Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to philosophy and reading of texts

General data

Course ID: WF-FI-N11-PFiLT
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to philosophy and reading of texts
Name in Polish: Propedeutyka filozofii i lektura tekstów
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe I rok
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

philosophy

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

Wykład:

FI1_W04; FI1_W06; FI1_W08; FI1_U01;

Ćwiczenia:

FI1_W04; FI1_W06; FI1_W08; FI1_U01; FI1_U02; FI1_U03; FI1_U04; FI1_K03

Short description:

The classes are aimed at introducing students to the basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. Each student prepares a lecture on a given topic from the given reading and presents it during the classes.

Full description: (in Polish)

Przybliżenie studentom podstawowych definicji, pojęć i zagadnień z zakresu filozofii. Celem zajeć jest zapoznanie studenta ze specyfiką myślenia filozoficznego, metodami i filozoficznym językiem. Każdy student na określone zajęcia przygotowuje referat pisemny na wyznaczony wcześniej temat z podanych lektur, przedstawia go w formie ustnej na zajęciach, tłumaczy najważniejsze zagadnienia, ewentualnie odpowiada na postawione przez wykładowcę lub uczestników pytania. Student winien na zajęciach wytłumaczyć ewentualne niejasności, wykazując się zrozumieniem przygotowanych treści.

Bibliography: (in Polish)

Wybrane fragmenty następujących tekstów filozoficznych zostaną omówione na wykładzie. Na ćwiczeniach dyskutowane bedą dokładnie niektóre z tych tekstów. Na egzamin ustny z wykładu będzie obowiązywać pięć wybranych tekstów.

1.  Bergson Henri, Wprowadzenie do metafizyki

2.  Borradori Giovanna, Filozofia w Czasach Terroru. Rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques'em Derridą

3.  Brandom Robert, Między mówieniem i działaniam

4.  Derrida Jacques; Roudinesco Elisabeth, Z czego jutro... Dialog,

5.  Derrida, Pismo i różnica,

6.  Dummett Michael, Natura i przyszłość filozofii

7.  Dummett, Natura i przyszłość filozofii

8.  Frege Gottlob, Sens i znaczenie,

9.  Gilson Etienne, Byt i istota

10. Habermas Jurgen, Teoria działania komunikacyjnego

11. Heidegger Martin, Co zwie się myśleniem,

12. Heidegger Martin, Moja droga do fenomenologii

13. Horkheimer Max, Społeczna funkcja filozofii, w: Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism

14. Husserl Edmund, Posłowie do moich idei

15. Jaspers Karl, wprowadzenie do filozofii;

16.  Łukasiewicz Jan, Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny

17.  Nagel Thomas, Jak to jest być nietoperzem

18.  Rawls John, Teoria sprawiedliwości

19.  Russell Bertrand, O denotacji,

20.  Russell Bertrand, O deskrypcji

21.  Sartre Jean-Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem

22.  Spaemann Robert, Osoby. O różnicy między czymś a kimś.

23.  Tarski Alfred, Pojęcie prawdy w języku nauk dedukcyjnych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge: the student knows the basic terminology of philosophy; the student knows the main philosophical problems discussed during classes, he also knows the discussed philosophical argumentation on the basis of independent reading of philosophical texts and selected studies as well as class discussions.

Skills: the student independently reads a medium-difficult philosophical text.

Competences: the student effectively organizes his own work and critically assesses its advancement.

ECTS credits - 4

1 - participation in classes - 30

1 - preparation for classes - 30

1 - independent reading of the text and preparation of notes - 40

Total hours 100 (100: 25 = 4)

Assessment methods and assessment criteria:

Knowledge:

Grade 2: the student does not know the basic philosophical terminology sufficiently to understand the text; the student does not know the basic theses proclaimed by the authors read, including the arguments for them.

