Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza przekazów perswazyjnych (reklama, kino, polityka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-AnPrzek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza przekazów perswazyjnych (reklama, kino, polityka)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W06, KU2_W19, KU2_U22, KU2_K09

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu teorii komunikacji, retoryki oraz poetyki intersemiotycznej.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami definiowania i rozumienia pojęcia perswazji oraz kontekstów naukowych, w których się go używa.

Pełny opis:

1. Zagadnienie perswazji werbalnej

2. Język reklamy

3. Retoryka obrazu. Reklama wizualna i komunikacja kampanii społecznych

4. Perswazja w kazaniach i homiliach

5. Sztuka i propaganda – malarstwo socrealistyczne – polskie, radzieckie, również plakat

6. Perswazja w architekturze

7. Elementy perswazji w kinie II RP

8. Elementy perswazji w kinie PRL

9. Propaganda w Polskiej Kronice Filmowej

10. Polskie plakaty wyborcze - analiza semiotyczna

11. Elementy języka polityki (expose, język debat, wypowiedzi medialne)

Literatura:

1. S. Barańczak, Czytelnik ubezwłasnowolniony, [w:] Odbiorca ubezwłasnowolniony. Teksty o kulturze masowej i popularnej, Wrocław 2017.

2. Piotr H. Lewański, Teoretyczne podstawy perswazji, Retoryka reklamy, [w:] Retoryka reklamy, Wrocław 1999

3. E. Szczęsna, Oblicza sterowania. O perswazji w sztukach wizualnych, „Załącznik Kulturoznawczy” 2018

4. I. Kępka, Językowe środki perswazji w polskich kazaniach katolickich od oświecenia do czasów współczesnych: na wybranych przykładach, „Język – Szkoła – Religia” 4, 152-161.

5. J. Studzińska, Treść i forma w malarstwie polskiego socrealizmu, [w:] Socrealizm w malarstwie polskim

6. D. Sudjic, Krajobrazy władzy, Stwarzanie narodu, [w:] Kompleks gmachu. Architektura władzy, A. Rasmus-Zgorzelska, Warszawa 2015

7. Z. Smełka-Leszczyńska, Plakat wyborczy jako przedmiot badań [w:] Usunąć do 30 dni. Semiotyka polskich plakatów wyborczych, Warszawa 2020

8. B. Kampka, Perswazja w języku polityki, Warszawa 2009

Filmografia:

H. Szaro, Zew morza (1927)

R. Ordyński, Pan Tadeusz (1928)

J. Kawalerowicz, Celuloza (1953)

L. Buczkowski, Przygoda na Mariensztacie (1953)

Analiza wybranych kronik z lat 40., 50., i 70.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS - 2 pkt.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

konsultacje - 10 godz.

suma godzin: 60 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst.:

- ma więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- nie realizuje wymagań na ocenę dst.

Na ocenę dst.:

- ma nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- uczestniczy w zajęciach jako aktywny słuchacz

- zalicza kolokwia z wynikiem ok. 60% punktów

Na ocenę dst. + :

- ma nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- uczestniczy w zajęciach jako aktywny słuchacz

- zalicza kolokwia z wynikiem ok. 70% punktów

Na ocenę db.:

- ma nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- zalicza kolokwia z wynikiem ok. 80% punktów

Na ocenę db. +:

- ma nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- zalicza kolokwia z wynikiem ok. 85% punktów

Na ocenę bdb.:

- ma nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- zalicza kolokwia z wynikiem ok. 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Katarzyna Gołos-Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Katarzyna Gołos-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)