Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Environmental Ethics

General data

Course ID: WF-OB-ETYS
Erasmus code / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Environmental Ethics
Name in Polish: Etyka środowiskowa
Organizational unit: Center for Ecology and Ecophilosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2f7a4120fb64e17a510bd244f4ed0f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ee6c4c0-befb-4adb-85d4-94fab066f510&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

OB1_W06

OB1_W07

OB1_W17

OB1_U14

OB1_K06

OB1_K07

Short description:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Krytyczne zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Postawa - Ujmowanie postępowania własnego i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych.

Kompetencja - Znajomość zagadnień etyki środowiskowej i wypracowanie zdolności ujmowania problemów ekologicznych w kategoriach moralnych.

Full description:

Problematyka wykładu:

1. WPROWADZENIE DO ETYKI

2. ETYKA ŚRODOWISKOWA – HISTORIA I WPROWADZENIE

3. ETYKA ŚRODOWISKOWA W POLSCE

4. ANTROPOCENTRYZM

5. ALTERNATYWY WOBEC ANTROPOCENTRYZMU: ETYKA BIOCENTRYCZNA I HOLISTYCZNA

6. EKOLOGIA GŁĘBOKA

7. ETYKA ŚRODOWISKOWA INSPIROWANA FEMINIZMEM

8. WPROWADZENIE DO ETYKI ZWIERZĄT

9. ARGUMENTY NA RZECZ PRAW LUB POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

10. ETYKA ZWIERZĄT A WYBRANE DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT

11. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA

12. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ DRUGA

13. WPROWADZENIE DO ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

14. KIERUNKI ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

15. UNIWERSALISTYCZNA, POZYTYWNA I PRAGMATYCZNA ETYKA CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

Bibliography:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

3. Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, PKE, Toruń 1998.

5. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

6. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

7. Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny”, 25(2016)2, s. 57-67.

8. Dzwonkowska Dominika, Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

9. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student definiuje przedmiot oraz podstawowe pojęcia z zakresu etyki środowiskowej. Student wymienia, klasyfikuje oraz przedstawia najważniejsze zagadnienia i problemy oraz stanowiska etyki środowiskowej, rozróżnia reprezentatywnych autorów i prezentuje ich poglądy. Student ocenia i uzasadnia, który z poglądów na dany temat jest dla niego najbardziej przekonujący. Student rozpoznaje rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie związki między środowiskiem i zdrowiem człowieka, kulturą i uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi. Student postrzega, opisuje i interpretuje przyrodę jako zbiór różnorodnych wartości: witalnych, utylitarnych, poznawczych, estetycznych i etycznych, wskazuje i wiąże ze sobą problemy etyczne pojawiające się wraz z rozwojem nauki i cywilizacji ludzkiej.

Umiejętności: Student czyta teksty dotyczące problematyki etycznej, posługuje się słownictwem etycznym, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei etycznych i broniących ich argumentów filozoficznych. Student ocenia i umie uzasadnić wartość różnorodnych sposobów uzasadniania stanowisk etycznych. Student potrafi ujmować postępowanie własne i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych. Student rozpoznaje problemy etyczne w życiu codziennym własnym i w wymiarze społecznym, przewiduje skutki nieetycznych działań. Student potrafi posługiwać się wiedzą z etyki w działalności związanej z ochroną środowiska.

Kompetencje: Student słucha, dyskutuje i poprawnie argumentuje, broni własnej opinii. Student uogólnia fakty, dokonuje analizy i syntezy, ocenia i wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy etyki środowiskowej. Student wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji, szczególnie potocznych, pochodzących z mass mediów, Internetu, także z literatury naukowej, dotyczących problemów ochrony życia na Ziemi i środowiska. Student wyraża potrzebę osobistej promocji zasad ochrony środowiska, docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej, podejmuje działania w tym zakresie. Student wykazuje zrozumienie dla potrzeb innych ludzi i łączy je ze świadomością konieczności samoograniczania własnych potrzeb na rzecz oszczędnego, zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, dlatego broni konieczności kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Student rozumie ograniczoność posiadanej wiedzy i nabytych umiejętności oraz potrzebę ciągłego ich rozwijania.

Assessment methods and assessment criteria:

The grade is given on the basis of presence at lectures and grade from final test

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Dominika Dzwonkowska
Group instructors: Dominika Dzwonkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2f7a4120fb64e17a510bd244f4ed0f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ee6c4c0-befb-4adb-85d4-94fab066f510&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Krytyczne zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Postawa - Ujmowanie postępowania własnego i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych.

Kompetencja - Znajomość zagadnień etyki środowiskowej i wypracowanie zdolności ujmowania problemów ekologicznych w kategoriach moralnych.

Full description:

Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do etyki środowiskowej (4 h)

2. Aksjologia etyki środowiskowej (6 h)

3. Zakres refleksji moralnej w etyce środowiskowej (4 h)

4. Etyka wobec zwierząt (2 h)

5. Główne nurty uprawiania normatywnej etyki środowiskowej (ujęcie deontologiczne i konsekwencjonalistyczne)

6. Etyka cnót środowiskowych (4 h)

7. Etyka środowiskowa w Polsce (4 h)

8. Ekologia głęboka

9. Kolokwium końcowe

Bibliography:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

3. Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, PKE, Toruń 1998.

5. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

6. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

7. Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny”, 25(2016)2, s. 57-67.

8. Dzwonkowska Dominika, Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

9. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Dominika Dzwonkowska
Group instructors: Dominika Dzwonkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2f7a4120fb64e17a510bd244f4ed0f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ee6c4c0-befb-4adb-85d4-94fab066f510&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godzin zajęć

1 ECTS = 30 godzin przygotowania do kolokwium

Short description:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Krytyczne zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Postawa - Ujmowanie postępowania własnego i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych.

Kompetencja - Znajomość zagadnień etyki środowiskowej i wypracowanie zdolności ujmowania problemów ekologicznych w kategoriach moralnych.

Full description:

Problematyka wykładu:

Problematyka wykładu:

1. WPROWADZENIE DO ETYKI

2. ETYKA ŚRODOWISKOWA – HISTORIA I WPROWADZENIE

3. ETYKA ŚRODOWISKOWA W POLSCE

4. ANTROPOCENTRYZM

5. ALTERNATYWY WOBEC ANTROPOCENTRYZMU: ETYKA BIOCENTRYCZNA I HOLISTYCZNA

6. EKOLOGIA GŁĘBOKA

7. ETYKA ŚRODOWISKOWA INSPIROWANA FEMINIZMEM

8. WPROWADZENIE DO ETYKI ZWIERZĄT

9. ARGUMENTY NA RZECZ PRAW LUB POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

10. ETYKA ZWIERZĄT A WYBRANE DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT

11. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA

12. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ DRUGA

13. WPROWADZENIE DO ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

14. KIERUNKI ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

15. UNIWERSALISTYCZNA, POZYTYWNA I PRAGMATYCZNA ETYKA CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

Bibliography:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

3. Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, PKE, Toruń 1998.

5. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

6. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

7. Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny”, 25(2016)2, s. 57-67.

8. Dzwonkowska Dominika, Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

9. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Dominika Dzwonkowska
Group instructors: Dominika Dzwonkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AYg8A-0YEIZd3TIiSOEtC7xDvOVEwCK8aGeIH7B4DIWw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=81d3715b-8b3d-4169-b149-23ffe7ceec60&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS = 30 godzin zajęć

1 ECTS = 30 godzin przygotowania do kolokwium

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Krytyczne zapoznanie z problematyką etyki środowiskowej i jej głównymi nurtami.

Efekty kształcenia:

Postawa - Ujmowanie postępowania własnego i innych osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych.

Kompetencja - Znajomość zagadnień etyki środowiskowej i wypracowanie zdolności ujmowania problemów ekologicznych w kategoriach moralnych.

Full description:

Problematyka wykładu:

Problematyka wykładu:

1. WPROWADZENIE DO ETYKI

2. ETYKA ŚRODOWISKOWA – HISTORIA I WPROWADZENIE

3. ETYKA ŚRODOWISKOWA W POLSCE

4. ANTROPOCENTRYZM

5. ALTERNATYWY WOBEC ANTROPOCENTRYZMU: ETYKA BIOCENTRYCZNA I HOLISTYCZNA

6. EKOLOGIA GŁĘBOKA

7. ETYKA ŚRODOWISKOWA INSPIROWANA FEMINIZMEM

8. WPROWADZENIE DO ETYKI ZWIERZĄT

9. ARGUMENTY NA RZECZ PRAW LUB POPRAWY DOBROSTANU ZWIERZĄT

10. ETYKA ZWIERZĄT A WYBRANE DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM ZWIERZĄT

11. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ PIERWSZA

12. AKSJOLOGIA ETYKI ŚRODOWISKOWEJ – CZĘŚĆ DRUGA

13. WPROWADZENIE DO ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

14. KIERUNKI ETYKI CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

15. UNIWERSALISTYCZNA, POZYTYWNA I PRAGMATYCZNA ETYKA CNÓT ŚRODOWISKOWYCH

Bibliography:

1. Bonenberg M. M., Etyka środowiskowa. Założenia i kierunki, Kraków 1992.

2. Piątek Z., Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998.

3. Tyburski Włodzimierz, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013.

4. Tyburski Włodzimierz, Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje, PKE, Toruń 1998.

5. Tyburski Włodzimierz, Główne kierunki i zasady etyki środowiskowej, w: A. Papuziński (red.) Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 97-132.

6. Dzwonkowska Dominika, Environmental Ethics in Poland, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, 30(2017)1, s. 135–15, doi: 10.1007/s10806-017-9659-6

7. Dzwonkowska Dominika, Etyka cnót wobec kryzysu ekologicznego, „Przegląd Filozoficzny”, 25(2016)2, s. 57-67.

8. Dzwonkowska Dominika, Filozofia a nauki przyrodnicze – analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.

9. Sandler Ronald, Environmental Ethics. Theory in Practice, Oxford University Press, Nowy Jork 2018.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)