Grade 3: the student has little knowledge of basic philosophical terminology, has limited understanding of the analyzed text; the student hardly knows the basic theses proposed by the discussed authors and their arguments. He is not capable of reading a philosophical text on his own

Grade 4: the student satisfactorily knows the basic philosophical terminology, understands the analyzed text to a great extent; the student knows the basic theses of the discussed authors and the arguments they use. The student is able to read a philosophical text on his own.

Grade 5: the student knows the basic philosophical terminology perfectly, understands the analyzed text perfectly; the student knows exactly the basic theses presented by the discussed authors, including the knowledge and understanding of their arguments. He is able to read a philosophical text on his own

Skills:

Grade 2: the student is not able to read philosophy texts by himself

Grade 3: the student is not able to read philosophy texts on his own

Grade 4: The student is able to self-satisfactorily provide texts from philosophy

Grade 5: the student is able to independently and creatively read philosophy texts

Competences:

Grade 2: the student is not able to effectively organize his own work on the text and critically assess the degree of its advancement

Grade 3: the student has a limited ability to organize his own work on reading and analyzing the text

Grade 4: the student is able to satisfactorily organize his own work on the ability to organize his own work on reading and analyzing the text and is able to critically assess the degree of their advancement

Grade 5: the student effectively organizes his own work on reading and analyzing the text and is able to critically assess the degree of their advancement

The final grade consists of:

1. Class attendance

2. Active participation in classes

3. Current preparation of notes from the given text fragments

4. Preparation of a paper on a given topic

5. Submission of a final thesis at the end of the semester on a previously selected topic.

Practical placement:

n/a

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Michał Piekarski, Robert Piłat
Group instructors: Michał Piekarski, Robert Piłat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description:

The classes are aimed at introducing students to the basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. Each student prepares a lecture on a given topic from the given reading and presents it during the classes.

Full description:

Introducing students to basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. The aim of the course is to familiarize the student with the specificity of philosophical thinking, methods and philosophical language. For given classes, each student prepares a written report on a predetermined topic from the given reading, presents it orally in class, explains the most important issues, or answers questions posed by the lecturer or participants. During the classes, the student should explain any ambiguities, demonstrating understanding of the prepared content.

Bibliography:

Dennett, D. (2015). Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Tłum. Ł. Kurek. Kraków: Copernicus Center Press.

Wymagania wstępne:

Brak

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Michał Piekarski, Robert Piłat
Group instructors: Michał Piekarski, Robert Piłat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Short description:

The classes are aimed at introducing students to the basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. Each student prepares a lecture on a given topic from the given reading and presents it during the classes.

Full description:

Introducing students to basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. The aim of the course is to familiarize the student with the specificity of philosophical thinking, methods and philosophical language. For given classes, each student prepares a written report on a predetermined topic from the given reading, presents it orally in class, explains the most important issues, or answers questions posed by the lecturer or participants. During the classes, the student should explain any ambiguities, demonstrating understanding of the prepared content.

Bibliography:

Dennett, D. (2015). Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Tłum. Ł. Kurek. Kraków: Copernicus Center Press.

Wymagania wstępne:

Brak

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours, 30 places more information
Lectures, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Michał Piekarski, Robert Piłat
Group instructors: Michał Piekarski, Robert Piłat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

The classes are aimed at introducing students to the basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. Each student prepares a lecture on a given topic from the given reading and presents it during the classes.

Full description:

Introducing students to basic definitions, concepts and issues in the field of philosophy. The aim of the course is to familiarize the student with the specificity of philosophical thinking, methods and philosophical language. For given classes, each student prepares a written report on a predetermined topic from the given reading, presents it orally in class, explains the most important issues, or answers questions posed by the lecturer or participants. During the classes, the student should explain any ambiguities, demonstrating understanding of the prepared content.

Bibliography:

Dennett, D. (2015). Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia. Tłum. Ł. Kurek. Kraków: Copernicus Center Press.

Wymagania wstępne:

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)