Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-3-Aksjolog
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aLD_Lec9FfujrPVGqs2g7X_QawgPQL-kuzUUNeGd1TBY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2c0a7f6a-97ce-45fd-998d-ff2252052321&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Problematyka odnosząca się do wartości i wartościowania w przestrzeni naukowej (aksjologia jako dyscyplina nauki), kulturowej. Na czoło wysunięta zostaje problematyka wartości w dziełach sztuki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

A. CZY ISTNIEJĄ I JAKIE SĄ WARTOŚCI?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte

2. Schoppenhauera traktat o złu

3. Joseph Conrada "Jądro ciemnosci"

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert

5. Max Scheller

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a

7. "Inny świat" i "Anus mundi"

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI (SYTUACJA POLSKA)

8. Roman Ingarden

9. Tadeusz Kotarbiński

10. Władysław Tatarkiewicz

11. Adam Schaff

12. Leszek Kołakowski

13. Józef Tischner

B. WARTOŚCI W DRAMATACH SZEKSPIRA

Literatura:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. I-III.

3. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

4. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

5. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

6. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006.

7. J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 7-23.

8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.

9. A. Wierzbicka, Język - Umysł - Kultura, Warszawa 1999.

10. Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02

Student rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_W05

Student zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

KU1_U04

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: obserwacja aktywności studenta i jej ocena, ocena udziału w dyskusjach, referat, pisemne zaliczenie semestralne.

Kryteria oceniania:

KU1_W02

na ocenę 5 student bardzo dobrze rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; bardzo dobrze zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

na ocenę 4 student dobrze, choć ze zdarzającymi się uchybieniami, rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna większość wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami.

na ocenę 3 student rozumie, choć z widocznymi uchybieniami, znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; ma dostateczną orientację we wzajemnych powiązaniach między tymi dyscyplinami.

na ocenę 2 student nie rozumie znaczenia innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; ma znikomą orientację we wzajemnych powiązaniach między tymi dyscyplinami.

KU1_W05

na ocenę 5 student zna biegle podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 4 student zna w większości podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 3 student zna niektóre podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

na ocenę 2 student nie zna podstawowych założeń teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

KU1_U04

Na ocenę 5 student potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 4 student nie zawsze w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 3 student rzadko i nie w pełni potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę 2 student nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy do krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów i tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesach historyczno-kulturowych.

Na ocenę końcową składają się:

1. aktywność na zajęciach (możliwość wygłoszenia referatu), udział w dyskusjach;

2. obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności bez usprawiedliwienia);

3. pozytywny wynik z pisemnego sprawdzianu semestralnego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aLD_Lec9FfujrPVGqs2g7X_QawgPQL-kuzUUNeGd1TBY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2c0a7f6a-97ce-45fd-998d-ff2252052321&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Obecność: 25%

Referat: 25%

Esej 50%

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka odnosząca się do wartości i wartościowania w przestrzeni naukowej (aksjologia jako dyscyplina nauki), kulturowej. Na czoło wysunięta zostaje problematyka wartości w dziełach sztuki.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

A. CZY ISTNIEJĄ I JAKIE SĄ WARTOŚCI?

WARTOŚCI W DOBIE RESZTEK NADZIEI

1. Friedriecha Nietzschego umweltung aller Werte

2. Schoppenhauera traktat o złu

3. Joseph Conrada "Jądro ciemnosci"

CHWILA ODDECHU ALBO CISZA PRZED BURZĄ

4. Heinrich Rickert

5. Max Scheller

WARTOŚCI W DOBIE ROZPACZY

6. Jean Amery versus Immanuel Kant z przypisem do Sartre'a

7. "Inny świat" i "Anus mundi"

CISZA PO BURZY ALBO ODDECH CHWILI (SYTUACJA POLSKA)

8. Roman Ingarden

9. Tadeusz Kotarbiński

10. Władysław Tatarkiewicz

11. Adam Schaff

12. Leszek Kołakowski

13. Józef Tischner

B. WARTOŚCI W DRAMATACH SZEKSPIRA

Literatura:

1. H. Buczyńska-Garewicz, Uczucia i rozum w świecie wartości, Wrocław 1975.

2. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. I-III.

3. R. Ingarden, Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Kraków 2005.

4. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.

5. W. Stróżewski, Wokół piękna, Kraków 2002.

6. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006.

7. J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 7-23.

8. Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Lublin 2003.

9. A. Wierzbicka, Język - Umysł - Kultura, Warszawa 1999.

10. Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Weiser, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)