Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsaw, Lodz, Palestine - the art of Polish Jewish artists of the 19th and 20th centuries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-WLP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsaw, Lodz, Palestine - the art of Polish Jewish artists of the 19th and 20th centuries
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Monografy w języku angielskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U04

HS1_U05

HS1_U06


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o sztuce polskiej i europejskiej XIX-XX wieku.Skrócony opis:

Wykłady dotyczą działalności najważniejszych ośrodków sztuki żydowskiej w Polsce i Palestynie przełomu XIX i XX wieku oraz I połowy XX wieku. Zakres zajęć obejmuje środowiska artystyczne Warszawy, Łodzi oraz kręgu związanego ze Szkołą Sztuk Pięknych „Becalel” w Jerozolimie. Na podstawie działalności tych środowisk i twórczości wybranych artystów omawiane są tendencje – specyficzne dla sztuki żydowskiej tego okresu – przejawiające się w warstwie ikonograficznej i formalnej dzieł – w kontekście sztuki europejskiej i światowej.

Zajęcia obejmują wykład ilustrowany prezentacją i materiałem filmowym. Obejmują 15 godzin - 7,5 spotkań online. Studenci zobowiązani są do przeczytania wskazanego tekstu (na poprzednich zajęciach) i do odpowiedzi na 2 dotyczące go pytania – ustnie lub pisemnie – na początku wykładu. Wszystkie teksty znajdują się w zespole MTeams.

Pełny opis:

TEMATY ZAJĘĆ:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie sylabusa, kryteriów oceniania, skali ocen, zakresu kolokwium, rozdanie referatów.

2. Haskala i początki świeckiej sztuki żydowskiej; najważniejsze środowiska artystyczne – Warszawa, Łódź, Kraków, najważniejsze nurty znaczeniowe sztuki.

3. Sztuka żydowska w Warszawie i Łodzi II połowy XIX wieku, do 1918 roku.

4. Sztuka żydowska w Warszawie 1918-1939 – wybrane zagadnienia i artyści.

5. Artyści żydowscy w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku – awangardowa grupa Jung Jidysz.

6. W kręgu syjonizmu, Szkoły Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych „Becalel” i poszukiwań żydowskiej sztuki narodowej.

7. Kolokwium zaliczeniowe on-line.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Gadomska I., ‘ Building the “New Jerusalem”: Jewish Artistic Patronage in Łódź’, 1880–1907, 2018.

2. Gamble A., 'Marc Chagall's White Crucifixion'.

3. Goldman-Ida B., 'Boris Schatz, Abel Pann and the Bezalel School of Arts and Crafts in Jerusalem'.

4. ‘Hirszenberg Brothers: in Search of the Promised Land’, Łódź-Warszawa 2017.

5. Jung-Idisz /Yung Yidish, 1919, Łódź 2019.

6. Rajner M., Cohen R. I., ‘Invoking Samuel Hirszenberg’s artistic Legacy—encountering Exile’, Brill N.V. 2015.

7. Simferovska A. O., Jewish Painter between Reform, Judaism, and Zionism: Wachtel’s Portrait of Abraham Kohn

8.Piątkowska R., ‘A Sense of Togetherness: The Jewish Society for the Encouragement of the Fine Arts in Warsaw (1923-1939)’.

9.Tarnowska M., ‘Myths of the Orient, Zionism and Israel in the painting of Adolf Berman (1876-1943)’, 2015.

10.Tarnowska M.,’ Jewish artistic background in Poland before the World War II’, 2017.

11.Tarnowska M., ‘Palestine in the Paintings of Jewish – Polish Artists in the End of 19th and 20th century’, “Kwartalnik ŻIH”, Warszawa 2002, No 1, s. 78-87.

https://cbj.jhi.pl/documents/1038807/79/

12. The exhibition catalogue: ‘The Past World Paintings of Jewish artists, 27 August, 2004 - 4 September, 2004’, Rynek Sztuki Gallery, 69 Wschodnia Str., Lodz.

