Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04; PS_W09; PS_U05

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą materiału z zakresu psychologii rozwoju człowieka w okresie prenatalnym, w okresie dzieciństwa, okresie dorastania oraz dorosłości.

Obejmują podstawowe zagadnienia w psychologii rozwoju człowieka, współczesnych teorii rozwojowych i podstawowych pojęć oraz charakterystykę poszczególnych okresów życia człowieka wraz z opisem głównych prawidłowości rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w następujących sferach: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój osobowości, rozwój emocjonalny, rozwój moralny oraz rozwój społeczny.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki psychologii rozwoju człowieka. Psychologia rozwojowa a psychologia biegu życia.

2. Badania w psychologii rozwoju człowieka. Podstawowe teorie rozwoju człowieka.

3. Okres prenatalny: charakterystyka zmian w poszczególnych trymestrach ciąży.

4. Wczesne dzieciństwo - wiek niemowlęcy i wiek poniemowlęcy: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, rozwój społeczno-emocjonalny.

5. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja, zabawa; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny, rozwój osobowości.

6. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: rozwój psychomotoryczny, rozwój poznawczy, język i komunikacja; rozwój społeczno-emocjonalny, rozwój moralny i osobowości.

7. Adolescencja: rozwój młodzieży a rozwój w biegu życia, społeczno-kulturowe podejście do dorastania; rozwój poznawczy, moralność, tożsamość, rozwój systemu wartości.

8. Zaburzenia rozwoju. Wybrane formy wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

9. Rozwój i zmiana w dorosłości. Główne teorie i koncepcje rozwoju w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłości (Buehler, Havighurst, Levinson, Erikson i in.)

10. Kryzysy rozwojowe

11. Rozwój poznawczy w dorosłości.

12. Rozwój moralny w biegu życia (Piaget, Kohlberg). Rozwój osobowości człowieka dorosłego. Dojrzałość osobowa i moralna.

13. Charakterystyka wczesnej dorosłości

14. Średnia dorosłość. Kryzys przełomu połowy życia

15. Późna dorosłość - starzenie się i starość. Umieranie. Śmierć.

16. Podsumowanie materiału

Literatura:

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza:

- student rozumie specyfikę psychologii rozwoju człowieka,

- student zna główne teorie rozwoju człowieka i definiuje podstawowe pojęcia

- student posiada wiedzę na temat charakterystyki poszczególnych okresów rozwojowych

umiejętności:

- student samodzielnie opisuje dany obszar rozwoju człowieka z perspektywy poznanych teorii

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny na koniec II semestru, testowy (jednokrotnego wyboru lub do uzupełnienia); punktacja zaliczająca to 50%; dopuszczalna jest też forma egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lipska
Prowadzący grup: Anna Lipska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)