Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W05, P2_W07, P2_U01,

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu politologii oraz psychologii.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studenta wiedzy o roli człowieka w społeczeństwie, poznanie uwarunkowań i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.

Student pogłębia wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Uczy się rozumieć mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.

Student pogłębia umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania

zjawisk z zakresu życia publicznego oraz uczy się je aktywnie wykorzystywać.

Student przygotowuje się do uczestnictwa w życiu publicznym, do inspirowania i kierowania społeczną aktywnością siebie i innych osób.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Brzezińska M. M., „Gołąb” i „jastrząb”, czyli przywództwo i decydowanie polityczne kobiet i mężczyzn, w: K. Uklańska, O. Kotowska-Wójcik, Kobiece i męskie konteksty życia, Poznań 2020, s. 151-164.

3. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

4. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

5. Sears D., Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. M. Migalski, M. Kaczmarzyk, Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry, Katowice 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

5. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W05 - Studenta rozumie rolę człowieka w społeczeństwie, zna i definiuje uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.

W07 - Student definiuje rodzaje więzi społecznych, zna i nazywa rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia i klasyfikuje mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.

U01 - Student posiada umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania

zjawisk z zakresu życia publicznego oraz potrafi ustalać kryteria i argumentować swoje zdanie.

K02 - Student uczestniczy w życiu publicznym, inspiruje i kieruje społeczną aktywnością innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student samodzielnie definiuje wszystkie uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa wszystkie rodzaje więzi społecznych oraz samodzielnie analizuje rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje wszystkie teorie z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student wykazuje zaangażowanie, jest krytyczny, uczestniczy w dyskusjach (K02).

Na ocenę dobrą:

Student definiuje większość uwarunkowań i form urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa większość rodzajów więzi społecznych oraz analizuje rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia wybrane mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia wybrane terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje większość teorii z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie opracowuje większość zagadnień, korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student często wykazuje zaangażowanie, potrafi być krytyczny, w większości uczestniczy w dyskusjach (K02).

Na ocenę dostateczną:

Student definiuje podstawowe uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa niektóre rodzaje więzi społecznych oraz analizuje podstawowe rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia podstawowe mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia główne terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje najważniejsze teorie z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu Prowadzącego opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student stara się angażować i być krytycznym oraz uczestniczyć w dyskusjach (K02).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Charakterystyka i typy osobowości.

2. Osobowość polityczna: autorytarna, dogmatyczna, orientacja na dominację

społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna

3. Decydowanie a płeć - różnice i podobieństwa.

4. Procesy grupowe - teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, 5. Zachowania tłumu, inteligencja emocjonalna.

6. Psychologia konfliktów politycznych

7. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm

8. Charaktery narodowe

9. Teorie spiskowe w perspektywie psychologicznej.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje zatem coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

3. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

4. Sears D. ,Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

6. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. Spielman R. M, Jenkins W. J. (i in.), Psychologia, Warszawa 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

Wymagania wstępne:

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Niezbędny jest dostęp do komputera, mikrofonu i kamerki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:


Uczestnictwo w zajęciach - 30 h

Wyszukiwanie informacji - 15 h

Lektura zadanych tekstów - 10 h

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15 h

Konsultacje i egzamin: 5 godz.​


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1,2 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:


Uczestnictwo w zajęciach - 30 h

Wyszukiwanie informacji - 15 h

Lektura zadanych tekstów - 10 h

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15 h

Konsultacje i egzamin: 5 godz.​


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1,2 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

J.w.

Pełny opis:

J.w.

Literatura:

J.w.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Brzezińska
Prowadzący grup: Monika Brzezińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)