Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin

General data

Course ID: WH-FP-I-1-Jez.łac-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin
Name in Polish: Język łaciński z elementami tradycji antycznej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Posługiwanie się w mowie i piśmie językiem polskim. Znajomość gramatyki języka polskiego na poziomie maturalnym.

Full description: (in Polish)

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu. Następnie wprowadzana jest klasyfikacja rzeczowników według deklinacji; odmiana przymiotników, zaimków i imiesłowów; informacje o czasownikach: poszczególne czasy, tryb oznajmujący i rozkazujący, strona czynna i bierna. Część teoretyczna obejmuje również składnię: najważniejsze konstrukcje (ACI, NCI, Accusativus duplex, Ablativus absolutus). W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów historyków, filozofów i poetów rzymskich.

Bibliography: (in Polish)

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń "Homo Romanus" J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar.

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna).

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnych uwzględnieniem tych, które są właściwe dla studiowanej specjalności, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych. Uczestnik kursu ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

Umiejętności: student potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych. Student umie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie zaliczenia pisemnych kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w ciągu semestru, w tym kolokwium z sentencji łacińskich, oraz zaliczenia ustnego przygotowanego tekstu.

Na koniec roku - pisemne tłumaczenie tekstu z pomocą słownika. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów, sentencji i lektur.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który:

- rozróżnia formy fleksyjne,

- bez trudu rozpoznaje użyte w zdaniu podstawowe konstrukcje gramatyczne języka łacińskiego,

- zna podstawową terminologię z dziedziny językoznawstwa,

- sprawnie korzysta ze słownika,

- potrafi samodzielnie dokonać przekładu tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności,

- sprawnie cytuje poznane sentencje łacińskie i rozumie ich znaczenie ponadczasowe.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który:

- poprawnie rozpoznaje i odmienia części mowy i zdań,

- umiejętnie korzysta ze słownika,

- potrafi dokonać przekładu tekstu o średnim stopniu trudności stosując wskazówki wykładowcy,

- cytuje poznane sentencje łacińskie i rozumie ich znaczenie ponadczasowe.

Ocenę dostateczna otrzymuje student, który:

- poprawnie rozpoznaje i odmienia niektóre części mowy i zdań,

- tłumaczy większość poznanych sentencji z języka łacińskiego na język ojczysty,

- potrafi dokonać przekładu tekstu o średnim stopniu trudności z niewielką pomocą wykładowcy,

- posługuje się słownikiem.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Niewiadomska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Dominika Budzanowska-Weglenda, Magdalena Niewiadomska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Niewiadomska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Niewiadomska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 30h – obecność na zajęciach; 10h – przygotowanie do zajęć i zaliczeń, razem: 40h

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Nauczanie języka łacińskiego z elementami kultury antycznej na poziomie podstawowym. Po ukończonym kursie student powinien mieć umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów na poziomie średnio zaawansowanym, posiadać świadomość obecności elementów kultury antycznej w kulturze współczesnej, z łatwością korzystać z przyswojonego zasobu sentencji i zwrotów łacińskich, rozumieć wpływ łaciny na język polski i inne języki europejskie.

Bibliography: (in Polish)

Pozycje obowiązkowe (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, "Homo Romanus. Zeszyt ćwiczeń do języka łacińskiego i kultury antycznej", Kraków 2017.

Słownik łacińsko - polski (K. Kumaniecki lub J. Korpanty)

Pozycje uzupełniające:

S. Kalinkowski, "Aurea dicta", Warszawa 1997.

Z. Kubiak, "Literatura Greków i Rzymian", Warszawa 1999.

Dowolna gramatyka opisowa języka łacińskiego (np. J. Wikarjak)

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Gaj
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)