Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-WZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W16, NRM_U13, NRM_K03

Skrócony opis:

Głównym założeniem jest zdobycie przez studentów niezbędnej wiedzy z zakresu wybranych instytucji i pojęć prawa rodzinnego.

Pełny opis:

1. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2. Instytucja małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków w sferze osobistej i majątkowej,

3. Treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej,

4. Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

5. Charakterystyka zasad funkcjonowania pieczy zastępczej,

6. Funkcje, treść, źródło i kolejność wypełniania obowiązku alimentacyjnego,

7. Rozwód,

8. Separacja,

9. Pokrewieństwo,

10. Powinowactwo,

11. Przysposobienie,

12. Opieka,

13. Pochodzenie dziecka - pochodzenie od matki, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,

14. Sądowe ustalenie ojcostwa,

15. Uznanie ojcostwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

T. Sokołowski, Prawo rodzinne – Zarys wykładu, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 student ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Umiejętności:

EK 2 student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; angażuje się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego

Kompetencje społeczne:

EK 3 student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, praca semestralna, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 2):

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z tekstem

weryfikacja - kolokwium pisemne, praca semestralna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 3):

metody dydaktyczne – dyskusja, case study, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Wiedza:

Ocena 2 (ndst)

student nie ma uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 3 (dst)

student nie ma w pełni uporządkowanej wiedzy prawnej o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 4 (db)

student ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Ocena 5 (bdb)

student ma w pełni uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, zajmujących się pomocą rodzinie

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst)

Student nie potrafi nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst)

Student nie potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db)

Student potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb)

Student potrafi w pełni nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny.

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst)

student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst)

student nie docenia w pełni znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, nie ma w pełni pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 4 (db)

student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 5 (bdb)

student docenia w pełni znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma w pełni pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym założeniem jest zdobycie przez studentów niezbędnej wiedzy z zakresu wybranych instytucji i pojęć prawa rodzinnego.

Pełny opis:

1. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2. Instytucja małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków w sferze osobistej i majątkowej,

3. Treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej,

4. Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

5. Charakterystyka zasad funkcjonowania pieczy zastępczej,

6. Funkcje, treść, źródło i kolejność wypełniania obowiązku alimentacyjnego,

7. Rozwód,

8. Separacja,

9. Pokrewieństwo,

10. Powinowactwo,

11. Przysposobienie,

12. Opieka,

13. Pochodzenie dziecka - pochodzenie od matki, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,

14. Sądowe ustalenie ojcostwa,

15. Uznanie ojcostwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

T. Sokołowski, Prawo rodzinne – Zarys wykładu, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym założeniem jest zdobycie przez studentów niezbędnej wiedzy z zakresu wybranych instytucji i pojęć prawa rodzinnego.

Pełny opis:

1. Źródła i zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego,

2. Instytucja małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków w sferze osobistej i majątkowej,

3. Treść i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej,

4. Ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

5. Charakterystyka zasad funkcjonowania pieczy zastępczej,

6. Funkcje, treść, źródło i kolejność wypełniania obowiązku alimentacyjnego,

7. Rozwód,

8. Separacja,

9. Pokrewieństwo,

10. Powinowactwo,

11. Przysposobienie,

12. Opieka,

13. Pochodzenie dziecka - pochodzenie od matki, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,

14. Sądowe ustalenie ojcostwa,

15. Uznanie ojcostwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016.

T. Sokołowski, Prawo rodzinne – Zarys wykładu, Poznań 2013

Literatura uzupełniająca

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Czekalski
Prowadzący grup: Piotr Czekalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)