Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)

General data

Course ID: WH-MU-I-2-NPrzyr-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Nauki przyrodnicze w muzeum (wstęp do metodologii badań)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.comhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a0185a5c7e7422ba66377db11c47eda%40thread.tacv2/conversations?groupId=9847c7a3-91cc-4763-862e-2109eecee10a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3/l/channel/19%3a763e90ac782c4a2ea231a13a72aae057%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3d19690c-37d4-4d10-972d-76ba8a1b5783&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych w odniesieniu do muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia obejmują tematykę związaną z muzeami przyrodniczym, głównie z Muzeami Historii Naturalnej w Waszyngtonie, Londynie, Wiedniu, Florencji a także z polskimi gabinetami naturalistycznymi i muzeami nauk przyrodniczych.

Drugi blok tematyczny obejmuje ogrody botaniczne i parki narodowe.

Trzeci muzea uniwersyteckie w szczególności sieć muzeów Uniwersytetu La Sapienza i PAN.

Bibliography: (in Polish)

1. Acidini Luchinat, C., Florencja i jej muzea, nnam Florencja i Krakow wobec dziedzictwa, ss. 271-290.

2. Doliny rzeczne : przyroda-krajobraz-człowiek = River valleys : nature-landscape-human , Myga-Piątek, U., Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2007

3. Muzea-dzisiaj: funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów, Borusiewicz, M., Folga-Januszewska, D., UKSW, Lodz, 2011

4. Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce, Majewski, J., Kontekst, Poznan, 2006

5. Muzea w Polsce: przewodnik-informator, Brzostowski, S., Orysiak, S., CRZZ, Warszawa, 1968.

6. Museo di Merceologia, Sapienza Universita’ di Roma, Biniecka, M., Falconi, P., Preti, R., University Press, Roma, 2018.

7. Museo di Storia Naturale dell’Universita’ di Firenze, Barbagli, F., Pratesi, G., Polistampa, Firenze, 2009, s.web.www. Piccoligrandimusei.it

8. Polo museale Sapienza, https://web.uniroma1.it/polomuseale

literatura uzupełniająca będzie podawana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa przyrodniczego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju dyscyplin przyrodniczych w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie.

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o ziemi i środowisku w pracy muzealnika.

2 ECTS - 60 godz. - udział w zajęciach (Ms-TEams)

1 ECTS - 2x15 godz. = 30 - przygotowanie dwóch prezentacji

1 ECTS - 30 godz. - lektury.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

METODY

ocenianie ciągłe, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji - 50% oceny),

weryfikacja opracowania - prezentacji (50% oceny)

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane na drodze dyskusji, weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco tematów i lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodami dyskusji a weryfikowane przez ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, pracy na zajęciach, w odniesieniu do zadawanych na bieżąco lektur i zajęć (zwiedzanie muzeów i ogrodów), oraz przez ocenę przygotowanego przez studenta opracowania z pełnym aparatem badawczym, obejmującego historię wybranej muzealnej kolekcji z zakresu nauk biologicznych, historię ogrodu botanicznego, lub parku, oraz analizy wybranego obiektu z tej kolekcji, z ogrodu botanicznego, lub parku (n.p. rodzina roślin) z zastosowaniem wybranej przez studenta metodologii.

KRYTERIA OCENY

ocena BDB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w naukach przyrodniczych. Student wyciąga wnioski dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub analizy wybranego obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student zachowuje ostrożność w formułowaniu wniosków.

ocena DB - Student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk przyrodniczych w opisie kolekcji muzealnej, lub obiektu z ogrodu botanicznego, lub parku.

Student prezentuje własne poglądy i opinie na temat kolekcji muzealnej, ogrodu botanicznego, lub parku. Podejmując próby implementowania poznanych metod badawczych związanych z naukami przyrodniczymi, student nie zachowuje dostatecznej ostrożności w formułowaniu wniosków.

ocena DST - Student identyfikuje metody badawcze stosowane w zakresie nauk przyrodniczych. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczące oddziaływania nurtów i postępu nauki w zakresie nauk przyrodniczych w przeciągu wieków na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

ocena NDST - Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Małgorzata Biniecka-Popoli
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a763e90ac782c4a2ea231a13https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a0185a5c7e7422ba66377db11c47eda%40thread.tacv2/conversations?groupId=9847c7a3-91cc-4763-862e-2109eecee10a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3a72aae057%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3d19690c-37d4-4d10-972d-76ba8a1b5783&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 60 hours more information
Coordinators: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Biniecka-Popoli
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQOaPJcXOXmR9xbDVcoFs-KVMBpvjaHnSDToisw-tcVU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c3bfdc7-b574-4e1f-9a2c-0433573207f8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS - 60 godz. - udział w zajęciach (Ms-TEams i stacjonarnych, praktycznych warsztatach w muzeum)


1 ECTS - 2x15 godz. = 30 - przygotowanie dwóch prezentacji


1 ECTS - 30 godz. - lektury.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Zajęcia obejmują tematykę związaną z muzeami przyrodniczym, głównie z Muzeami Historii Naturalnej w Waszyngtonie, Londynie, Wiedniu, Florencji a także z polskimi gabinetami naturalistycznymi i muzeami nauk przyrodniczych.

Drugi blok tematyczny obejmuje ogrody botaniczne i parki narodowe.

Trzeci muzea uniwersyteckie w szczególności sieć muzeów Uniwersytetu La Sapienza i PAN.

Bibliography: (in Polish)

1. Acidini Luchinat, C., Florencja i jej muzea, nnam Florencja i Krakow wobec dziedzictwa, ss. 271-290.

2. Doliny rzeczne : przyroda-krajobraz-człowiek = River valleys : nature-landscape-human , Myga-Piątek, U., Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 2007

3. Muzea-dzisiaj: funkcje naukowe i rozrywka w kontekście przemian definicji muzeów, Borusiewicz, M., Folga-Januszewska, D., UKSW, Lodz, 2011

4. Muzea i zbiory aptekarskie w Polsce, Majewski, J., Kontekst, Poznan, 2006

5. Muzea w Polsce: przewodnik-informator, Brzostowski, S., Orysiak, S., CRZZ, Warszawa, 1968.

6. Museo di Merceologia, Sapienza Universita’ di Roma, Biniecka, M., Falconi, P., Preti, R., University Press, Roma, 2018.

7. Museo di Storia Naturale dell’Universita’ di Firenze, Barbagli, F., Pratesi, G., Polistampa, Firenze, 2009, s.web.www. Piccoligrandimusei.it

8. Polo museale Sapienza, https://web.uniroma1.it/polomuseale

literatura uzupełniająca będzie podawana na zajęciach.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Małgorzata Biniecka-Popoli, Beata Skrzydlewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Małgorzata Biniecka-Popoli
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)