Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KuArSz-C
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Artistic Culture - Fine Arts in a Museum (Introduction to the Research Methodology)
Name in Polish: Kultura artystyczna-sztuki piękne w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia skupiające się na wybranych zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku, z uwzględnieniem architektury i fotografii.

Full description: (in Polish)

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciach

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Muz1_W03

Muz1_U02

Muz1_ U04

Muz1_U11

Muz1_K01

Muz1_W03 student zna i rozumie metodologię badań w zakresie sztuk pięknych, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju sztuki i kultury artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie - w obszarze polskiej i zagranicznej sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U02 student potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze w obszarze sztuk pięknych, w tym sztuki najnowszej, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z sztuk pięknych - formułuje i analizuje problemy sztuki najnowszej w kontekście muzealnictwa

Muz1_ U04 student potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem w obszarze sztuk pięknych i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych - w tym sztuki nowoczesnej i najnowszej.

Muz1_U11 student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie sztuk pięknych w pracy muzealnika - w tym z zakresu sztuki najnowszej

Muz1_K01 student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu sztuk pięknych i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji

specjalistycznych w działalności muzealnej - włączając obszar zjawisk artystycznych awangardy i nowoczesności.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach (maks. 2 nieobecności) 20%

Aktywność na zajęciach 20%

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (zaliczenie ustne) 60%

na ocenę BDB - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi rozpoznać i nazwać przedstawicieli poszczególnych prądów w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DB - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, potrafi częściowo rozpoznać i nazwać artystów i architektów na podstawie materiału wizualnego.

na ocenę DST - student podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień z zakresu historii sztuki XX wieku, ma nieuporządkowaną wiedzę z zakresu chronologii, ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem artystów i przyporządkowaniem ich do tendencji w sztuce na podstawie materiału wizualnego.

Practical placement: (in Polish)

n/d

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 60 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Wrześniak
Group instructors: Małgorzata Wrześniak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Tematy zajęć II semestr:

10. renesans we Włoszech (malarstwo, rzeźba, architektura)

11. Renesans na północy

12. Manieryzm

13. Barok w Italii

14. Barok na północ od Alp

15. Sztuka rokoka

16. Neoklasycyzm

17. Romantyzm

18. Impresjonizm i postimpresjonizm

19. WIEK XX - kubizm, fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm, malarstwo metafizyczne, surrealizm, futuryzm, minimalizm,

pop-art

24. estetyka, doktryny artystyczne i teoria sztuki europejskiej - zarys problematyki

(niektóre tematy obejmują więcej niż jedne zajęcia)

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka
Group instructors: Anna Wiśnicka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abd60ec968cde42f0bdd6a4534d2ffad5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=19574c7f-ab93-4fa2-ac00-c6b677f94e4d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia skupiające się na wybranych zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku, z uwzględnieniem architektury i fotografii.

Full description: (in Polish)

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia skupiające się na wybranych zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku, z uwzględnieniem architektury i fotografii.

Full description: (in Polish)

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

1 ECTS = 30h

30h uczestnictwo w zajęciami

20h lektura

10h przygotowanie prezentacji

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Ćwiczenia skupiające się na wybranych zagadnieniach sztuki XX i XXI wieku, z uwzględnieniem architektury i fotografii.

Full description: (in Polish)

Kurs prezentuje studentom wybrane zagadnienia mające na celu przybliżenie globalnego kontekstu historii sztuki najnowszej. Student poznaje genezę zjawisk od końca wieku XIX, ujmując syntetycznie kwestie związane z impresjonizmem i postimpresjonizmem oraz ich szeroko rozumiane oddziaływanie na symbolizm i neoimpresjonizm. Student uczy się przemian w okresie do 1945 roku, które obejmują kubizm, modernizm (Bauhaus i De Stijl), ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm. Następnie omawiane są zagadnienia surrealizmu i ich wpływ na rozwój sztuki. Student analizuje zagadnienia konstruktywizmu i socrealizmu oraz poznaje zagadnienia ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, minimalizmu i hiperrealizmu. Omówione są zjawiska takie jak performance i konceptualizm oraz przekrojowo zagadnienia historii fotografii i rzeźby. Blok tematów zamykają nowe media i cyber-art.

Bibliography: (in Polish)

Sztuka Świata, t. 10, Arkady: Warszawa 2004.

Ch. Baumgarth, Futuryzm, WAiF: Warszawa 1978.

U. Czartoryska, Od Pop-artu do sztuki konceptualnej, WAiF: Warszawa.

A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, WAiF: Warszawa 1973.

A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, WaiF: Warszawa 1980.

E. Kuryluk, Hiperrealizm - Nowy realizm, WAiF: Warszawa 1979.

G. Naylor, Bauhaus, WAiF: Warszawa 1977.

P. Overy, De Stijl, WAiF: Warszawa 1979.

M. Porębski, Kubizm, WAiF: Warszawa 1980.

H. Richter, Dadaizm, WAiF: Warszawa 1983.

A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, WAiF: Warszawa 1979.

J. Willett, Ekspresjonizm, WAiF: Warszawa 1976.

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)