Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PR-SEM-5MJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie Prawa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 26.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02

PR_U02

PR_U07

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K02

PR_K03


Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Założeniem jest pomoc studentom w uzyskaniu kompetencji koniecznych do napisania pracy magisterskiej z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego , zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych. Ma to na celu ich przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania interesujących ich aktów prawnych, jak i literatury pozwalającej na rozwiązywanie konkretnych problemów teoretycznych i praktycznych oraz rozwinięcie umiejętności opisowego przedstawiania i uzasadniania swoich poglądów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie historycznym i współczesnym; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej, umożliwiającą swobodne operowanie pojęciami oraz samodzielną ocenę regulacji prawnych i jej skutków.

PR_U02 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i ich rozwiązywania oraz potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody i techniki badawcze w celu realizacji tematu pracy magisterskiej

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dokonując analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych.

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać analizy praktyki orzeczniczej

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego

PR_K01 - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie

PR_K02 - jest gotów prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, rozumiejąc potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

PR_K03 - jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych

Opis ECTS:

I semestr

Udział w seminarium: 30h

Przygotowanie zadań służących uzyskaniu kompetencji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej: 45h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) =3 ECTS

II semestr

Udział w seminarium: 30h

Przygotowanie zadań służących uzyskaniu kompetencji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej: 45h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) =3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student na ocenę bardzo dobrą:

PR_W02 - biegle zna i rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie historycznym i współczesnym; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej, umożliwiającą swobodne operowanie pojęciami oraz samodzielną ocenę regulacji prawnych i jej skutków.

PR_U02 - potrafi biegle wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia pozyskiwania danych oraz metody i techniki badawcze w celu realizacji tematu pracy magisterskiej; podejmuje intensywne i skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje dużą dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; posiada zdolność logicznego prowadzenia wywodu i właściwego korzystania z materiałów źródłowych.

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dokonując analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i rozwiązywania ich (także problemów o złożonym charakterze).

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać pogłębionej analizy praktyki orzeczniczej

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego

PR_K01 - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, podejmuje liczne próby wyrażania własnych ocen i poglądów, rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i ją realizuje (bez zastrzeżeń).

PR_K02 - jest gotów prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, rozumiejąc potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej.

PR_K03 - jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Student na ocenę dobrą:

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym i częściowo historycznym; dobrze zna przedmiot pracy magisterskiej, co wynika z prowadzonych analiz, powoływanych materiałów źródłowych i formułowanych ocen regulacji prawnych.

PR_U02 - potrafi co do zasady wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; co do zasady umie zastosować adekwatne metody i techniki badawcze; podejmuje intensywne i co do zasady skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje w zasadzie dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; popełnia nieliczne błędy logiczne w prowadzeniu wywodu, co do zasady prawidłowo korzysta z materiałów źródłowych (aktów prawnych, licznej literatury podstawowej i uzupełniającej, w pewnym stopniu także orzecznictwa).

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonując w zasadzie prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność poprawnego formułowania problemów badawczych i rozwiązywania zwłaszcza mniej złożonych.

PR_U08 - potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać analizy praktyki orzeczniczej.

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne na wybrane tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

PR_K01 - jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, podejmuje próby wyrażania własnych ocen i poglądów, rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i stara się ją realizować.

PR_K02 - jest gotów do co do zasady prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i częściowo twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej, rozumiejąc potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej

PR_K03 - jest zasadniczo gotów do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Student na ocenę dostateczną:

PR_W02 - generalnie zna i w mniejszym zakresie rozumie źródła i charakter norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym, nie zaś historycznym; częściowo zna przedmiot pracy magisterskiej, co wynika z prowadzonych analiz, powoływanych materiałów źródłowych i formułowanych ocen regulacji prawnych.

PR_U02 - częściowo potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; niekiedy umie zastosować adekwatne metody i techniki badawcze; podejmuje częściowo skuteczne próby wyjaśnienia w sposób zrozumiały podejmowanej problematyki, wykazuje średnią dbałość o uwzględnianie aktualnych regulacji prawnych oraz literatury i orzecznictwa; popełnia błędy logiczne w prowadzeniu wywodu, w miarę prawidłowo korzysta z materiałów źródłowych (głównie aktów prawnych, w mniejszym zakresie literatury podstawowej i uzupełniającej oraz orzecznictwa).