Artykuły w języku angielskim wskazane przez wykładowcę do przeczytania w celu uzupełnienia wiedzy i przygotowania się do odpowiedzi na pytania.

UWAGA!

Wszystkie pozycje literatury podstawowej znajdują się w zespole MTEAM.

LITERATURA DODATKOWA:

1. Insiders and Outsiders: Dilemmas of East European Jewry, de. Cohen R.I., Frankel J., Hoffman S., Oxford-Portland, Oregon, 2010.

2. Jewish artists and Central-Eastern Europe: art centers, identity, heritage from the 19th century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010.

3. Piątkowska R., ‘A shared space. Jewish students at the Warsaw Academy

of Fine Arts (1923–1939)’.

4. Reconstructing Jewish identity in pre-and post-Holocaust literature and culture, L. Aleksandrowicz-Pędich, M. Pakier (eds.), Frankfurt am Main 2012.

5. Styrna N., Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

6. Jewish Life Cycle Customs:

- http://www.jewishvirtuallibrary.org/tradition - “Tradition”

- http://www.jewfaq.org/tocevents.htm - Life Cycle - Birth and the First Month of Life, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, and Confirmation, Marriage, Divorce, Life, Death, and Mourning, Olam Ha-Ba: The Afterlife

- http://www.shiva.com/learning-center/commemorate/jewish-holidays - Shabbat, Rosh Hashana, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Hanukkah, Purim, Passover, Shavuot, Tish’a B’Av.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Uczestnik wykładu ma podstawową wiedzę o znaczeniu historii sztuki żydowskiej wśród nauk humanistycznych i jest świadomy jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.

2. Student ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat środowiska artystów żydowskich w Polsce przełomu XIX i XX wieku do 1939 roku, w szczególności: głównych nurtów stylistycznych i znaczeniowych w kontekście ówczesnych przemian społeczno-politycznych społeczności żydowskiej.

3. Zna i rozumie podstawowe metody interpretacji obiektów sztuki żydowskiej oraz właściwą dla niej terminologię. Rozumie wpływ uwarunkowań historycznych i kulturowych na sztukę i jej warstwę znaczeniową.

4. Ma świadomość złożoności zagadnień związanych ze sztuką żydowską i potrzeby jej badania.

5. Zna instytucje badające zagadnienia związane ze sztuką żydowską.

6. Potrafi skonstruować logiczną wypowiedź pisemną i ustną w języku angielskim na temat sztuki żydowskiej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

- obecność na zajęciach - max 30 pkt / dopuszczalna jedna nieobecność, kolejne nieobecności "kosztują" minus 4 pkt każda

- odpowiedzi na 5 mini testów zawierających 2 pytania każdy dotyczące zadanego artykułu– max 5 X 2 pkt = 10 pkt

- zaliczenie kolokwium - max 60 punktów, 36 punktów zalicza.

- OCENA SEMESTRALNA - MAX 100 PKT [60 PKT ZALICZA]

- obecność na zajęciach - max 30 pkt

- odpowiedzi na 5 mini testów z tekstu zadanego na wykład – max 10 pkt

- zaliczenie kolokwium - max 60 pkt, minimum 36 pkt

- Skala ocen: 60-75 = 3,0 / 76-79 = 3,5 / 80-90 = 4,0 / 91-94 = 4,5 / 95-100 = 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje 45 [90] godzin [1 godzina x 2 w przypadku zajęć w j. obcym] = 3 ECTS: 15 [30] godzin wykładu monograficznego + 30 [60] godzin: 20 [40] godzin - lektura i analiza literatury podstawowej i przygotowanie krótkiej prezentacji na temat wybranego artykułu; 10[20] godzin przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

JAK W OPISIE OGÓLNYM

LINK ZESPOŁU MTEAMS: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4p-9Jbx7qWdUsGQO45RcmXBH3zjlxM9lJtJqsICNQzA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1acab13b-3ced-441b-9fc1-3b26c5a81377&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

JAK W OPISIE OGÓLNYM

Literatura:

JAK W OPISIE OGÓLNYM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)