Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Równania różniczkowe cząstkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-RRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Równania różniczkowe cząstkowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład: MA2_W01, MA2_W02, MA2_W03


Ćwiczenia: MA2_U05, MA2_U06, MA2_U16, MA2_U17

Wymagania wstępne:

Równania różniczkowe zwyczajne, analiza matematyczna I, II, algebra liniowa

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi ideami i metodami używanymi w teorii równań różniczkowych cząstkowych. W szczególności student powinien umieć stosować podstawowe metody rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych cząstkowych, jak również wykazywać się znajomością podstawowych wyników jakościowej teorii równań różniczkowych cząstkowych.

Literatura:

L. Evans - Równania różniczkowe cząstkowe -PWN Warszawa 2004

F. John - Partial differential equations - Springer New York, Heidelberg, Berlin 1978

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 Zna najważniejsze twierdzenia klasycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych.

W2 Rozpoznaje struktury matematyczne w teoriach fizycznych.

W3 Zna i rozumie idee prowadzące do pojęcia rozwiązań uogólnionych (dystrybucji).

U1 Zna metody rozwiązywania podstawowych typów równań różniczkowych zwyczajnych.

U2 Zna metody rozwiązywania klasycznych równań cząstkowych rzędu 1 i 2.

U3 Swobodnie posługuje się rachunkiem różniczkowym i całkowym w teorii funkcji wielu zmiennych.

U3 Dobiera odpowiednie metody w typowych zagadnieniach praktycznych;

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacj:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Marek Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grochowski
Prowadzący grup: Marek Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Dla wykładu:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 10h

przygotowanie do weryfikacji: 10h

konsultacje z prowadzącym: 10h

Razem 60h, 2 ECTS


Dla ćwiczeń:

uczestnictwo w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 20h

przygotowanie do weryfikacji: 20

prace domowe: 10 h

konsultacje z prowadzącym: 10h

Razem 90h, 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)