofii umysłu w języku angielskim, doskonale rozumie analizowany tekst; student dokładnie zna podstawowe tezy głoszone przez omawianych autorów, w tym dobrze zna i rozumie głoszoną przez nich argumentacje. Jest zdolny do samodzielnej lektury teksu filozoficznego

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć tekstu z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie zadowalająco przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i bezbłędnie przetłumaczyć teksty z filozofii umysłu z języka angielskiego na język polski

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy nad tłumaczeniem oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i nie umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę nad tłumaczeniem i umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę nad tłumaczeniem i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Tłumaczenie tekstu filozoficznego z języka angielskiego na język polski

4. Złożenie na koniec semestru samodzielnie przetłumaczonego tekstu z języka angielskiego na język polski

Practical placement:

n/a

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Michał Piekarski
Group instructors: Michał Piekarski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2CtrhNmjEHIif4QNCUrfC6Bjcv2eLvhiIwy3uxrabko1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=535edd78-8722-43d8-a9a3-c3e2b8a81684&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description:

The aim of the translatory is the translation and preliminary analysis of texts in the field of the philosophy of mind.

Full description:

The aim of the translatory is the translation and preliminary analysis of texts in the field of the philosophy of mind. We will read excerpts from the latest literature, analyze the conceptual resources used and discuss some of the problems discussed in them. The main aim of the course will be to translate texts, but efficient translation of texts must be based on understanding their meaning and author's intentions. For this reason, the translatory will use elements of the seminar.

Bibliography:

Selected references:

Clark, A. (2016). Surfing uncertainty. Prediction, action and the embodied mind. Oxford: Oxford University Press.

Goff, P. (2019). Galileo's Error: Foundations for a New Science of Consciousness. New York, NY: Pantheon Books.

Veissière, S., Constant, A., Ramstead, M. J. D., Firston, K. J., Kirmayer, L. J. (2020). Thinking through other minds: A variational approach to cognition and culture. Behavioral and Brain Sciences, 43, 1–97. https://doi.org/10.1017/S0140525X19001213.

Wymagania wstępne:

Basic knowledge in history of philosophy and epistemology.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Translatorium, 30 hours, 16 places more information
Coordinators: Michał Piekarski
Group instructors: Michał Piekarski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9VjE5RoTqFWIV31GELJFBcVjTplvJO1Hqty8leW7AbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9211ca4c-ef31-4f4b-a65b-bc4d7ec4e1ac&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Translatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1ECTS (+/-30h) - udział w translatorium

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do zajęć

2ECTS (+/-60h) - samodzielne tłumaczenie tekstu zaliczającego zajęcia

Short description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu.

Full description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu. Będziemy czytać fragmenty najnowszej literatury, analizować wykorzystane w nich zasoby pojęciowe oraz dyskutować nad niektórymi problemami w nich omawianymi. Podstawowym celem zajęć będzie tłumaczenie tekstów, niemniej sprawne tłumaczenie tekstów, musi być oparte na zrozumieniu ich sensu i zamiarów autora. Z tego powodu translatorium będzie wykorzystywać elementy konwersatorium.

Bibliography: (in Polish)

Levy, N. (2022). Bad Beliefs: Why They Happen to Good People. Oxford: OUP.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z historii filozofii i epistemogii.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Translatorium, 30 hours, 16 places more information
Coordinators: Michał Piekarski
Group instructors: Michał Piekarski
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9VjE5RoTqFWIV31GELJFBcVjTplvJO1Hqty8leW7AbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9211ca4c-ef31-4f4b-a65b-bc4d7ec4e1ac&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Translatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 1ECTS (+/-30h) - udział w translatorium

1ECTS (+/-30h) - przygotowanie do zajęć

2ECTS (+/-60h) - samodzielne tłumaczenie tekstu zaliczającego zajęcia

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Short description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu.

Full description: (in Polish)

Celem translatorium jest tłumaczenie oraz wstępna analiza tekstów z zakresu filozofii umysłu. Będziemy czytać fragmenty najnowszej literatury, analizować wykorzystane w nich zasoby pojęciowe oraz dyskutować nad niektórymi problemami w nich omawianymi. Podstawowym celem zajęć będzie tłumaczenie tekstów, niemniej sprawne tłumaczenie tekstów, musi być oparte na zrozumieniu ich sensu i zamiarów autora. Z tego powodu translatorium będzie wykorzystywać elementy konwersatorium.

Bibliography: (in Polish)

Schulte, P .(2023). Mental content. Cambridge: Cambridge University Press.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Podstawowa wiedza z historii filozofii i epistemogii.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)