Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązki i uprawnienia wiernych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-S-O-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obowiązki i uprawnienia wiernych
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W05, PK_U04

PK_U07, PK_K05

PK_K04

Wymagania wstępne:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych.

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy (Ek 1-3):

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu obowiązków i uprawnień wiernych;

EK 2 - student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu obowiązków i uprawnień wiernych;

EK 3 - student posiada wiedzę pozwalająca na scharakteryzowanie obowiązków i uprawnień wiernych.

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące obowiązków i uprawnień wiernych

EK 5 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na temat obowiązków i uprawnień wiernych

EK 6 - student potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu obowiązków i uprawnień wiernych

W zakresie kompetencji (EK 7-8):

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu obowiązków i uprawnień wiernych

EK 8 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwium pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 120, Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

Ocena 2 (ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych; nie posiada uporządkowanej znajomości podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; nie dysponuje uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje znacznie ograniczoną, uporządkowaną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student zna podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się do pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje częściową wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu prawa kanonicznego dotyczącą praw i obowiązków wiernych; posiada w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z prawa kanonicznego odnoszących się pozycji prawnej wiernych w Kościele; dysponuje kompletną wiedzą o korzystaniu przez wiernych ze swych praw i podporządkowaniu się obowiązkom w Kościele.

Umiejętności (EK4-6)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować i interpretować poszczególnych przepisów aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; nie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować aktów prawnych, dotyczących statusu prawnego wiernych w Kościele; nie znajduje i nie wykorzystuje informacji z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; jedynie częściowo potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; z błędami znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zadowalająco potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; prawidłowo znajduje i wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Ocena 5 (bdb): student w pełni potrafi analizować i interpretować poszczególne przepisy aktów prawnych odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bezbłędnie potrafi, w oparciu o przepisy powszechnego prawa kościelnego, interpretować akty Prawne, dotyczące statusu prawnego wiernych w Kościele; bezbłędnie i prawidłowo znajduje oraz wykorzystuje informacje z zakresu korzystania przez wiernych ze swych praw i podporządkowania się obowiązkom w Kościele.

Kompetencje (EK 7-8)

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi prawidłowo zaplanować i wykonać zadań, w tym zadań w zespole, mających na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, nie formułuje tez i nie wyciąga logicznych wniosków oraz nie wyraża konstruktywnych uwag krytycznych.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu prawidłowo zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko formułuje tez i wyciąga logiczne wnioski, wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 4 (db): student właściwie potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Ocena 5 (bdb): student prawidłowo potrafi zaplanować i wykonać zadania, w tym zadania w zespole, mające na celu wszechstronne zastosowanie poszczególnych przepisów prawa kościelnego odnoszących się do praw i obowiązków wiernych w Kościele; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, formułując tezy i wyciągając logiczne wnioski oraz wyrażając konstruktywne uwagi krytyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwium pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 120, Liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Stępień
Prowadzący grup: Marek Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 30 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10

- przygotowanie do ćwiczeń - 15

- przygotowanie do kolokwium pisemnego na zaliczenie ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 120, Liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącej praw i obowiązków wiernych (kan. 204-329 KPK).

Pełny opis:

Wykłady obejmują normy prawa zawarte Kodeksie prawa kanonicznego odnoszące się do obowiązków i praw wszystkich wiernych, z wyszczególnieniem obowiązków i praw wiernych świeckich oraz duchownych (kształcenie, inkardynacja, utrata stanu duchownego). Zakres tematyczny obejmuje też zagadnienia dotyczące stowarzyszeń wiernych, z uwzględnieniem stowarzyszeń publicznych. Ćwiczenia do wykładów obejmują zagadnienia dotyczące obowiązków i praw wiernych, do których odniósł się Jan Paweł II w dwóch posynodalnych adhortacjach apostolskich Christifidelis laici i Pastores dabo vobis, a także normy prawne dotyczące kształcenia duchowieństwa zamieszczone w publikacji Kongregacji ds. Duchowieństwa Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r. Tematyka ćwiczeń do wykładów obejmuje też przygotowanie praktyczne studentów do stworzenia statutu stowarzyszenia wiernych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. II promulagatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 2022.

2. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.

3. Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku - stan prawny na 18 maja 2022 r. – zaktualizowny przekład na język polski (opublikowano na stronach internetowych Konferencji Episkopatu Polski).

4. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II-1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Pallottinum 2005.

5. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis Cristifideles laici, AAS 81 (1989), 393-521; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html (07-12-2017).

6. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis Pastores dabo vobis, AAS 84 (1992), 657-804; tekst polski: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html (07-12-2017).

7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania kapłańskiego. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, L’Osservatore Romano, Watykan 8 grudnia 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

1. Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. II, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1986.

2. Rakoczy T., Publiczne stowarzyszenie wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2011.

3. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. I, Warszawa 1985.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)