Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The history of modern art in Europe

General data

Course ID: WNHS-ODKS-HSNE
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The history of modern art in Europe
Name in Polish: Historia sztuki nowożytnej europejskiej
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

ODKiŚ1_W03


ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa znajomość dziejów historii sztuki nowożytnej w Europie.

Short description:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Full description:

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Bibliography:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 ECTS= 30 godzin zajęć z wykładowcą i 30 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do egzaminu.

Wiedza.

Absolwent zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Umiejętności.

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami

Assessment methods and assessment criteria:

Zajęcia prowadzone online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams kończą się egzaminem.

Na egzaminie student otrzymuje do rozpoznania 3 obiekty, które musi rozpoznać: określić styl, wymienić cechy danego dzieła sztuki które świadczą o tym stylu, okreslić tytuł, autora, zadatować, wskazać podstawowe problemy ikonograficzne i symbolikę przedstawienia. Dopuszcza sie pomyłkę 5 lat.

Studenci przygotowują się do egzaminu na podstawie wykładów, w czasie których wykładowca wskazuje 150 obiektów obowiązujących do egzaminu.

3 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena bardzo dobra.

2 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dobra.

1 rozpoznane dzieło z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dostateczna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayxrWzSyteG9hyoJsSRBv3hT_K00ol3fnsn8lr8RZLeM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffafd0c0-1bf2-4459-8600-002ae5db1ea7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Bibliography: (in Polish)

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS

50 godzin pracy w sali

10 godzin pracy własnej studenta

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Bibliography: (in Polish)

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 40 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS = 60 godzin czyli 50 godzin pracy w sali w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą + 10 godzin pracy własnej studenta

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą historii sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, ukazanymi w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci ugruntowują znajomość fachowej terminologii z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Celem przedmiotu jest także ukazanie dzieła sztuki w kontekście niektórych zagadnień z zakresu ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem problematyki konserwacji. Celem jest także nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Renesans w sztuce włoskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek, red. R. Toman, Koln 1994.

Sztuka baroku. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. R. Toman, Munchen 2004.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania wstępne: podstawowa znajomości historii powszechnej, znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)