PR_U07 - potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne, w tym pracę magisterską z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego dokonując w następstwie korekt w zasadzie prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; posiada umiejętność w zasadzie poprawnego formułowania mniej złożonych problemów badawczych, częściowo ich rozwiązywania.

PR_U08 - potrafi sporządzić z błędami podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać wybiórczej analizy praktyki orzeczniczej.

PR_U09 - potrafi projektować i tworzyć proste wystąpienia ustne na pojedyncze tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

PR_K01 - jest częściowo gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie; jest zaangażowany w realizację pracy magisterskiej, jednak jej rezultat ma charakter odtwórczy, mankamenty pracy natury etycznej usuwa na skutek uwag opiekuna pracy, w niewielkim zakresie podejmuje próby wyrażania własnych ocen i poglądów, częściowo rozumie potrzebę etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej i stara się ją realizować.

PR_K02 - nie dostrzega złożonych dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; jest w miarę zaangażowany w wykonywanie samodzielnej i w niewielkim zakresie twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej.

PR_K03 - jest w niewielkim zakresie chętny do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych.

Student na ocenę niedostateczną:

PR_W02 - generalnie nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w aspekcie współczesnym i historycznym; nie posiada pogłębionej i uporządkowanej wiedzy dotyczącej przedmiotu pracy magisterskiej, która umożliwiałaby swobodne operowanie pojęciami oraz samodzielną ocenę regulacji prawnych i jej skutków.

PR_U02 - nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania zagadnień prawnych objętych tematyką pracy magisterskiej; nie umie zastosować adekwatnych do przedmiotu badań metod i technik badawczych; nie podejmuje skutecznych prób wyjaśnienia w sposób zrozumiały danej problematyki, przy uwzględnieniu zmian w prawie oraz aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa; nie posiada zdolności logicznego prowadzenia wywodu i korzystania z materiałów źródłowych.

PR_U07 - nie potrafi projektować i tworzyć prawidłowo różnych praca pisemnych, w tym pracy magisterskiej z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego nie dokonuje prawidłowej analizy i interpretacji podejmowanych zagadnień prawnych w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym; nie umie poprawnie sformułować problemów badawczych ani rozwiązać zaproponowanych mu problemów.

PR_U08 - nie potrafi sporządzić podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, dokonać analizy praktyki orzeczniczej

PR_U09 - nie potrafi projektować i tworzyć prostych wystąpień ustnych na tematy z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego

PR_K01 - nie jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm objętych tematyką pracy magisterskiej i innych zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie, nie przejawia zaangażowania, by przygotować w sposób samodzielny i twórczy pracę magisterską, nie zachowuje zasad etycznego postępowania w toku swojej pracy badawczej mimo zgłaszanych zastrzeżeń ze strony opiekuna pracy.

PR_K02 - nie dostrzega złożonych dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych; nie jest zaangażowany w wykonywanie samodzielnej ani twórczej pracy obejmującej przygotowanie pracy magisterskiej

PR_K03 - nie jest chętny do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Założeniem jest pomoc studentom w uzyskaniu kompetencji koniecznych do napisania pracy magisterskiej z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych. Ma to na celu ich przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania interesujących ich aktów prawnych, jak i literatury pozwalającej na rozwiązywanie konkretnych problemów teoretycznych i praktycznych oraz rozwinięcie umiejętności opisowego przedstawiania i uzasadniania swoich poglądów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

I semestr

Udział w seminarium: 30h

Przygotowanie zadań służących uzyskaniu kompetencji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej: 45h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) =3 ECTS


II semestr

Udział w seminarium: 30h

Przygotowanie zadań służących uzyskaniu kompetencji niezbędnych do napisania pracy magisterskiej: 45h

Suma godzin: 75h

Liczba ECTS: 75h/25 (1 pkt ECTS=25h pracy studenta) =3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Założeniem jest pomoc studentom w uzyskaniu kompetencji koniecznych do napisania pracy magisterskiej z zakresu prawa oraz postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego, zarówno od strony technicznej, jak i treści merytorycznych. Ma to na celu ich przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania interesujących ich aktów prawnych, jak i literatury pozwalającej na rozwiązywanie konkretnych problemów teoretycznych i praktycznych oraz rozwinięcie umiejętności opisowego przedstawiania i uzasadniania swoich poglądów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)