Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jewish art - what does it mean? Selected painters and sculptors of Poland and Europe in the 19th and 20th centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-JART
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jewish art - what does it mean? Selected painters and sculptors of Poland and Europe in the 19th and 20th centuries
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Monografy w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U06


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o polskiej i europejskiej sztuce 19 i 20 wieku.

Skrócony opis:

Kurs obejmuje zagadnienia dotyczące sztuki żydowskiej. Podstawowym pytaniem jakie stawia jest – czy istnieje sztuka żydowska? Jeśli istnieje to w jakiej formie, jakie treści zawiera i jakimi motywami się posługuje w celu ich wyrażenia? Czym jest żydowska sztuka narodowa 19 i pierwszej połowy 20 wieku? jakie treści zawiera i jakimi motywami się posługuje w celu ich wyrażenia? Sztuka artystów żydowskich wobec Zagłady. Kurs obejmuje, zjawiska artystyczne (najważniejsze motywy ikonograficzne oraz stylistyczne) w twórczości wybranych europejskich artystów o żydowskich korzeniach, które w najbardziej reprezentatywny sposób odpowiadają na te pytania.

Zajęcia obejmują: odczytanie przez studentów i wspólną z wykładowcą analizę krótkich tekstów w języku angielskim (pytania – odpowiedzi, quizy), wykłady ilustrowane prezentacjami, krótkimi filmami.

Wszystkie artykuły znajdują się w zespole JEWISH_ART_2023 w MTeams.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne - omówienie sylabusa, warunków zaliczenia, sposobu oceniania i skali ocen. Próba odpowiedzi na pytanie - czym jest sztuka narodowa (polska, amerykańska, turecka)?

2. Wykład: Sztuka żydowska przed nowoczesnością. Definicja narodu i kultury narodowej. Czytanie i analiza tekstu: Aaron Rosen, Review Essay Filling in the Picture: The Jewish Art Question.

3. Wykład: Sztuka przełomu – twórczość artystów w czasach Haskali w kontekście sztuki europejskiej. Główni przedstawiciele i ich sztuka – jej cele, forma, ikonografia. Czytanie i analiza tekstu: Adri K. Offenberg, Meijer de Haan’s Uriel Acosta.

4. Wykład: Żyd Wieczny Tułacz. Diaspora w oczach artystów żydowskich przełomu 19 i 20 wieku. Ahaswer. Czytanie i analiza tekstu: Mirjam Rajner i Ahuva Klein, The Wanderings of Hermann Struck’s Ahasver: The Rediscovery of a Forgotten Painting and Its Evocative Transformation.

5. Wykład: Orient jako symbol tęsknoty za Ziemią Izraela, a Orient jako podstawa kultury państwa Izrael. Czytanie i analiza tekstu: Batsheva Goldman-Ida, Boris Schatz, Abel Pann and the Bezalel School of Arts and Crafts in Jerusalem.

6. Wykład: Postać Chrystusa w sztuce artystów żydowskich – ewolucja znaczeń.

Czytanie i analiza tekstu: Allison Gamble, Marc Chagall’s White Crucifixion.

7. Wykład: Poszukiwanie stylu narodowego Diaspory. Grupa Jung Idisz i inni. Czytanie i analiza wybranych tekstów z reprintu magazynu „Jung Idisz”, 1919-1921, numery 1-6.

Literatura:

1. Allison Gamble, 'Marc Chagall's White Crucifixion'.

2. Batsheva Goldman-Ida, 'Boris Schatz, Abel Pann and the Bezalel School of Arts and Crafts in Jerusalem'.

3. Magazines "Yung Yidish" - 1919-1921 issues 1-6.

4. Adri K. Offenberg, 'Meijer de Haan's Uriel Acosta'.

5. Mirjam Rajner and Ahuva Klein, The Wanderings of Hermann Struck's Ahasver: The Rediscovery of a Forgotten Painting and Its Evocative Transformation.

6. Aaron Rosen, Review Essay Filling in the Picture: The Jewish Art Question. Lecture Jewish art before modernity.

7. Hirszenberg Brothers: in Search of the Promised Land, Łódź-Warszawa 2017.

8. David A. Brenner, Promoting East European Jewry: Ost und West, Ethnic Identity, and the German-Jewish Audience.

9. Articles in English indicated by the lecturer to be studied by the students for improve their knowledge.

Literatura dodatkowa:

Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry, de. Cohen R.I., Frankel J., Hoffman S., Oxford-Portland, Oregon, 2010.

Jewish artists and Central-Eastern Europe: art centers, identity, heritage from the 19th century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010.

Reconstructing Jewish identity in pre-and post-Holocaust literature and culture, L. Aleksandrowicz-Pędich, M. Pakier (eds.), Frankfurt am Main 2012.

N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Uczestnik wykładów posiada podstawową wiedzę na temat znaczenia historii sztuki żydowskiej wśród nauk humanistycznych oraz ma świadomość jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.

2. Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat rodzajów, funkcji i ikonografii świeckiej sztuki żydowskiej.

3. Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji dzieł sztuki żydowskiej oraz właściwą dla niej terminologię. Rozumie wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na sztukę i jej symbolikę.

4. Ma świadomość złożoności zagadnień związanych ze sztuką żydowską i konieczności jej badania.

5. Zna instytucje zajmujące się badaniem zagadnień związanych ze sztuką żydowską.

6. Potrafi skonstruować logiczną wypowiedź pisemną i ustną w języku angielskim (forma pisemna, prezentacja) na temat ikonografii sztuki żydowskiej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nakład pracy studenta obejmuje 30 (15 x 2) godzin wykładu monograficznego, 60 (30 x 2) godzin czytania i analizy wybranych tekstów, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie quizów - łącznie 90 godzin (45 x 2) = 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: aktywny udział w zajęciach – udział w dyskusji, stawianie pytań, odpowiedzi na pytania, przeczytanie i analiza zadanego tekstu i przygotowanie zagadnień do dyskusji / rozwiązanie krótkiego testu / pisemne określenie poruszanych w nim zagadnień (7 tekstów obowiązkowych).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT SKŁADA SIĘ Z ELEMENTÓW:

1. Udział w zajęciach – każde zajęcia (2 godziny lekcyjne) = 2 pkt - max 30 pkt. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda ponadwymiarowa nieobecność nieusprawiedliwiona = - 2 pkt od oceny semestralnej.

2. Przeczytanie i analiza wskazanego tekstu i przygotowanie zagadnień do dyskusji / rozwiązanie krótkiego testu / pisemne określenie poruszanych w nim zagadnień – 7 x 10 pkt = 70

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60, MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW = 100

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 75 PKT - 3,0 />75 - 80 - 3,5 / >80 - 89 - 4,0 / >89- 95 - 4,5 / >95 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

JAK W OPISIE OGÓLNYM

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

JAK W OPISIE OGÓLNYM.

ZESPÓŁ W MTEAMS: JEWISH_ART_2023 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aadZiy3_kRmNGvvRu3LWbCI93uqpOjbaVPeaE9cX0uQY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6dfdd687-2f00-491f-9ba2-2c63aef822c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

JAK W OPISIE OGÓLNYM.

Literatura:

JAK W OPISIE OGÓLNYM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)