Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektroniczna administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-ADZ-2-EAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektroniczna administracja publiczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok II stopień - administracja niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AD2_W02, AD2_W04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

AD2_W02. Student zna i rozumie: terminologię z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W P7S_WG P7S_WK).

AD2_W04.Student zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji (odniesienie do efektów uczenia się na poziomie 7 PRK - P7U_W P7S_WG P7S_WK).

Opis ECTS:

udział w wykładzie: 16 h

przygotowanie do wykładu: 30 h

lektura polecanych publikacji: 45 h

przygotowanie do egzaminu: 30 h

Liczba ECTS = 4

Metody i kryteria oceniania:

AD2_W02. Student zna i rozumie: terminologię z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji – weryfikacja w formie testu jednokrotnego wyboru.

AD2_W04. Student zna i rozumie: status jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji – weryfikacja w formie - weryfikacja w formie testu jednokrotnego wyboru.

Na ocenę 2: student nie zna terminologii z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; nie wymienia podstaw prawnych i procedur związanych z elektronicznymi usługami publicznymi; nie posiada wiedzy z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student nie zna i nie rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 3, 3,5: student zna jedynie w podstawowym zakresie terminologię z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia nieliczne podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; nie posiada pogłębionej wiedzy z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji.

Student zna i rozumie jedynie w podstawowym zakresie status jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student dobrze zna i rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu prawa informatycznego, elektronicznej administracji oraz elektronicznych usług publicznych; wymienia podstawy prawne i procedury związane z elektronicznymi usługami publicznymi; posiada wiedzę z zakresu z jurydyzacji zagadnień informacyjnych, informatyki w systemie prawa oraz zadań publicznych w zakresie informatyzacji

Student bardzo dobrze zna i rozumie statusu jednostki i jego aktywności w sferze prawa i administracji.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Besiekierska
Prowadzący grup: Mateusz Badowski, Agnieszka Besiekierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gryszczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gryszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza podstaw prawnych elektronicznych usług publicznych.

Podczas wykładu prezentowane są podstawy prawne zagadnień informacyjnych, zadania publiczne w zakresie informatyzacji, prawne problemy publicznych zasobów informacyjnych – rejestrowych i pozarejestrowych, udostępniania informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystywania. Studenci uzyskują wiedzę na temat identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania – w tym podpisów elektronicznych oraz ich skutków prawnych a także korzystania z dokumentów elektronicznych. Uzyskują również wiedzę dotyczącą istotnych dla elektronicznych usług publicznych prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów interoperacyjności i cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne. Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Pojęcie administracji publicznej, zadań publicznych, elektronicznych usług publicznych

3. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych. Informatyka w systemie prawa. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

4. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5. Elektroniczne usługi publiczne

6. Podstawy prawne udostępniania informacji publicznej. Pojęcie informacji publicznej i informacji publicznej przetworzonej. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. Udostępnianie informacji na wniosek.

7. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

8. Bezwnioskowe udostępnianie informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej, Centralne repozytorium informacji publicznej

9. Rejestry publiczne – definicje, podstawy prawne, funkcje rejestrów

10. Rejestry publiczne wchodzące w skład Systemu Rejestrów Państwowych

11. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości. Rejestry publiczne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

12. Interoperacyjność

13. Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania

14. Dokumenty i dokumenty elektroniczne

15. Cyberbezpieczeństwo elektronicznych usług publicznych

Literatura:

Literatura:

C. Martysz Czesław, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadnia publiczne. Komentarz, wyd. II, LEX 2015

A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego, Warszawa 2011, s. 19-112,

Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, red. A.Gryszczyńska, Warszawa 2016, (rozdział 1, 3, 9, w pozostałym zakresie – fakultatywnie)

T. Stawecki, Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005, rozdział 1 (lektura fakultatywna)

Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. G. Szpor, A. Gryszczyńska; C.H. Beck; 2017 (lektura fakultatywna)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)