Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07; PS_W18; PS_U03; PS_U05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie z różnymi testami inteligencji oraz kwestionariuszami służącymi do pomiaru temperamentu i kompetencji społecznych, a także nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem ich w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć. Różne sposoby podejścia do diagnozy psychologicznej. Podstawowe standardy, w tym aspekty etyczne, prowadzenia badań psychologicznych

2. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena

3. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena – cd.

4. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella

5. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella – cd.

6. Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii testów APIS-Z

7. Bateria testów APIS-Z – cd.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE

9. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE - cd.

10. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R)

11. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R) - cd.

12. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza PTS

13. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS

14. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS – cd.

15. Końcowy test wiadomości

16. Omówienie wyników testu wiadomości. Zaliczenia

Literatura:

Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy – prawo – praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1992). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. (wyd. 2 uzup.). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Wujcik, R., Stańczak, J., Jaworowska, A., Wrocławska-Warchala, E. (2021). Bateria testów APIS-Z(R). Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów: www.practest.com.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy (PS_W07; PS_W18):

1) identyfikuje podstawowe koncepcje struktury intelektu

2) charakteryzuje nowe koncepcje inteligencji i wyjaśnia znaczenie inteligencji w funkcjonowaniu człowieka

3) charakteryzuje podstawowe koncepcje temperamentu i wyjaśnia funkcje regulacyjne temperamentu

4) rozróżnia podstawowe typy podejść do diagnozy intelektu

5) zna podstawowe testy inteligencji

6) wymienia podstawowe metody pomiaru temperamentu

7) rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów i kwestionariuszy

Efekty umiejętności (PS_U03; PS_U05):

1) umie przeprowadzić badanie wybranymi testami inteligencji i kwestionariuszami

2) potrafi zinterpretować wyniki

3) potrafi integrować wyniki i dokonywać diagnozy intelektu oraz temperamentu

4) potrafi przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania testowego i kwestionariuszowego

5) umie wykorzystać wiedzę o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie

i prognozie ludzkich zachowań

Efekty kompetencji:

1) wykazuję zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności

2) ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy i przekazywane informacje zwrotne

3) respektuje i szanuje prawa osób badanych oraz autorów i wydawców testów

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- ocena 5 (bdb): bardzo dobre rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, bardzo dobra znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, bardzo dobre przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, bardzo dobra znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 4 (db): dobre rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, dobra znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, dobre przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, dobra znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 3 (dst): dostateczne rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, dostateczna znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, dostateczna znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 2 (brak zaliczenia zajęć): nieznajomość podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, nieznajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, brak umiejętności przeprowadzania badań testowych oraz interpretowania wyników, nieznajomość aspektów etycznych stosowania testów.

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń i składowe oceny końcowej z zajęć:

1) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie) w ciągu całego roku akademickiego;

2) aktywne uczestnictwo w postaci wykonywania testów i obliczania wyników;

3) zaliczenie testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Klaudia Ponikiewska
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Klaudia Ponikiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie z różnymi testami inteligencji oraz kwestionariuszami służącymi do pomiaru temperamentu i kompetencji społecznych, a także nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem ich w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć. Różne sposoby podejścia do diagnozy psychologicznej. Podstawowe standardy, w tym aspekty etyczne, prowadzenia badań psychologicznych

2. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena

3. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena – cd.

4. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella

5. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella – cd.

6. Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii testów APIS-Z

7. Bateria testów APIS-Z – cd.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE

9. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE - cd.

10. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R)

11. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R) - cd.

12. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza PTS

13. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS

14. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS – cd.

15. Końcowy test wiadomości

16. Omówienie wyników testu wiadomości. Zaliczenia

Literatura:

Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy – prawo – praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1992). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. (wyd. 2 uzup.). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Wujcik, R., Stańczak, J., Jaworowska, A., Wrocławska-Warchala, E. (2021). Bateria testów APIS-Z(R). Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów: www.practest.com.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)